Zyrtar/e i/e ri/e për Pranim dhe Protokollim-SMI 

50x50 bqk kosove
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Publikuar
15/03/2022
Skadon
29/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Titulli: Zyrtar i ri për Pranim dhe Protokollim-SMI 
 • Departamenti: Administratë 
 • Grada: 7  
 • I raporton: Udhëheqësit për Menaxhimin e Informacionit dhe Arkivës Elektronike

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:  

 • Bën pranimin dhe regjistrimin e postës dhe shkresave në Sistemin e Menaxhimit të Informacionit;
 • Pranon dhe shpërndan postën në mënyrë elektronike përmes SMI-së në BQK;
 • Pranon, regjistron, rishikon dhe shpërndan shkresat e hapura;
 • Përgatitë dhe dërgon jashtë shkresat dhe materialet përmes SMI-së duke angazhuar  shpërndarësin e postës ose shërbimin e kontraktuar për shpërndarje;
 • Protokollon në SMI dhe mbanë një kopje të dokumenteve të ndryshme zyrtare, të cilat i  dorëzon tek zyrtari i Arkivit për arkivim;
 • Bën edhe punë tjera sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kualifikimet e kërkuara:  

 • Diplomë universitare; 
 • Përvojë pune profesionale së paku 2 vite;
 • Rrjedhshmëri në të folur dhe në të shkruar të gjuhës shqipe dhe/ose serbe;
 • Njohja e gjuhëve të huaja (anglisht) e dëshirueshme; 
 • Aftësi të mira komunikuese dhe te jetë i gatshëm për punë ne grup;
 • Aftësi të mira të teknologjisë, programet Microsoft (Word, Excel, Outlook) si dhe aftësi të  përshtatjes për punët me Sistemin e Menaxhimit të Informacionit, etj.  

Të gjithë kandidatët duhet t’i dërgojnë dokumentet e nevojshme:  

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim; 
 • Letrën përcjellëse ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e  mbështetur me dëshmi nga Trust;
 • Kopjet e diplomave, diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura/ nostrifikuara zyrtarisht nga MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë.

Procedura e aplikimit:  

 • Afati i fundit për aplikim është 29 mars 2022.
 • Aplikimi mund të bëhet on line (https://hris.bqk-kos.org) ose përmes faqes zyrtare të  BQK-së ose përmes arkivit të BQK-së, nr.22. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të  merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

Shpalljet e ngjashme

Inspektor/e i/e Ndërtimit   Malishevë e re
20/05/2022
20/05/2022