Zyrtar/e i/e Personelit

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
06/05/2022
Skadon
13/05/2022
Lokacioni
Prizren
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008819
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/04/2022
Afati për aplikim: 06/05/2022 - 13/05/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002195 | RN00008402 | Zyrtar i Personelit 1 | Profesional 3 | 6 | Komuna Prizren

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Prizren shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Burimeve Njerëzore
 • Institucioni Komuna Prizren
 • Nr. i Referencës RN00008819
 • Kodi RPC0002588
 • Data e njoftimit 15.04.2022
 • Afati për aplikim 06.05.2022 - 13.05.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Kujdeset që proceset e rekrutimit të zbatohen në pajtim me legjislacionin;
 2. Kujdeset që shpalljet për publikimin e vendeve të lira të punës të jenë në pajtim me standardet e  përcaktuara me rregulloret përkatëse;
 3. Pranon, regjistron dhe verifikon aplikacionet e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozita të lira të  punës;
 4. Përgatit dokumentacionin e nevojshëm për komisionin lidhur me procesin e rekrutimit;
 5. Siguron që listat  e pagave të stafit të institucionit janë përgatitur në pajtim me procedurat ligjore;
 6. Përditëson dosjet e personelit me të dhëna dhe dokumente relevante dhe kujdeset që të gjitha llojet e  pushimeve të stafit janë proceduar në pajtim me procedurat ligjore;
 7. Përgjegjës për raportim të punës te  përgjegjësi kompetent për dhënien e shënimeve dhe raporteve lidhur me të gjitha kërkesat e pranuara dhe  për parregullsitë eventuale;
 8. Kryen edhe detyra tjera në pajtim me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat me arsye mund të kërkohen  kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me  to. Burime Njerëzore, Drejtësi/Ekonomik (pavarësisht nga specialitetit), Administratë publike.  

 • Kualifikime të posaçme formale:  
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.  

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe  trajnimeve bazike;   
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar; 
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata  tek të tjerët; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point).

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Njohuri profesionale, pyetje logjike, njohuri lidhur me legjislacionin për burime njerëzore 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme