Vozitës/e Autobusit

dragash logo min e1558652293568
Komuna Dragash
Publikuar
24/03/2022
Skadon
06/04/2022
Lokacioni
Dragash
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008673
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 22/03/2022
Afati për aplikim: 24/03/2022 - 06/04/2022

Duke u bazuar në nenin 79 DHE 80 Të Ligjit për Zyrtaret Publik Nr.06/L-114 ,neni 8  par 1 dhe 2 të Ligjit të Punës , dhe sipas UA Nr.07/2017 për Procedurat për Themelimin e  Mardhenjes së Punës në Sektorin Publik si dhe në bazë të kërkesës së Drejtorit për  Administratë K Dragash , nr.02.111/01-5554/22 dt.21/03/2022, për pranimin e një punëtori, zyra  e Shërbimit të Personelit pran K Dragash shpallë këtë ; 

K O N K U R S
Për plotesimin e vendit të punes 

  • Titulli i punës; Vozitës i Autobusit për nevojat e K. Dragash -përparësi në punësim për këtë pozitë kanë kandidatet nga komuniteti pakicë, Niveli i Pages; k-6 
  • Periudha e Kontratës; Dymbëdhjetë(12) muaj me mundësi vazhdimi, periudha provuese tre muaj. 

Detyrat dhe pergjegjësit; 

  1. Drejtojë-vozit autobusin, si brenda territorit të komunës ,po ashtu edhe jashtë territorit  të komunës
  2. Bënë pastrimin e autobusit,
  3. Kujdeset për të gjitha punet(defektet e vogla ) rreth tij.
  4. Si dhe pune të tjera sipas kerkeses se drejtorit. 

Kushtet; 

  • Te ketë patentë shoferin-kategoria-D 
  • Certifikatën e mjekut 
  • Certifikata se nuk është nën hetime. 
  • Të ketë përvojën e punës së paku dy vite.. 

Formularët për aplikim mund të merren në zyren nr.9 ne Sherbimin e Personelit KK  Dragash. 

Aplikacionet e pa kompletuara dhe të dorzuara pas afatit , nuk do te shqyrtohen. Konkursi mbetet I hapur 15 ditë nga data e shpalljes.  

Konkursi mbetet I hapur 15 ditë nga data e shpalljes 

Shpalljet e ngjashme

09/05/2022
Vozitës/e   Mitrovicë
05/05/2022