Vende të lira të punës (5)

komuna decan logo e1612521714314
Komuna Deçan
Publikuar
14/04/2022
Skadon
28/04/2022
Lokacioni
Deçan
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

bazë nenit 67, 68 Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Ligjit Nr.03/L-068 për Arsimin në Komuna Republikës Kosovës, Ligjit Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar Republikën e Kosovës, në bazë Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.05/2021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional Arsimit Përgjithshëm, dhe bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Komuna e Deçanit, shpall

KONKURS
Për plotësimin e vendeve lira punës 

Institucioni: Komuna e Deçan
Drejtoria: Drejtoria e Arsimit 

Titulli i vendit punës

 1. Sekretar/Administrator ile Shkollës SHFMU 'Dëshmorët e KombitStrellc i Ulët dhe SHFMU Lan SelimiLumbardh
  - Numri i Pozitave: (1)
  - Periudha e Kontratës: Me kohë pacaktuar (Vend i Lirë Koeficienti 6.3)
 2. Mësues Klase në SHFMU Sylë AlajDrenoc - PNF Voksh
  - Numri i Pozitave: (1);
  - Periudha e Kontratës: Me kohë pacaktuar (Vend i Lirë
 3. Asistent/e i/e fëmijëve me nevoja veçanta arsimore shkollat e Drejtorisë Arsimit Deçan - RISHPALLJE
  - Numri i Pozitave: (3) - Orët e punës: 40 orë javë - Paga bazë: 397.01 Euro
  - Kohëzgjatja e kontratës: kohë pacaktuar (Vend i Lirë

- Data e njoftimit: 15.03.2022 - 13.04.2022
- Afati për aplikim : 14.04.2022 – 28.04.2022 

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;
Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;

IV. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente

 • Formulari i aplikimit
 • Rezymeja personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftimi ose pasaporta kopje- shtetësi Kosovare)
 • Diploma e kualifikimit e noterizuar;
 • Trajnime (nëse ka);
 • Vërtetimin për përvojën e punës (nëse ka );
 • Certifikata nuk jeni nën hetime
 • Certifikata e lindjes

Personat kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet kenë diplomat e nostrifikuara MASHT

Dokumentacioni dorëzohet kopje, pasi i njëjti pas përfundimit procedurave rekrutimit nuk kthehet

Afati dhe mënyra e publikimit

30 ditë nga dita e publikimit konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 14.04.2022 deri me 28.04.2022 (16:00

gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet duhet ti shkarkojnë nga portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe faqen zyrtare komunës, dhe plotësuara ti dorëzojnë në Drejtorin për Arsim, (Zyrën nr. 52). Vetëm kandidatët cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do ftohen intervistë. gjithë kandidatët cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës Kosovës e konkurrojnë për këtë pozitë, duhet diplomat e tyre (gradat universitare fituara) jenë njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, kundërtën komisioni gjatë selektimit aplikacioneve, do refuzoj çdo aplikacion kandidatëve cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit. Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave gjitha komuniteteve Republikës Kosovës. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen DKA-, zyra nr.52 Kati-III

Rezultatet shpallen në web faqen gov.net/decan/category/njoftimetshpalljet