Zyrtar/e i/e Depos

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
18/02/2022
Skadon
25/02/2022
Lokacioni
Klinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008270
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 28/01/2022
Afati për aplikim: 18/02/2022 - 25/02/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0001818 | RN00008015 | Zyrtar i Depos 3 | Profesional 4 | 4 | Komuna Klinë | Drejtoria për Kulture Rini dhe Sport /

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Klinë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialistë të Arkiv - Dokumentacionit
 • Institucioni Komuna Klinë 
 • Nr. i Referencës RN00008270 
 • Kodi RPC0002066 
 • Data e njoftimit 28.01.2022 
 • Afati për aplikim 18.02.2022 - 25.02.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 1. Është përgjegjës për organizimin e depos/arhives në përputhje me procedurat dhe politikat e  organizatës; 20 %  
 2. Mbanë evidenca të sakta dhe të plota të arhives në kopje fizike dhe elektronike dhe ruan të gjitha të  dhënat relevante të dosjes arhivore; 20%  
 3. Bënë pranimin e mallit , kujdeset për mirëmbajtjen dhe bënë shpërndarjen sipas kërkesave; 15%
 4. Vlerëson dhe kujdeset për hapësirën e nevojshme për arhivim te dosjeve ; 15 %  
 5. Përgatit raporte të puneo; 15% 
 6. Përgatit të gjitha procedurat dhe hapat e nevojshme arhivim; 10%  
 7. Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet 5% 

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a e shkollës së mesme apo ekuivalente me to.  

 • Kualifikime të posaçme formale: Nuk ka.  
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet. 

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës;  
 • Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë  informata tek të tjerët;  
 • Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;  Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të njohur teknike ose  administrative;  
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara; 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme