Zyrtar/e Administrative (3), Zyrtar/e i/e Depos (1)

50x50 komuna peje
Komuna Pejë
Publikuar
02/06/2022
Skadon
13/06/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00009004
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 12/05/2022
Afati për aplikim: 02/06/2022 - 13/06/2022

Pozitat aktualisht të lira

Kodi | Nr. i  Referencës | Titulli i pozitës | Klasa e pozitës | Koeficienti | Institucioni

 • RPC0002234 | RN00008441 | Zyrtar Administrativ | Profesional 3 | 6 | Komuna Pejë
 • RPC0002236 | RN00008444 | Zyrtar Administrativ | Profesional 3 | 6 | Komuna Pejë
 • RPC0002275 | RN00008484 | Zyrtar i Depos 3 | Profesional 4 | 6 | Komuna Pejë
 • RPC0002424 | RN00008644  | Zyrtar Administrativ | Profesional 3 | 6 | Komuna Pejë

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 34 (2 dhe 3) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për  pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, Nenet: 7 dhe 9, Komuna Pejë shpall: 

Konkurs 

Pranim 

Aplikimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar. 

 • Emri i grupit Specialist i Administrimit të Përgjithshëm
 • Institucioni Komuna Pejë
 • Nr. i Referencës RN00009004
 • Kodi RPC0002757
 • Data e njoftimit 12.05.2022
 • Afati për aplikim 02.06.2022 - 13.06.2022 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës 

 • Kjo klasë përfshin pozita për realizimin e detyrave të të cilave nevoiten njohuri të plota të një fushe  të caktuar.
 • Përmbushja e detyrave në pozitat e kësaj klase realizohet duke ndjekur udhëzimet dhe praktiken  institucionale.
 • Kërkohet që gjatë punës në pozitat e kësaj klase të zhvillohet një analiz e kujdeshme e informacionit  faktik.
 • Zyrtarët në pozitat e kësaj klase mund të përshtatin procedurat, teknikat, mjetet materiale dhe / ose  paisjet me nevojat e fushës së veprimtarisë ndh emund të kryej pun të cilat nuk janë rutin por  gjithmon bredna fushës përkatëse të përgjegjësis.
 • Zyrtari në pozita te kësaj klase merr përgjegjësi specifike, pa mbikqyrjen për interpretimin dhe  zbatimin e një numri të procedurave dhe udhëzimeve administrative përmesë vetë inciativës kur  kërkohet një gjë e till.

Kërkesat e përgjithshme për pranim 

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës; 
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët; 
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse; 
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij  ligji. 

Kërkesat e përgjithshme formale 

 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a në studimet universitare me të pakten 180 kredi/ECTS apo  ekuivalente me të. 
 • Kualifikime të posaçme formale: Drejtimi Ekonomik / Biznesit dhe Juridik.
 • Përvoja e punës e kërkuar: nuk kërkohet.

Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme 

 • Të ketë aftësi për të kryer detyra brenda afatit kohor të shkurtër.
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmisiuar efikasitetin.
 • Aftësi për mbledhjen e të dhënave dhe paraqitjes së tyre në përputhje me përshkrimin e punës.
 • Shkathtësi të mira të komunikimit përfshir aftësin për të dhënë udhëzime dhe përcjell informata tek  të tjerët.
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacionet e programeve ( word, Excel, Powr Point).

Mënyra e aplikimit 

Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim 

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve 

 • Testimi me shkrim 
 • Vlerësimi i biografisë 
 • Intervistë 

Fusha e njohurive, cilësive dhe aftësive që do të vlerësohen 

 • Të ketë aftësi për të kryer detyra brenda afatit kohor.
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikaoperative për të përmisuar efikasitetin.
 • Aftës për mbledhjen e të dhënave dhe paraqitjes së tyre në përputhje me përshkrimin e punës.
 • Shkathtësi të mira komunikimi dhe shkathtësi kompjuterike. 

Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët 

 • Përmes email dhe portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net) 

Shpallja e rezultateve përfundimtare 

 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutim elektronik  (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht në mënyrë elektronike. 

Të dhëna shtesë: 

Secili kandidat i sukseshëm nga konkursi për pranim mund të emërohetnë shërbimin civil vetëm në pozitën në të  cilen i përmbush kërkesat e përgjithshme formale ( kredi/ ECTS ) sipas konkursit për levizje brenda kategoris. 

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në  shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara  inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022
Operator/e për Telefoni   Prishtinë e re
27/06/2022