Zyrtar/e i/e Lartë për Financa dhe Thesar

KRM Pastertia Ferizaj 150x150 1 e1611493873599
KRM Pastertia
Publikuar
14/04/2022
Skadon
13/05/2022
Lokacioni
Ferizaj
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bordi i Drejtorëve i KRM ”Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, duke u bazuar në Nenin 21 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Nenin 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, nenit 162 paragrafi 1 nën paragrafi 1.7 të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, Nenin 14 paragrafi 2.9 të Statutit të Kompanisë dhe Vendimin e Bordit Nr.1643, shpall këtë:

KONKURS 

Pozita e punës: Një (1) Zyrtar i/e Lartë për Financa dhe Thesar.
Nr. i referencës se pozitës punës: 1702/22
Përgjegjësi mbikqyrëse: Po
Raportimi:
Bordit Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv.
Orari i plotë i punës: Po
Kohëzgjatja e emërimit,
Periudha e punës 3 vjeçare.
Koeficientet: Në harmoni me politikat zhvillimore të Kompanisë.
Vendi i punës: Regjional.

Detyrat dhe përgjegjësit: 

 • Harmonizimi i llogarive, kategorive të pagave dhe tarifave.
 • Organizimi i departamentit të kontabilitetit duke përfshirë ngritjen e strukturës qendrës shërbimeve.
 • Të përmirësoj dhe të mbaj nën kontroll grumbullimin e të ardhurave vjetore të njësis operative.
 • Llogaritjen e shpenzimeve në kontabilitet dhe lista e pagave.
 • Përgaditja në kohë e raporteve (Sistemi i informimit menaxhmentit, drejtuar menaxhmentin të Kompanisë, Bordit, autoritet fiskale dhe ligjore)
 • Përgatitja e planeve afariste dhe objektivat/krahasimi aktual.

Kualifikimi dhe aftësitë: 

 • Kandidatët duhet kenë përgatitje superiore si: Fakullteti Ekonomik, 4 vjeçar apo 3+2
 • Të jetë ekspert në kontabilitet
 • Të ketë 3 vite përvoj pune në profesin, pas diplomimit. 
 • Të mos jetë nën hetime për vepër penale.

Procedura e aplikimit: 

Dokumentet e nevojshme për aplikim: 

 • Dëshmia për kualifikim - Diploma e fakultetit- kopje
 • CV-ja (Biografia), 
 • Çertifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Letër motivimi
 • Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 3 muaj. 

Aplikacioni mund merret në zyret e KRM “PastërtiaSh.A. Ferizaj, Rr.“Enver TopalliNr. 47 Ferizaj, ku edhe bëhet dorëzimi i Aplikacionit së bashku me dokumantacionin e kërkuar në zarf të mbyllur, apo mund të shkarkohet edhe në web-faqen e Kompanisë: www.pastertia.com. Afati i konkursit për aplikim është i hapur 30 ditë kalendarik nga dita e publikimit në web-faqen e Kompanisë si dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 14.04.2022 deri më 13.05.2022 në orën 16:00. Për informata shtesë mund të kontaktoni numrin e tel. 0290/325-025

Shpalljet e ngjashme

27/05/2022