Vende të lira të punës (9)

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
Publikuar
09/05/2022
Skadon
23/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008782
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 07/04/2022
Afati për aplikim: 09/05/2022 - 23/05/2022

 • Udhëheqës i Shërbimit të Ushqimit (1 pozitë) 
 • Udhëheqës i Shërbimit Social (1 pozitë) 
 • Ndihmës Mjekësor (2 vend pune) 
 • Gjellbërës (1 vend pune) 
 • Teknik i Dhëmbëve (1 vend pune)
 • Servues i Ushqimit (2 vend pune) 
 • Vozitës (1 vend pune) 

Bazuar në nenet 7 dhe 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212; nenet 64, 66 dhe 67 të Ligjit Nr. 06/L-114  për Zyrtarët Publikë; mbështetur në Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e  Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik neni 4 dhe 5; Ministria e Financave, Punës dhe  Transfereve, shpall : 

KONKURS 

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Shërbimit të Ushqimit (1 pozitë) 

 • Numri i referencës : SHPMPF-01
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjare
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficienti i pagës: H-38, paga bruto 551 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek : Drejtori i SHPMPF-së 

Qëllimi i vendit të punës

 • Organizon dhe menaxhon shërbimin e ushqimit për përgatitjen e shujtave të rezidentëve në bazë të  menysë dhe rekomandimeve të mjekut për klientët me sëmundje të ndryshme  Detyrat kryesore:
 • Organizon dhe kontrollon punën e shërbimit të ushqimit dhe cakton ndërrimet e punëtorëve;
 • Përgatitë menynë mujore për shujtat ditore të rezidentëve me rekomandimin e mjekut dhe  është përgjegjëse për aplikimin e saj;
 • Bën kërkesën për furnizim me artikuj ushqimor duke u bazuar në menynë e ushqimit dhe  konsultimin e depoistit për rezervat aktuale në depo;
 • Është përgjegjës për shpenzimin e materialit duke u bazuar në normative të ushqimit;
 • Është përgjegjës për kualitetin dhe përgatitjen e ushqimit në mënyrë të rregullt;
 • Kujdeset për shpërndarjen e ushqimit tek rezidentet me nevojë neper reparte dhe dhoma;
 • Kujdeset për përdorimin e pajisjeve në kuzhinë në mënyrë të rregullt;
 • Mbanë evidence të saktë mbi furnizimet dhe shkarkimet nga depoja kryesore;
 • Përgatitë raporte të punës periodike dhe vjetore. 

Shkathtësit e kërkuara

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve,
 • Gatishmëri për komunikim dhe trajtim të gjethë rezidentëve pa dallim etniteti,
 • Të njoh punën me kompjuter.

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës): 

 • Shkolla e Lartë apo e mesme e kryer drejtimi i kuzhinier-hoteleri;
 • Përvojë pune të paktën tre (3) vite si kuzhinier.

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Shërbimit Social (1 pozitë) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-02
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik 
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficientri i pagës: 7 (shtatë) paga bruto 455
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek: Drejtori i SHPMPF-së  

Qëllimi i vendit të punës: Kontakt i drejtpërdrejt me rezident dhe ofron këshilla sociale për socializim dhe  adaptim të rezidentit në Institucionin përkatës si dhe organizon dhe udhëheq me këshilla dhe rekomandime për  punë edhe angazhimet e klientëve individualisht në aktivitete të ndryshme brenda institucionit.

Detyrat kryesore

 • Pranimi i klientit të ri dhe adaptimi me kushtet dhe rendin shtëpiak;
 • Merr pjesë në komisionin për pranimin e rezidentëve të ri, kontrollon dokumentacionin social dhe jep  propozimin për vendosje apo refuzim;
 • Mbanë evidencën e rezidentëve dhe është përgjegjës për dosjet e rezidentëve.;
 • Bën tretmanin social të rezidentëve individualisht apo në formën grupore;
 • Kontakt i përhershëm me organin e kujdestarisë në mbrojtje të interesit të rezidentit;
 • Merr pjesë në këshillin e rezidentëve për organizimin e aktiviteteve në Institucion;
 • Zgjedh konfliktet në mes klientëve dhe merr masa adekuate;
 • Bën përgatitjen e dokumentacionit për klientin e vdekur në bashkëpunim me shërbimin shëndetësor;
 • Përgatitë raporte të punës periodike dhe vjetore

Shkathtësit e kërkuara:  

 • Trajnime profesionale nga fusha e shërbimeve sociale; 
 • Gatishmëri e madhe për komunikim me rezident;
 • Shkathtësi për zgjedhjen e konflikteve të rezidentëve;
 • Gatishmëri për tu shërbyer të gjitha komuniteteve të këtij Institucioni pa dallim etniteti, kombësie, gjuhe, moshe dhe gjinia.;
 • Aftësi organizative dhe koordinuese;
 • Aftësi (njohje) e punës me kompjuter.

