Vozitës/e

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
02/05/2022
Skadon
16/05/2022
Lokacioni
Podujevë
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008750
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 01/04/2022
Afati për aplikim: 02/05/2022 - 16/05/2022

Bazuar në Nenet 79, 80 dhe 81 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës, Nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës dhe Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për  Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Podujevës shpall: 

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

DREJTORIA E ADMINISTRATËS

POZITA: Vozitës, (1) një pozitë
KOEFICIENTI: 6
LLOJI I POZITËS: I karrierës, (Periudhë provuese 6 muaj)
ORARI I PUNËS: 40 orë në javë
MBIKËQYRËSI: Drejtori i Drejtorisë 

Përshkrimi i detyrave të punës : 

 • Bën drejtimin e automjeteve, kujdeset për automjetin për të cilin është i ngarkuar dhe për mirëmbajtjen e tij;
 • Kujdeset për vozitjen e Personelit të Komunës;
 • Mirëmban edhe automjetet tjera sipas orarit të punës përmes mbikëqyrjes  profesionale të automekanikut;
 • Është përgjegjës për automjetet dhe për pajisjet në automjete;
 • Në fletudhëtimet regjistron numrin e kilometrave të kaluara në udhëtim dhe të  dhënat e tjera të cilat kërkohen;
 • Paraqet dhe informon personin përgjegjës për çdo defekt dhe dëm të shkaktuar në  automjet dhe bënë arsyetimin e shpenzimeve të derivateve dhe të kilometrazhesh së  kaluar;
 • Paraqet raporte pune mujore, periodike dhe vjetore;
 • Kryen edhe punë tjera të caktuara sipas kërkesës së eprorit që janë në pajtim me  ligjin

Kualifikimi dhe shkathtësitë e kërkuara:  

 • Diplomë e shkollës së mesme;
 • Patent shofer për kategorinë “B”.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT 

Dokumentet e Kërkuara

 • Diploma e kualifikimit përkatës 
 • Kopja e Letërnjoftimit 
 • Kopjen e Patent Shoferit Kategoria “B” 
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime 
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor që dëshmon  se gjendja e kandidatit është pa probleme shëndetësore (Kjo dëshmi sillet pas pranimit në  mardhënje pune të kandidatit) 
 • Dokumentet i dërgoni fotokopje sepse të njëjtat nuk kthehen. 

Afati i aplikimit: 

Data e njoftimit në webfaqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks gov.net është prej dt. 01.04.2022 deri me dt. 30.04.2022 

Afati për paraqitjen e aplikacioneve është 15 ditë, nga data 02.05.2022 deri me  datën 16.05.2022 

Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në  web-faqe zyrtare të Komunës.  

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e  Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe  femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe  proporcional. 

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta  refuzohen. 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.  Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit  të Komunës. 

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë. Për çdo informatë plotësuese mund të kontaktoni me Zyren e Personelit, në këtë numër të  telefonit 038 200 41-014.  

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/