Zyrtar/e Certifikues/e, Zyrtar/e për Regjistrim të Bizneseve

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
Komuna Klinë
Publikuar
11/06/2022
Skadon
23/06/2022
Lokacioni
Klinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009056
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 17/05/2022
Afati për aplikim: 10/06/2022 - 22/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002582 | RN00008813 | Zyrtar Certifikues | Profesional 1 | 7.5 | Komuna Klinë
 • RPC0002586 | RN00008817 | Zyrtar për Regjistrim të Bizneseve | Profesional 3 | 6 | Komuna Klinë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Klinë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Administrimit të Përgjithshëm
 • Institucioni Komuna Klinë
 • Nr. i Referencës RN00009056
 • Kodi RPC0002807
 • Data e njoftimit 17.05.2022
 • Afati për aplikim 10.06.2022 - 22.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

Zyrtari Certifikues

 • Siguron që kushtet e zbatueshme të nji kontrate publike të jenë përmbushur para bërjes së autorizimit të  pagesave sipas kontartes
 • Kujdeset që shpenzimet e parave publike të bëhen në pajtim me rregullat e KMF  si dhe punon punon punën sipas KMF 
 • E bën identifikimin dhe raportimin me shkrim të zyrtarit kryesor administrativ, ZKP dhe organeve tjera të  larta të organizates buxhetore lidhur me rastet e mosrespektimit të këtij ligji dhe lidhur me këtë mbanë  shënime gjithëpërfishirëse me shkrim  
 • Kujdeset që kërkesa për pagesë të jetë e klasifikuar në shpenzimin dhe kodin e duhur.
 • Kryen edhe punë tjera të parapara me ligje dhe rregullore të cilat e rregullojnë këtë materie.  

Zyrtar për Regjistrim të Bizneseve: 

 • Kjo klasë përfshin pozita për realizimin e detyrave të cilave nevojiten njohuri/koncepte bazë nga fusha  përkatëse e arsimimit apo shprehi bazë që merren zakonisht me arsimin bachelor pavarësisht nga fusha  apo specialiteti;
 • Puna në këto pozita përgjithësisht kërkon që t’u jepet zgjidhje problemeve të thjeshta;
 • Puna që kryhet në këto pozita është përgjithësisht me detyra rutinë brenda një funksioni për përmbushjen  e të cilave nuk kërkohet përvojë e mëparshme pune;
 • Puna konkrete në këto pozita kryhen në përputhje  me udhëzime dhe/ apo procedura të cilat janë të miredetajuara dhe standarde;
 • Puna në këto pozita  kryhet nën mbikëqyrjen shumë të afërt të eprorit apo të zyrtarit të një klase më të lartë, i cili jep udhëzime  verbale ose me shkrim;
 • Zyrtarët në këto pozita këshillohen me eprorin për çdo paqartësi apo vështirësi të  hasur gjatë punës,  për realizimin e detyrave përdoren.   

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

Zyrtari Certifikues 

Arsimimi i kërkuar:. Diplomë/a të studimeve universitare te drejtimit ekonomik, biznes me të paktën 240  kredi/ECTS apo ekuivalente me to (Në rastin kur kreditë janë mbledhur si pasoje e dimplomës Bachelor dhe  Master, fusha e Diplomës Master të jetë e njëjtë apo vazhdim (specializim) i Diplomës Bachelor).

Kualifikime të posaçme formale:

Përvoja e punës e kërkuar: Së paku dy (2) vite përvojë pune profesionale  në fushën për të cilën zhvillohet procedura për plotësimin e pozitës së lirë të punës. 

Zyrtar për Regjistrim të Bizneseve: 

Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare ne drejtimin ekonomik, financa, biznes me të  paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to.

Kualifikime të posaçme formale:

Përvoja e punës e  kërkuar: Nuk kërkohet.  

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Njohuri të thellë dhe të specializuara në fushën profesionale specifike;
 • Nivel të lartë të njohurive  profesionale ose teknike të fushës përkatëse dhe të kuptuarit e fushave që ndërlidhen me detyrat dhe  përgjegjësit;
 • Njohuri të gjera të fushës, të metodave kërkimore, që ndihmojnë në përgatitjen e raporteve  bazike ose analitike;
 • Aftësi të arsyetimit logjik dhe analizës;
 • Aftësi për të bërë gjykime profesionale të  pavarura dhe për të ushtruar diskrecion mbi çështjet dhe për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në  zhvillimin dhe zbatimin e politikave;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të  rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi komunikimi dhe ndikim personal, përfshirë aftësi për  të përfaqësuar.  

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Deshmi nga gjykata qe nuk jeni nen hetime

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve  bazike;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi  për të punuar me vetiniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të  komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Shkathtësi  kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point) 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
Zyrtar/e për Logjistikë   Deçan e re
25/06/2022
Zyrtar/e i/e Pasurisë   Deçan e re
25/06/2022