Zv. Drejtor/e i/e Shkollës

fushe kosove e1558609477125
Komuna e Fushë Kosovës
Publikuar më
23/04/2021
Qyteti
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në mbështetje të Ligjit për Arsimin Para universitar në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.04,L-032, UA Nr.1072018, UA151)2020 dhe në bazë të nenit 4, 5 dhe 6 , paragrafi 1,2 të Ligjit të Punës Nr.03YL-212,neni 67 I ligjit për zyrtarët publik nr. 06 L-114, UA Nr.0772017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, lidhur me kushtet dhe kriteret për themelimin e marrëdhënies së punës , Drejtori I Drejtorisë për Arsim në Fushë Kosovë shpallë :

KONKURS
Për themelimin e marrëdhënies së punës me afat të caktuar :

Titulli I vendit të punës : Zyrtar Publik
Titulli i punës : Zëvendësdrejtor i Shkollës.
Orarii plotëi punës: 40h
Vendi i punës : SHFMU “Selman Riza “ Fushë Kosovë
Raporton tek : Drejtori i Shkollës dhe Drejtori i DKA-së
Mandat : 4 vjeçar

Detyrat dhe pergjegjesite e zevendesdrejtorit ose zevendesdrejtoreshes

 • Zevendesdrejtori apo zëvendësdrejtoresha e IEAAP-se ka përgjegjësi te mbështesë dhe ndihmoje punën e drejtorit ose drejtoreshës për te siguruar administrimin dhe mbarvajtjen e punës se institucionit shkollor
 • Perkujdeset dhe përcjell mbarvajtjen e procesit mësimor dhe ndihmon ne krijimin e klimës pozitive ne institucionin shkollor
 • Monitoron dhe mentoron mësimdhënësit ne realizimin e detyrave dhe përgjegjësive te tyre, perpunon statistikat e suksesit te nxënësve dhe te dhënat tjera ne periudha te caktuara
 • Përgatit raport periodik për mbarvajtjen e punës se institucionit shkollor
 • Kontrollon ditarët e klasës së paku njëhere ne një periudhe mësimore dhe udhëzon mësimdhënësit për mbajtjen e shënimeve ne mënyre te duhur
 • Ndihmon dhe përkrah mekanizmat e institucionit shkollor për menaxhimin e cilësisë se përformancës se institucionit
 • Zevendeson mësimdhënësit ne rastet kur mungojnë
 • Pranon,kontrollon dhe sistemon përgatitjen e planeve mësimore te mësimdhënësve
 • Zevendeson dhe përfaqëson drejtorin apo drejtoreshën e institucionit shkollor sipas nevojës
 • Kryen detyrat tjera tecaktuara nga drejtor apo drejtoresha e institucionit shkollor ne pajtim me ligjin,
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit , drejtoreshës .zëvendësdrejtorit ose zëvendësdrejtoreshës ne IEAAP rnbështetë ne ligjet për arsim ne fuqi ,ato plotësohen edhe me aktet tjera nënligjore qe rregullojnë aspekte te vecanta ne arsimin parauniversitar ne Kosove,
 • Vlerësimi i përformances se drejtoreve , drejtoreshave e zevendesdrejtoreve apo zevendedrejtoreshave behet me UA (MASH) perkates bazuar ne standardet e praktikes profesionale për drejtore te shkollave ne Kosove.

Kushtet e konkurrimit:

Kandidatet e interesuar për te konkurruar për pozitat për drejtore dhe zevendesdrejtore
duhet t'i plotesojnë këto kushte:

 • Te jene shtetas te Republikes se Kosoves
 • Te kene te kryer arsimin universitar,nivelet e kualifikimit qe i plotesojne kushtet sipas normativit profesional per arsim te pergjithshem dhe normativit per arsim profesional ne fuqi
 • Master per udheheqje.administrim ose menaxhim ne arsim(kualifikimin prej 300 ECTS, se paku 5 vite te shkollimit universitar):
 • Master arsimor(kualifikimin prej 300 ECTS, se paku 5 vite te shkollimit universitar)
 • Katervjecarikualifikimin prej 240 ECTS, 4 vite te shkollimit universitar)
 • Bachelor katervjecarfkualifikimin prej 240 ECTS, 4 vite te shkollimit universitar)
 • Te kene licence te rregullt te mesimdhenesit sipas udhezirnit per licencim te mesirndhenesit. 1,4.Te kene perfunduar me sukses nje program kualifikimi profesional per udheheqje.adrninistrim ose menaxhim ne arsimite bazuar ne standardet e praktikes profesionale per drejtor te shkollave ne Kosove.te aprovuar nga MASH sipas rekomandimit te KSHLMJI.S.Te kene pervoje pune ne procesin edukativo -arsimor sipas udhezimeve te percaktuara ne katalogun e punes 4,vjet pervoje pune per drejtore dhe 3 vjet pervoje pune per zevendesdrejtore per arsimin fillor te mese te ulet

Kandidatet konkurrues duhet te posedojne keto dokumente:

 • Diplomen e fakultetit te kryer per nivelin perkates te kualifikimit
 • Certifikaten per kryrjen me sukses te programit te trajnimit per udheheqje administrim ose menaxhim ne arsirnte bazuar ne standardet € praktikes profesionale per drejtor te shkollave ne Kosove
 • Kandidati ose kandidatja qe ka perfunduar progranim universitar Master per udheheqje.adrninistrim ose menaxhim ne arsim ne mungese te certificates se trajnimit per udheheqje arsimore ,ofron deshrnine e diplomes Master ne kete fushe te studimeve
 • Kopjen e dokumentit te identitetit (ID)
 • Certifikaten shendetsore te leshuar ne gjashte muajt e fundit nga nje Institucion i licencuar shendetsor me te cilen deshmohet gjendja e tij,e saj shendetesore
 • Deshmine se nuk eshte nenhetirme dhe deshrnine se nuk ka qene i,e denuar per krim dhune ose vepra te padenja qe perfshijne fernijet
 • Deshmine per pervojen e punes ne procesin edukativo-arsimor
 • Deklaraten ne betim qe verteton se ne tri vitet e fundit kandidati,kandidatja nuk ka qene ne asnje funksion udheheqes ne strukturat e partive politike.
 • Portfolion profesionale me deshmi sipas udhezimeve ne shtojcen e formularit H .të UA 15112020 nga MASH

Dokumentacioni per konkurrim dorezohet ne nje kopje fizike ne zyren pritese sipas
afatit te konkursit te publikuar

Kandidati ose kandidatja ne nje konkurs publik ka te drejte te konkurroje ne nje e me shume shkolla. Ne raste te tilla pergatit dokumentacion te ndare per secilen shkolle ,ku konkurron.

Dokumentet e dorezuara pas afatit nuk pranohen, ndersa dokumentet e rnangeta refuzohen

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistën me gojë si dhe të gjitha njoftimet tjera
publikohen në Faqen Zyrtare te Komunës së Fushë Kosovës https:likkrks-gov.net'fushekosova),
me tel. apo përmes e-mail-it.

Te gjitha dokumentet duhet te jene kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do te kërkohen me rastin e intervistës. Afati i konkursit është prej : 22.04.2021 deri më: 07.05.2021

Dokumentacioni komplet dorëzohet në Arkivin e Komunës në katin përdhes ,në ndërtesën e Komunës se Fushë Kosovës .

link icon Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme