Zyrtar/e Ekzekutiv/e i/e Këshillit Drejtues

Universiteti Haxhi Zeka Pejë e1652904879788
Universiteti Haxhi Zeka Pejë
Publikuar
19/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008833
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 19/04/2022
Afati për aplikim: 19/05/2022 - 26/05/2022

Duke u bazuar nenin 8 Ligjit Punës Nr. 03/L-212, nenin 66 paragrafi 3, nënpargrafi 3.1., nenin 67 dhe nenin 68 Ligjit për Zyrtaret Publik Nr. 06/L-114, nenin 4 dhe 5 Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017, për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Universiteti Haxhi ZekaPejë, shpall

KONKURS 

Për plotësimin e këtij vendi lirë pune Administratën e Universitetit Haxhi ZekaPejë

 • Pozita: Zyrtar Ekzekutiv i Këshillit Drejtues-1 (një vende punë)
 • Numri i referencës : UHZ-/002/22
 • Lloji i pozitës: afat të caktuar (zëvendësim)
 • Kategoria: P
 • Mbikëqyrësi drejtpërdrejt: Kryetari i KD-së/Sekretari i Përgjithshëm 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË 

 • I përgatit materialet për takimet e Këshillit Drejtues;
 • E mban procesverbalin dhe e shkruan ekstraktin e procesverbalit nga mbledhjet e Këshillit Drejtues;
 • I pranon nga zyrtari i protokollit shkresat dhe aktet e tjera drejtuar KD-dhe ua përcjell ato kryetarit, zëvendëskryetarit dhe sekretarit përgjithshëm Universitetit;
 • Përpilon vendimet, konkluzionet dhe rekomandimet e miratuara Këshillin Drejtues;
 • Merr pjesë përgatitjen e mbledhjeve dhe përpilon shkresa cilat i dërgon Këshilli Drejtues;
 • I kryen gjitha punët administrative dhe profesionale cilat lidhen me fushëveprimin e Këshillit Drejtues;
 • Përgatit dokumentacionin e aplikantëve për bursa Universitetit Haxhi ZekaPejë dhe për lirim nga pagesa e semestrave për shqyrtim nga komisionet përkatëse;
 • Kryen edhe punë tjera cilat ia cakton udhëheqësi i zyrës

PËRGADITJET PROFESIONALE / KUALIFIKIMET 

 • Përgatitja shkollore superiore - Fakulteti shkencat shoqërore
 • Tre vjet përvojë pune nga fusha ngjashme
 • Shkathtësi komunikim planifikim punës;
 • Aftësi për përmbushje detyrave dhe punëve nën presion;
 • Njohja e punës me kompjuter
 • E dëshirueshme njohja e gjuhës angleze 

INFORMATË E PËRGJITHSHME R KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT 

Universiteti "Haxhi ZekaPejë ofron mundësi barabarta punësimit për gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga gjitha komunitetet në Kosovë

Dokumentet e kompletuara dorëzohen Rektoratin e Universitetit Haxhi Zeka- Pejë, Rr. UÇK-, p.n. 30000 Pejë, Republika e Kosovës, zyra e protokollit. Formulari për aplikim mund shkarkohet (www.unhz.eu)

Konkursi mbetet i hapur 8 dite pas kalimit te afatit 30 ditore te njoftimit, përkatësisht nga data 19.05.2022 deri 26.05.2022 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Vetëm kandidatët e përzgjedhur listën e shkurtër do kontaktohen. procedurën e pranimit kandidatëve do bëhet testimi dhe intervista e kandidatëve, cilët i plotësojnë kushtet sipas konkursit

Shpalljet e ngjashme