Vozitës/e

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore
Publikuar
28/04/2022
Skadon
18/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar nenin 8 Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe mbështetje neni 4 dhe neni 5 Udhëzimit Administrativ(MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, si dhe bazë të Statutit Fondit Sigurimeve Shëndetësore, Fondi i Sigurimit Shëndetësor shpallë ketë Konkurs Publik

Data e publikimi: 27/04/2022
Nr. Referencës: FSSH-01/04/2022 

KONKURS 

Institucioni: Fondi i Sigurimit Shëndetësor
Titulli i vendit punës: Vozitës 
Koficienti: 6
Nëpunësi mbikëqyrës: Drejtori i Fondit Sigurimit Shëndetësor
Kohëzgjatja e kontratës  Me kohë caktuar, me mundësi vazhdimit
Orari i punës:  40 orë javë (orar plotë)
Periudha provuese Gjasht (6) Muaj 

Detyrat dhe Përgjegjësitë: 

 • Zbaton Udhëzimin për përdorimin e automjeteve FSSh-së 
 • Zbaton porosit për bartjen e Personelit FSSh-, për udhëtime zyrtare, për destinime te caktuara dhe anasjelltas
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e përditshme automjetit caktuar 
 • Kujdeset për pajisjet speciale automjetit 
 • Bënë kontrollin e vajit, ujit, baterisë dhe gomave automjetit, me rregull lajmëron zyrtarin e logjistikës për gjendjen e automjeteve 
 • Përgatit raporte për ndeshje komunikacioni nëse ndodhin dhe çdo gjë ka bëjë me automjetin 
 • Obligohet përcjell shpenzimet e derivateve dhe shpenzimet tjera, dorëzimi i kopjeve faturave për derivate, servisim , larjen e automjetit e shpenzimeve tjera
 • Kryen edhe punë tjera pajtim me qëllimin e vendit punës , cilat mund kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: drejtë aplikimi kanë gjithë shtetasit e Republikës Kosovës moshës madhore cilët kanë zotësi plotë për vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave

Procedurat e konkurrimit: Konkurimi është i hapur për gjithë kandidatët e interesuar qe i plotëson kriteret e konkursit

Shkollimi i kërkuar: Shkolla e mesme 

Aftësitë përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen: 

 • paku 1 (një) vite përvojë pune dëshmuar dokumente;
 • Te ketë leje valide për vozitje kategoria B e detyrueshme 
 • Njohuri ligjeve dhe rregulloreve aplikueshme
 • Krijimi i marrëdhënieve mira ndër-personale;
 • Aftësitë e mira analitike dhe propozime për vendosje çështjeve
 • Njohja e mirë e punës me kompjuter (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • Njohja e gjuhës angleze, përparësi

Kandidatet duhet t'i dorëzojnë këto dokumente

 • Aplikacionin se bashku me CV 
 • Letër motivuese 
 • Dëshmi për shkollimin dhe përvojën e punës 
 • Dëshmi nga Gjykata se kandidati nuk është ne procedurë hetimore 
 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës 

Data e publikimit dhe e mbylljes konkursit: 27.04.2022 deri 17.05.2022

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren Divizionin e Burimeve Njerëzore Fondin e Sigurimit Shëndetësorë dhe dorëzohen zyrën e Divizionit Burimeve Njerëzore zyra nr.13, adresa: Prishtinë, Lakërishtë, Rruga Tirana. Objekti" Beni Dona". aplikacion duhet cekët qartë titulli i vendit punës dhe numri i referencës. Informacionet shtesë mund mirën këtë nr tel: 038 20080705 

Aplikacionet e dërguara pas datës mbylljes konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do pranohen.

Shpalljet e ngjashme

Vozitës/e   Mitrovicë
06/05/2022