Vozitës/e

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës
Publikuar
22/04/2022
Skadon
06/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008857
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 21/04/2022
Afati për aplikim: 22/04/2022 - 06/05/2022

Shpallje e Konkursit të Jashtëm për Plotësimin e Vendit të Lirë të  Punës

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË PUNËS 

1. Emri i institucionit: Zyra e Presidentes të Republikës së  Kosovës
2. Titulli i vendit të punës: Vozitës
3. Kodi buxhetor i vendit të punës: (kodi buxhetor i  caktuar për pozitën përkatëse): 10500
4. Kategoria funksionale: (Niveli i Lartë Drejtues, Niveli Drejtues, Niveli  Profesional, Niveli Administrativ) Niveli administrativ
5. Grada e vendit të punës (sipas shkallës aktuale të gradimit) AD-580
6. Lloji i vendit të punës: (p.sh.: pa afat të caktuar, me afat të caktuar, me orar të  plotë, me orar të pjesshëm, me kontratë të shërbimit) Pa afat të caktuar Me orar të plotë
7. Departamenti: Departamenti i Administratës dhe  Buxhetit
8. Divizioni/Njësia Divizioni për Transport dhe Logjistikë
9. Raporton tek: Udhëheqësi i Divizionit për Transport  dhe Logjistikë
10. Vendndodhja Prishtinë

11. Qëllimi i vendit të punës: 

Ofrimi i shërbimeve të vozitjes së zyrtarëve dhe stafit të institucionit, duke e koordinuar punën  me eprorin e drejtpërdrejtë lidhur me obligimet për vozitje.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 

 • Ofron shërbime të vozitjes dhe të transportit për personelin e Institucionit, lidhur me  kryerjen e punëve zyrtare sipas kërkesave dhe nevojave;
 • Kryen shërbimet e rregullta të mirëmbajtjes së automjetit zyrtar duke u kujdesur dhe  kontrolluar automjetin për derivate, për vaj, për ujë, antifriz, goma dhe funksionalitetin e  automjetit në çdo pikëpamje;
 • Mbanë evidencën e porosive të punës dhe për servisim të automjetit;
 • Mbanë evidencën dhe përgatitë raporte për kilometra të kaluara në baza mujore, me  mbajtje të evidencës së kërkesave për automjet zyrtar;
 • Regjistron faturat për shërbimet e kryera të transportit dhe i paraqet për procedurë të  pagesës së mëtejshme;
 • Ndihmon zyrtarët dhe kujdeset për çështjen e nevojave të tyre për transport
 • Përgjegjës në respektimin e orarit të punës, për përdorim të automjetit dhe respektim të  Kodit të Etikës për Stafin Mbështetës të administratës, Kodin e SHC dhe rregulloreve  tjera që kanë të bëjnë me detyrat dhe përgjegjësitë e të punësuarve;
 • Kryen detyra tjera të caktuara nga eprori i drejtpërdrejtë të cilit i raporton.
 1. Niveli i përgjegjësisë financiare (p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli  i autorizimit për shpenzime)  
 2. Shkathtësitë e kërkuara (kualifikimet, përvojat, si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera që kërkohen për  këtë vend të punës) 

Njohuritë, shkathtësitë, aftësitë për vendin e punës: 

 • Njohuri të nevojshme profesionale për kryerjen e detyrës së vozitësit;
 • Shkathtësi për të caktuar dhe vlerësuar punën sipas rëndësisë dhe prioriteteve;
 • I gatshëm të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme;
 • Të ketë gatishmëri për kryerjen e punëve nën presion;
 • Të ketë reagim të duhur në zgjidhjen e problemeve.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht  programeve MS Word,
 • Njohuri të mira të gjuhës shqipe, ndërsa njohja e gjuhës serbe dhe angleze është përparësi.

Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 

 • Shkollim i mesëm;
 • Posedim i patentë shoferit për kategorinë ‘’B’’.

Përvoja e Punës: 

Së paku tri (3) vite përvojë pune si vozitës. 

 1. Karakteristikat e pazakonta të mjedisit të punës, nëse ka (p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në  vendin e punës, presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i  pajisjeve që paraqesin rrezik dhe të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të  punës) Nuk ka 

Konkursi është i hapur 15 (pesëmbëdhjete) ditë nga data e publikimit 

22.04-06.05.2022 

Aplikacioni shkarkohet nga ueb faqja e ZPRK-së dhe dorëzohet ne Divizionin e Personelit

Shpalljet e ngjashme

Vozitës/e   Mitrovicë
05/05/2022