Vende të lira të punës (6)

komuna suhareke 150x150 1 e1605092574198
Komuna e Suharekës
Publikuar më
09/12/2020
Qyteti
Suharekë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 8 të Ligjit ë punës nr. 03JL- 22. nenit 35 të Ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës me nr. OAJL- 032, nenit 5 të Ligjit për arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr 0371-068, Udhëzimin Administrativ nr. 052015, Udhëzimit Administrativ nr. 192018, Udhëzimit Administrativ nr.1872069 dhe Udhëzimit Administrativ ( MPMS) nr. 0742017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marredhenies se punes ne sektorin publik, Drejtoria e Arsimit shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës

1. SHMP ”Abdyl Ramaj” në Shirokë

Vendi i punës: Një mësimdhënës/e për lëndë të ekonomisë,
Kohëzgjatja e kontratës: Deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë
Kualifikimi: Përgatitja adekuate profesionale sipas normativit UA-MASHT nr. 372015

Vendii punës: Zyrtare financiar/e- Kontabilist/e (me plotësim norme ne gjimnazin “Jeta e Re” Suharekë )
Paga Mujore -Koeficienti 66
Kohëzgjatja e kontratës : Për periudhë të pacaktuar me orar të plotë
Periudha provuese: Gjashtë muaj
Kualifikimi: Fakulteti Ekonomik drejtimi- Banka Financa e Kontabilitet

2 Gjimnazi ”Jeta e Re” në Suharekë
Një punëtor/e teknik.
Paga Mujore Koeficienti 1
Kohëzgjatja e kontratës -Për periudhë të caktuar me orar të plotë
Periudha provuese: Gjashtë muaj
Kualifikimi : Shkolla e mesme

3 SHFMU "Drita“ në Gelancë

Një mësimdhënës/e për Qendrën mësimore në Gelancë.

4 Çerdhja “ Flutura” -punkti Gjinoc dhe Sopijë
Dy kuzhiniere
Kohëzgjatja e kontratës Për periudhë të pacaktuar me orar të plotë
Periudha provuese: Gjashtë muaj
Kualifikimi : Shkolla e mesme profesionale

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim

  • Formulari i aplikimittkërkesajtë cilën e plotëson kandidati
  • Diplomat e shkallës së kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje).
  • Ekstrakti i lindjes
  • Letërnjoftimin (fotokopje)
  • Dëshmia e përvojës së punës (nëse ka)
  • Dëshmi (certifikata) për aftësim profesinal
  • Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT(nëse ka)

“Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndërsa dokumentet origjinale prezantohen në intervistë.

Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në Komunën e Suharekës. Afati i konkurrimit 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

20/01/2021
Roje   Pejë e re
20/01/2021
Inxhinier i Mekanikës   Pejë e re
20/01/2021