Zëdhënës/e

KEDS Energy e1629815520926
KEDS Energy
Publikuar
08/04/2022
Skadon
30/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të skemës organizative në fuqi dhe nevojës për plotësimin e vendeve të lira të punës në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun,KEDS SH.A. më datë 08.04.2022 hap konkurs pune për:

Pozicioni i punës: ZËDHËNËS/E

Lokacioni: Prishtinë

PËRGJEGJËSITË KRYESORE: 

 • Mbikëqyr, menaxhon dhe koordinon marrëdhëniet e kompanisë me mediat dhe publikun;
 • Përfaqëson KEDS-in në paraqitjet publike dhe ato mediale;
 • Organizon konferenca për media dhe koordinon procesin në tërësi;
 • Sigurohet se informatat në dispozicion për media dhe publikun janë të sakta dhe pasqyrojnë gjendjen faktike të kompanisë;
 • Përgatit materialin komunikues për media, si: komunikata, reagime, sqarime, etj;
 • Kontribuon në përgatitjen e fjalimeve, paraqitjeve publike të menaxhmentit para audiencës dhe ngjarjeve tjera të rëndësishme për kompaninë;
 • Kontribuon në përgatitjen e materialeve të brendshme të komunikimit, siç janë: revista, broshura, newsletter, etj;
 • Përgatit dhe raporton përmbledhje të rëndësishme informative sipas kërkesës dhe situatës për Menaxhmentin e KEDS;
 • Organizon takime formale dhe jo formale me media me qëllim të avancimit të marrëdhënieve bashkëpunuese;
 • Sigurohet se monitorimi i përditshëm i mediave realizohet sipas procedurave, në mënyrë që të krijohet një pasqyrë e vazhdueshme e imazhit të KEDS në publik dhe media;
 • Merr pjesë në aktivitetet e Menaxhmentit brenda dhe jashtë KEDS dhe mban një përmbledhje të tyre me qëllim promovimin e tyre për publikun;
 • Bashkëpunon me Departamentin për Marrëdhënie me Publikun në mënyrë që materiali i shpërndarë për publikun të jetë vizualisht i paraqitur mirë, të jetë i saktë dhe me përmbajtje promovuese.

KËRKESAT DHE KUALIFIKIMET: 

 • Kualifikim Universitar në Gazetari, Marrëdhënie me Publikun apo Komunikim Masiv;
 • Minimum 5 vite eksperiencë pune në Komunikim/Media;
 • Kandidati duhet të jetë i rrjedhshëm në të folur dhe në të shkruar në gjuhën Shqipe dhe Angleze;
 • Të ketë njohuri të sektorit të Energjisë;
 • Aftësi të krijimit të marrëdhënieve dhe ruajtjes së tyre me mediat;
 • Të ketë eksperiencë në marrëdhënie me publikun si dhe me mediat;
 • Aftësi shumë të mira raportuese, analitike dhe përmbajtësore;
 • Njohuri të shkëlqyera dhe të kuptuarit e çështjeve të Energjisë në Kosovë dhe rajon;
 • Të ketë eksperiencë paraprake në krijimin e publikimeve informative;
 • Të posedoj qëndrim pozitiv dhe aftësi për të punuar në ekip;
 • Nivel i lartë i etikës, ndershmërisë, integritetit dhe profesionalizmit;
 • Të posedoj aftësi shumë të mira representative në paraqitje publike, shkrim dhe redaktim;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesave të kompanisë.

SI TË APLIKONI? 

Ju mund të aplikoni përmes njërës nga mënyrat e mëposhtme:

1. Plotësoni aplikacionin tuaj online në linkun: https://careers.keds-energy.com/#/

2. Dërgoni aplikimin tuaj përmes adresës sonë të e-mailit: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozicionin për të cilin po aplikoni dhe duke bashkangjitur dokumentet e mëposhtme:

 • CV-në;
 • Diplomën e kualifikimit;
 • Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
 • Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
 • Certifikatat e trajnimeve të ndjekura.

Aplikimi është i hapur deri më datë: 30.04.2022, në ora 16:00.

SHËNIME ME RËNDËSI: 

KEDS ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë qytetarët pa dallim.
Aplikimet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikimet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët që plotësojnë kriteret dhe që përzgjedhen në listën e ngushtë do të kontaktohen.