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës):  

 • Diplomë universitare të fakultetit, drejtimi sociologji, psikologji, pedagogji,jurist dhe të shkencave  sociale.
 • Përvojë pune të paktën tre (3) vite në lëmin përkatëse të shërbimit social.
 • Të njoh shkëlqyeshëm gjuhen shqipe dhe serbe në të folur dhe shkruar.

Titulli i vendit të punës: Ndihmës Mjekësor (2 vend pune) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-03
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik / staf shëndetësor mbështetës
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficientri i pagës: H-60, paga bruto 393 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek: Kryeinfermieri 

Qëllimi i vendit të punës: Mbajtja e higjienës së rezidentëve dhe ambientit ku jetojnë rezidentet,gjithnjë duke  krijuar ambient higjenik si në hapësirat e fjetjes dhe të nejës së klientëve 

Detyrat kryesore: 

 • Bën pastrimin e përgjithshëm të klientëve të varur dhe gjysmë të varur;
 • Bën ndërrimin e ndërresave të shtratit të rezidentëve;
 • Ushqen rezidentët e varur dhe gjysmë të varur;
 • Bashkëpunon me infermier dhe teknik medicinal dhe ndihmon në intervenimet tekniko medicinale;
 • Kujdeset dhe është përgjegjës për pastërtinë e dhomave dhe ambientit ku jetojnë rezidentët;
 • Bën tretmanin higjenik të klientit të ri;
 • Ndërresat e pa pastra të rezidentëve i bart në lavanderi dhe të pastra i merr nga lavanderia;
 • Bën përgatitjen e rezidentit të vdekur me prezencën e infermierit apo teknikut medicinal;
 • Është përgjegjës për inventarin në repart dhe mjetet tjera të besuara; 
 • Përgatitë raporte javore,mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara :

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve;
 • Gadishmëri për komunikim  dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti. 

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës):  

 • Shkolla e mesme e kryer,
 • Përvojë pune në sferën e mirëmbajtjes së higjienës. 

Titulli i vendit të punës: Gjellbërës (1 vend pune) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-04
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik / staf mbështetës
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficientri i pagës: H-53, paga bruto 432 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek: Udhëheqësi i Shërbimit të Ushqimit 

Qëllimi i vendit të punës

Përgatitja e ushqimeve duke u bazuar në menynë e ushqimit dhe duke siguruar shije dhe kualitet të  duhur,gjithnjë duke e pasur parasysh gjendjen e personave të moshuar në institucion. 

Detyrat kryesore

 • Përgatitja e ushqimeve:ushqime të ftohta,paragjella,supa,gjella,roshtil,sallata dhe ëmbëlsira;
 • Kontrollon rregullsinë e artikujve ushqimor të cilat i merr në përgatitje;
 • Kujdeset për shpenzim të artikujve ushqimor sipas normativit;
 • Është përgjegjës për kualitetin e ushqimeve dhe sallatave;
 • Bën përpunimin e artikujve ushqimor me urdhrin e udhëheqësit të shërbimit të ushqimit;
 • Në mungesë të udhëheqësit të shërbimit bën organizimin e shpërndarjes së ushqimeve me kohë për  resident;
 • Kujdeset për përdorimin e mjeteve të kuzhinës në mënyrë të rregullt;
 • Është përgjegjës për materialin dhe artikujt ushqimor me të cilat ngarkohet nga shefi i shërbimit;
 • Përgatitë raporte të punës periodike dhe vjetore. 

Shkathtësit e kërkuara: Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve; Gatishmëri për komunikim  dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim. 

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës)

 • Shkolla e mesme e kryer drejtimi i hotelerisë apo kuzhinier;
 • Përvojë pune një(1) vitë në kuzhinë. 

Titulli i vendit të punës: Servues i Ushqimit (2 vend pune) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-05 
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik / staf mbështetës
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficientri i pagës: H-60, paga bruto 393 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek : Udhëheqësi i Shërbimit të Ushqimit 

Detyrat kryesore

 • Punon në përgatitjen dhe përpunimin e artikujve ushqimor;
 • Bën përgatitjen e racioneve të ftohta dhe sallatave;
 • Bën servimin e ushqimeve në restorantin ku ushqehen rezidentët dhe në reparte për rezident me nevojë;
 • Kujdeset për enët në sallën ku ushqehen rezidentet dhe në reparte;
 • Ndihmon gjellëbërësin në përgatitjen dhe distribuimin e ushqimit;
 • Servon ushqimet dietale tek rezidentet me rekomandim të mjekut;
 • Mban higjienën e aparateve dhe elementeve të kuzhinës;
 • Bën pastrimin e enëve pas çdo racioni të rezidentëve.

Shkathtësitë e kërkuara : Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve; Gadishmëri për komunikim  dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim. 

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës):  

 • Diplomë e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune të paktën një (1) vitë si kuzhinier. 

