Vozitës/e

64x64 gjilan komuna
Komuna e Gjilanit
Publikuar më
13/07/2021
Qyteti
Gjilan
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, Komuna e Gjilanit shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Vozitës për nevojat e QKMF-ës dhe QMF-ve

 • Vozitës për nevojat e QKMF-ës dhe QMF-ve

Institucioni: Komuna e Gjilanit
Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
Lloji i pozitës: Nënpunës i Shërbimit Publik
Numri i pozitave:  (1) Një
Titulli i mbikqyrësit: Shefi i sherbimit teknik
Grada/Koeficienti: 4.0
Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veqanta për pranimin e zyrtarëve publik:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje
 • Të mos ketë në fuqi ndonjë masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligjit.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Vozites per nevojat e QKMF-ës dhe QMF-ve

 • Punon dhe drejton automjetet të cilat i përdorë për kryerjen e detyrës së besuar të vozitësit si: auto-ambulancë e ndihmës së shpejtë, si dhe të gjitha automjetet tjera me të cilat disponon shëndetësia primare
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e të njejtave duke u kujdesur që të njejtat të jenë gjithnjë në gjendje të rregullt për intervenim dhe shfrytëzim,
 • Koordinon punën me shefin e shërbimit teknik dhe me kolegët
 • Kryen edhe punë tjera në kuadër të shërbimit.
 • Për punën e vet i jep llogari shefit të shërbimit

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Njohja dhe përvoja e duhur profesionale
 • Të ketë së paku 2 vite përvojë pune
 • Të ketë diplomën e shkollës së
 • Të ketë të kryer kategorinë “B”- të patentshoferit
 • Të ketë gatishmëri të punoj në të gjitha grupet, pa dallim: moshe, gjinie, kulture, etnie, religjioni apo

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar
 • Rezymeja personale ( CV)
 • Dokumenti personal ( Leternjoftimi apo Pasaporta), fotokopje
 • Diploma e shkolles se mesme
 • Kopjet e patent shoferit
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga Komisioni

Dokumentat duhet të jenë në Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë të dëshmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 14.07.2021 deri më 29.07.2021 (16:00)

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, në ndërtesën e administratës së përgjithshme së Gjilanit, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjilanit, dhe të plotësuara dorëzohen në zyrën e pranimit.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.