Zyrtar/e i/e Lartë për Menaxhimin e Projekteve

komuna obiliq 1 e1558652436109
Komuna Obiliq
Publikuar më
30/12/2021
Skadon
10/01/2022
Qyteti
Obiliq
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00007952
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 08/12/2021
Afati për aplikim: 30/12/2021 - 10/01/2022

Pozitat aktualisht të lira 

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0000281 | RN00006392 | Zyrtar i Lartë për Menaxhimin e Projekteve | Profesional 1 | 7 | Komuna Obiliq | Sektori Infrastrukturë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Obiliq shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të inxhinierisë të Ndërtimit
 • Institucioni Komuna Obiliq
 • Nr. i Referencës RN00007952
 • Kodi RPC0001758
 • Data e njoftimit 08.12.2021
 • Afati për aplikim 30.12.2021 - 10.01.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Vlerëson dhe rishikon projektet ne hartim ekzekutim e sipër 
 • Qëndrimi ne teren ne projekte ku caktohen për ekzekutimin e punimeve  
 • Identifikon mangësitë ne projekte dhe parashtron kërkesat për përmirësimin e nevojshëm 
 • Kontribuon ne projektim vlerësim e rishikim te projekteve kontribut ne progresin dhe zhvillimin e  projekteve te reja 
 • Kontribuon ne mbikëqyren e punës se vazhdueshme nga ana e punëtoreve ne teren 
 • Përgatitja e raporteve te ndryshme te mbarëvajtjes se punës, identifikimi I ngecjeve apo mangësive ne  pune dhe propozimi i zgjidhjes adekuate 
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të  arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;  

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS apo ekuivalente me to (Në rastin  kur kreditë janë mbledhur si pasoje e diplomës Bachelor dhe Master, fusha e Diplomës Master të jetë e  njëjtë apo vazhdim (specializim) i Diplomës Bachelor)

Fusha e kërkuar e arsimimit : Inxhinier I ndërtimit .  

Kualifikime të posaçme formale: Certifikata, Licenca kur kërkohen me legjislacionin në fuqi apo kur  vlerësohet se janë të nevojshme për pozitat e kësaj klase 

Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale në fushën për të cilën zhvillohet procedura për  plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Minimum dy projekte të ekzekutuara te suksesshme te punëve nga punëdhënësi . 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;   
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që  ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike  ose analitike;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Autocad,  Corel Draw Archicad Arm CAD Toeer ).

Mënyra e aplikimit  

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkri
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës; 
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe  për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave  profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

 

Listime të ngjashme