Vozitës/e

Komuna Kline 150x150 1 e1600679607861
komuna e Klinës
Publikuar më
27/03/2021
Qyteti
Klinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Ne mbështetje te nenit 67 dhe 68 te Ligjit Nr. 067 L- 114 për Zyrtaret Publik, si dhe nenit 8
te Ligjit Nr. 037 L-212 Komuna e Klinës shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Klinës
Drejtoria : për Administrate
Titulli i vendit te punës: Vozitës
Numri i pozitave Një (1)
Lloj i pozitës : karrierës
Grada Koeficienti: 6.0
Titulli i Mbikëqyrësit: Drejtori i drejtorisë
Orët e javës : 40
Periudha e kontratës : ne kohë te pacaktuar
Kohëzgjatja e punës provuese : 6 mujore

Përshkrimi i detyrave punuese:

 • Vozit automjetet zyrtare sipas urdhëresës te eproreve,
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e automjeteve ,
 • Kujdeset për kontrollet teknike,
 • Ne vozitje i përmbahet dispozitave te Ligjit mbi komunikacionin,
 • Pas kryerjes se udhëtimeve zyrtare shënon kilometrazhet e automjeteve,
 • Ofron shërbime dhe ndihme sipas aftësive qe posedon lidhur me automjetet, I
 • Ofron ndihmë sipas aftësive qe posedon,
 • Kryen edhe pune tjera me urdhër te Drejtorit te cilit edhe i përgjigjet

Kualifikimi profesionale - aftësitë
Shk. E Mesme

Dokumenlet e nevojshme:

 • Diploma (e noterizuar)
 • Ekstrakti i lindjes
 • Certifikata nga Gjykata qe nuk është nen hetime
 • Letërnjoftimi
 • Kopja e lejes së ngasjes për kategoritë B, C dhe D

Dokumentet dorëzohen ne kopje pasi qe te njëjtat pas përfundimit te procedurave te
rekrutimit nuk kthehen.

Konkursi mbetet dite i hapur nga data 27.03.2021 deri me dt. 09.04.2021

Te gjithë kandidatet e interesuar aplikacionet mund ti marrin ne forme fizike ne Zyrën e
Personelit apo ti shkarkojnë ne ueb faqen zyrtare te komunës se Klinës.

Vetëm kandidatet te cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë ne listën e ngushtë do te ftohen ne
interviste. Diploma duhet te jete e noterizuar , ne te kundërtën gjatë selektimit te
aplikacioneve do te refuzoj çdo aplikacion te kandidateve te cilët nuk e kanën ketë kusht te konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave te te gjitha komuniteteve te
Republikës se Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit te paraparë nuk pranohen

Rezultatet shpallen ne ueb faqen e Komunës.

Listime të ngjashme

07/04/2021