Vozitës/e

Komuna Mitrovicë e Jugut
Publikuar
05/05/2022
Skadon
20/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008946
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 05/05/2022
Afati për aplikim: 06/06/2022 - 20/06/2022

Ne pajtim të nenit 68 parag.1, neni 79, 80, 81 dhe 82 të Ligjit nr. 06-L/114 për Zyrtarët Publik, neni 8  paragrafi 1 dhe 2, neni 10 nënparagrafi 2.1, i Ligjit nr.03/L-212 të Punës, nenit 4, si dhe dispozitave tjera të  Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së  Punës në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut shpall; 

K O N K U R S 

 • Njësia: Drejtoria e Financave dhe Zhvillimit Ekonomik 
 • Pozita: Vozitës  
 • Paga: Koeficienti 5 
 • Orari i punës: 40 orë pune në javë 
 • Kohëzgjatja: Me afat të pacaktuar 
 • Periudha provuese: 6 muaj 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Drejton automjetin sipas urdhërit të mbikëqyrësit, si dhe kujdeset për automjetin me të cilin është i  ngarkuar;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e tij, larjen, lyerjen evidentimin e prishjeve etj;
 • Mirëmban edhe automjetet e tjera sipas orarit të punës përmes mbikëqyrësit të autoparkut;
 • Përgjigjet për automjetin dhe pajimet e automjetit;
 • Në fletudhëtim regjistron numrin e kilometrave të kaluara në udhëtim, dhe shënimet tjera të cilat  kërkohen;
 • paraqet mbikëqyrësit çdo defekt dhe dëm të shkaktuar në automjet, dhe bën arsyetimin e  shpenzimeve të derivateve dhe kilometrazhit të kaluar;
 • Kryen edhe detyra tjera të caktuara nga mbikëqyrësi në përputhje me natyrën e punës së tij.
 • Për punën e vet i përgjigjet Drejtorit të drejtorisë. 

Kushtet e nevojshme: 

 • Diploma e shkollës së mesme;
 • Patentë shoferi kategoria B.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar, të cilët i  plotësojnë kushtet e konkursit dhe dispozitat e Ligjit për Zyrtarët Publikë, Ligjit të punës dhe dispozitat e  tjera në fuqi. 

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën nr. 10 në Komunën e Mitrovicës. Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dhe ti bashkëngjiten këto  dokumente: diploma mbi kualifikimin, kopja e patent shoferit, kopja e letërnjoftimit; ekstrakti i lindjes;  dëshmi mbi përvojën e punës; dhe certifikata nga gjykata kompetente me që dëshmon se nuk jeni nën  hetime. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028 – 532 104. 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për shkak të  numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

Informata të përgjithshme : Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në  Zyrën nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e  pakompletuara nuk do të pranohen. Data e njoftimit në veb faqen; konkursi.rks-gov.netështë prej dt;  05.05.2022 deri me dt; 03.06.2022, ndërsa data e aplikimit është nga data 06.06.2022 deri me datën  20.06.2022.

Përveq veb faqes unuike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqen zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të  pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni.

Apliko
Drop files here browse files ...
Drop files here browse files ...

Shpalljet e ngjashme

17/05/2022