Zyrtar/e i/e Lartë për Arkitekturë

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
Komuna Skenderaj
Publikuar
07/06/2022
Skadon
21/06/2022
Lokacioni
Skenderaj
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009030
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 16/05/2022
Afati për aplikim: 06/06/2022 - 20/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002072 | RN00008276 | Zyrtar i Lartë për Arkitekturë | Profesional 1 | 7 | Komuna Skenderaj

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Skenderaj shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Arkitekturës
 • Institucioni Komuna Skenderaj 
 • Nr. i Referencës RN00009030 
 • Kodi RPC0002781 
 • Data e njoftimit 16.05.2022 
 • Afati për aplikim 06.06.2022 - 20.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Harton draft planin zhvillimor komunal
 • Harton planin kryesor urbanistik të Komunës
 • Harton planin detal urbanistik
 • Jep pëlqimin për ndërtimin e objekteve me karakter të përkohshëm në zonat urbane
 • Jep pëlqimin për ndarjen e parcelave kadastrale në zonat ndërtimore të vendbanimit
 • Propozoni ndryshime , plotësime dhe revidimin e dokumentacionit teknik
 • Përpunën e tij jep përgjegjësi drejtorit të drejtorisë
 • Kryen detyra të tjera të përcaktuara nga mbikeqyresi

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 240 kredi/ECTS, apo ekuivalente me to, fakulteti i Arkitekturës. 

 • Kualifikime të posaçme formale: 
 • Përvoja e punës e kërkuar: Së paku 2 (dy) vite përvojë punenë fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të plotë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike
 • Nivel të lartë të njohurive profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe përgjegjësit;
 • Njohuri të mira metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve bazike ose analitike dhe në marrjen e vendimeve;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për të përfaqësuar.

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

Në testimin me shkrim, kandidatët vlerësohen për njohuritë, aftësitë dhe cilësitë kryesore të domosdoshme të kërkuara për Grupin Specialistë të Arkitekturës. 

 • Vlerësimi i jetëshkrimit konsiston në vlerësimin e cilësisë dhe nivelit të arsimimit, të përvojës domethënëse në punë dhe të trajnimeve qe lidhen me vendin e punës në lëminë përkatëse të lidhur më Grupin Specialistë të Arkitekturës. 
 • Në intervistë, vlerësohen njohuritë, aftësitë apo cilësitë e kërkuara për Grupin Specialistë të Arkitekturës që nuk mund të vlerësohen nëpërmjet testimit me shkrim. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022