Titulli i vendit të punës:Teknik i Dhëmbëve (1 vend pune) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-06
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kategoria funksonale: Nëpunës i shërbimit publik / staf shëndetsor
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficientri i pagës: H-45, paga bruto 471 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Raporton tek : Specialisti i Protetikës 

Qëllimi i vendit të punës: Ndihmon shërbimin e dentistit dhe punon sipas rekomandimeve të tij,mban higjen  të nivelit të lartë të mjeteve të punës dhe me përgjegjësi shpenzon materialin gjatë punës së tij.

Detyrat kryesore

 • Punimin e protezave parciale dhe totale për rezident;
 • Përgatitja e reparaturave(thyerjeve) të protezave;
 • Punimi i urave dhe kurorave prej materialeve izosit apo qeramikë (porcelan);
 • Shtimi i dhëmbëve në proteza apo shtimi i dhëmbëve në proteza me rekomandimin e stomatologut;
 • Është përgjegjës për aparatet dhe instrumentet të cilat i përdor për punë;
 • Bën përkujdesjen për material stomatologjik me të cilin ngarkohet;
 • Është përgjegjës për kualitetin e punës dhe për qëndrueshmërinë e punimeve;
 • E ndihmon stomatologun në të gjitha intervenimet stomatologjike.
 • Përgatitë raporte të punës periodike dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve stomatologjike,
 • Gatishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti,
 • Njohja e punës me pajisje elektronike dhe mbajtja e të dhënave për rezident,
 • Mbajtja e seminareve dhe trajnimeve nga lëmija e stomatologjisë.

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës):  

 • Shkolla e mesme e mjekësisë drejtimi Teknik i dhëmbëve,
 • Përvojë pune profesionale.  

Titulli i vendit të punës: Vozitës (1 vend pune) 

 • Numri i referencës: SHPMPF-07
 • Institucioni: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë
 • Departamenti i Politikave Sociale dhe të Familjes
 • Kontrata e punës: Në kohë të pacaktuar, puna provuese zgjatë gjashtë(6) muaj në pajtim  me Ligjit e Punës Nr.03/L-212
 • Koeficienti i pagës: 6 (gjashtë), paga bruto 393.70 €
 • Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë
 • Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212
 • Raporton tek: Drejtori i SHPMPF-ës 

Detyrat kryesore: 

 • Bën transportin e të sëmurëve në spital i shoqëruar nga motra apo tekniku medicinal;
 • E ndihmon motrën apo teknikun medicinal gjatë transportit të rezidentit;
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen e të gjitha automjeteve të Institucionit;
 • Është i obliguar për përdorim të rregullt të automjeteve dhe gjendjen e tyre teknike;
 • Është i obliguar që me kohë të lajmëroj për servisim,kontrollim teknik dhe regjistrim të  automjeteve;
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe raportimin e servisimit të autobusit të Institucionit për  gjendjen teknike të tij;
 • Mban evidence të rregullt të fletudhëtimit, kilometrave të kaluara dhe karburanteve të  shpenzuara;
 • Mban evidence mbi riparimin e automjeteve dhe materialit shpenzues;
 • Me rekomandimin e menaxherit drejtues e përdor autobusin për shëtitje të rezidentëve.

Shkathtësitë e kërkuara :

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve;
 • Gadishmëri për  komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti. 

Kërkesat e përgjithshme formale (Kualifikimet dhe përvoja e punës):  

 • Diplomë e shkollës së mesme,
 • Përvojë pune të paktën dy(2) vite në profesionin e vozitësit,
 • Patentë shofer valid të kategoritëve B,C,D. 

Dokumentet e nevojshme

 • Certifikatë e lindjes,
 • Kopje e diplomës të kualifikimit shkollor e vërtetuar,
 • Dëshmi e përvojës së punës,
 • Kopje e dëshmisë të trajnimeve/kurseve profesionale,
 • Kopje të dokumenteve që provojnë plotësimim e kushtve për aplikim që kërkon secila pozitë e punës.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë, afati për aplikim do të jetë nga data 09.05.2022 deri më  23.05.2022, publikohet në Ueb faqen unike: https://konkursi.rks-gov.net. Përveç web faqes unike të  procedurave të konkurimit, konkursi do të publikohet në web faqen e MFPT-së 

Aplikacionet mund të merren dhe të dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore/MFPT, adresa: Rruga  ”Edit Durham” Nr.46-Prishtinë, çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të  paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e pakompletura refuzohen

Kandidatët që ftohen në intervistë janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale për verifikim para  komisionit intervistues. Të gjithë kandidatët që i plotësojnë kushtet në këtë procedurë do të njoftohen  individualisht përmes adesës elektronike në e-mail tuaj ose përmes numrit të telefonit. 

Ministria e Financave, Punës dhe Transferve, ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e  Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha  komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat  me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojnë për pozitat e shpallura.