Zyrtar/e i/e Lartë për Informim

shtime e1608736731496
Komuna Shtime
Publikuar
27/05/2022
Skadon
10/06/2022
Lokacioni
Shtime
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009121
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 26/05/2022
Afati për aplikim: 27/05/2022 - 10/06/2022

Duke u bazuar në nenin 32, paragrafi 4, në nenin 79, 80, 81 dhe 82 i Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë, duke u bazuar në nenin 8 dhe nenin 10, paragrafi 2, nënparagrafi 2.2 të Ligjit Nr.03/L-212 te Punës, dhe sipas nenit 4 si dhe dispozitave të tjera të Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marëdhënies së Punës në Sektorin Publik si dhe duke u bazuar në Autorizimin e Kryetarit me nr. te protokolit 02/194 e datës 26.05.2022 Zyra e Personelit shpall këtë: 

KONKURS 

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Informim
Përgatitja pr
ofesionale: Diplomë universitare
Dep
artamenti: Zyra e Kryetarit
Paga mujore: Koeficienti 9
Orari i punës: 40 orë pune në javë
Peri
udha e kontratës: 12 muaj 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Rregullisht informon opinionin për punën e Kuvendit, Zyrës së Kryetarit, Drejtorive, Komiteteve dhe Komisioneve
 • Jep informata për punën e organeve, trupave të përhershëm të Kuvendit
 • Lëshon kumtesa nga mbedhja e Kuvendit, Zyres së Kryetarit nga mbledhjet e Kuvendit dhe organeve të saj
 • Organizon konferenca për shtyp apo forma tjera të komunikimit me përfaqësuesit e informimit publik
 • Mirëmban web-faqen e komunës Informon komunitetet jo-shumicë për vendimet e Kuvendit
 • Bën përkthime të materialeve sipas nevojës së komuniteteve jo-shumicë
 • Kryen dhe detyra të tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen nga mbikqyrësi 

Kushtet:

 • jete shtetas i Republikës Kosovës
 • Diplomë universitare, Fakulteti i Gazetarisë ose Gjuhë dhe Letërsi Shqipe me paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to.
 • Njohuri në fushën e Gazetarisë dhe komunikimit publik
 • Aftësi arsyetimit logjik dhe analizës
 • paktën 2 vite përvojë pune fushën cilën zhvillohet procedura 

Dokumentacioni i kërkuar

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Fotokopja e vërtetuar (noterizuar) e Diplomës universitare
 • Letërnjoftimi (kopje)
 • Ekstrakti i lindjes
 • Dëshminë nuk jeni nën hetime (nga gjykata)
 • Referenca apo informata të tjera shtesë konsiderohen rëndësishme për kandidatët aplikojnë 

Afati dhe mënyra e aplikimit:

 • Data e njoftimit webfaqen: konkursi.rks-gov.net është me datë 26.05.2022 ndërsa data e aplikimit është nga data 27.05.2022 deri me datën 10.06.2022.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen me gjitha dokumentet e kërkuara tek Zyra pritëse për qytetarë objektin e komunës Shtimes.
 • Aplikacionet e pakompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato arrijnë pas afatit nuk do merren shqyrtim
 • Si informata sakta dhe vërteta do konsiderohen vetëm ato informata cilat janë dëshmuara me dokumente.
 • Përveq web-faqes unike procedurave konkurimit, konkursi publikohet edhe web faqen zyrtare Komunës Shtimes

Komuna e Shtimes ofron mundësi barabarta për gjithë kandidatët e interesuar

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022