Vende të lira të punës (5)

komuna e podujeves 150x150 1
Komuna e Podujevës
Publikuar më
29/06/2020
Qyteti
Podujevë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

SHPALLJE PUBLIKE

Për angazhimin e punëtorëve me marrëveshje për shërbime të veçanta
(Procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit)

Komuna e Podujevës duke u bazuar në Ligjin mbi marrëdhëniet e detyrimeve, Nr. 04IL-077, Neni 615, Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Neni 12, paragrafi 4 si dhe kërkesës së Drejtorive, të cilët përmes, Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta kërkojnë angazhimin e punëtorëve për ofrimin e shërbimeve të veçanta për nevojat e Drejtorive.

Kohëzgjatja e Marrëveshjeve për Shëbimeve të veçanta është 6 (gjashtë) muaj.

Drejtoria e Inspeksionit
Titulli i vendit të punës: Inspektor Sanitar - Një (1) pozitë
Paga: 423.85 Euro Bruto

Kualifikimi: Diplomë Universiteti në këto fusha - Mjekësisë Sanitare, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore

Detyrat e Punës

 • Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave ligjore dhe rregulloreve nga personat fizikë dhe
  juridikë, që kanë të bëjnë me fushën e shëndetit publik duke përfshirë në radhë të parë
  inspektimin dhe kontrollimin sanitar të lokaleve afariste-hoteliere në territorin e Komunës
  së Podujevës
 • Kryen inspektimin e mallrave, barërave, ujit dhe gjendjen shëndetësore të personelit, që punojnë në lokale afariste-hoteliere me qëllim të parandalimit të sëmundjeve ngjitëse
 • Harton procesverbalet nga inspektimi i objekteve duke përfshirë edhe palët
 • Aplikon fletëparaqitjet për kundërvajtje
 • Lëshon urdhëresa dhe ndalesa të përkohshme sipas rregullativës ligjore
 • Propozon masat e sigurisë për konfiskimin e mallit duke përshirë edhe ndërmarrjen e masave të sigurisë për mbylljen e lokaleve
 • Përgatitë materiale, analiza dhe raporte si dhe bën sugjerime para mbikëqyrësit për përmirësimin e aspekteve të punës në zyrën ligjore
 • Merr pjesë në komisione kur ngarkohet, kryen detyrat përkatëse si dhe detyra te tjera që mund ti ngarkohen nga mbikëqyrësi në përshtatje me natyrën e punës dhe profesionit të tij.

Drejtoria e Inspeksionit
Titulli i vendit të punës: Inxhinier Ndërtimi ose Arkitekturës - Një (1) pozitë
Paga: 423.85 Euro Bruto

Kualifikimi : Diplomë Universitare, Fakulteti i Ndërtimtarisë ose Arkitekturës

Detyrat e punës:

 • Të kontrollojë produktet ndërtimore, pajisjet, aparatet, repromaterialin për prodhim,
  përpunim dhe finalizim, si dhe prodhimet në të gjitha fazat e prodhimit dhe në të gjitha
  vendet ku gjenden dhe dokumentacionin tjetër përkatës të nevojshëm më qellim të
  mbikëqyrjes së zbatimit të dispozitave ligjore
 • Merr pjesë në inspektimin e objektet ndërtimore për të verifikuar dokumentacionin e nevojshëm rreth ndërtimit të objektit sidomos për leje ndërtimore
 • Të hyjë në çdo kohë gjatë orarit të punës, në prani të drejtuesit apo përfaqësuesit të tij, në reparte, linja prodhimi e shfrytëzimi dhe qendra tregtimi ku ushtrojnë veprimtari subjektet e përshkruara me ligj
 • Mbikëqyr punën e pjesëmarrësve në ndërtimin, modifikimin, përdorimin, mirëmbajtjen dhe rrënimin e ndërtesave, si dhe cilësisë së përdorimit të produkteve të ndërtimit
 • Kujdeset për aplikimin e Nletëparaqitjeve për kundërvajtje
 • Lëshon urdhëresa dhe ndalesa të përkohshme sipas rregullave ligjore për evitimin e parregullsive apo të mungesave gjatë kryerjes së punëve për një afat të caktuar kohor
 • Ndërmerr masat e sigurisë për ndalimin e ndërtimeve pa leje
 • Merr pjesë në komisione kur ngarkohet, kryen detyrat përkatëse si dhe detyra të tjera që mund t'i ngarkohen nga mbikëqyrësi ne përshtatje me natyrën e punës dhe profesionit tij.

Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Bujqësi - Një (1) pozitë
Paga: 362.5 Euro Bruto

Kualifikimi : Diplomë Universitare - Fakulteti i Bujqësisë

Detyrat e punës:

 • Harton planet për mbrojtjen e bimëve furagjere dhe ngritjen e fushave të reja me këto
  bimë
 • Bën grumbullimin e të dhënave lidhur me gjendjen e bujqësisë dhe agrokulturës së komunës
 • Bën analizat e gjendjes se tanishme të fermerëve të vegjël dhe të mesëm për nevojat e tyre dhe mënyren si të ndihmohen
 • Ndihmon drejtorin në të gjitha punët nga përgjegjësia e shërbimit
 • Kryen hulumtime dhe analiza mbi çështjet te bujqësisë si dhe kryen detyra te tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Shërbime Sociale - Dy (2) pozita
Paga: 362.5 Euro Bruto

Kualifikimi : Diplomë universitare, në fushë të punës sociale, psikologjisë, sociologjisë, drejtësisë, pedagogjisë ose në ndonjë lëmi tjetër të lidhur ngushtë me shërbimet sociale dhe familjare

Detyrat kryesore:

 • Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave
  të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me
  realizimin e këtyre objektivave
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës
 • Trajton rastet dhe përgatitë raport për gjykatën për heqjen e zotësisë se veprimit te personave te paaftë për të vepruar
 • Trajton mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindor, birësimin, kujdestarin dhe strehimin e përkohshëm familjar
 • Trajton rastet e fëmijëve me sjellje asociale dhe delikuente, rastet e angazhimit të fëmijëve në punët e rënda dhe te lënies pa kujdes
 • Monitoron rastet e dhunës në familje dhe angazhohet në përmirësimin e marrëdhënieve bashkëshortore dhe bënë propozimin për besimin e fëmijëve ne raste të shkurorëzimit të prindërve dhe përcjell realizimin e kontaktimeve
 • Përkujdeset edhe për kategoritë tjera të personave me nevojë, të moshuarit, fëmijët me aftësi te kufizuar te përhershme, personave qe konsumojnë substanca narkotike, alkoolike etj
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

INFORMATË PËR TË GJITHË APLIKANTËT

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin:

 • CV
 • Kopjen e leternjoftimit
 • Certifikaten qe ndaj tij nuk janë duke u zhvilluar hetime
 • Kopjen e Dokumentacionit për kualifikim

Data e shpalljes : 26.06.2020 deri më 30.06.2020

Komuna e Podujevës ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe
femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe
proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale.
Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta
refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Konkursi mbetet i hapur 5 ditë nga data e shpalljes në mjetet e informimit publik dhe në
tabelën e shpalljeve

Fletëaplikacionet merren në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë, në ndërtesën e Kuvendit
të Komunës.

Kërkesat me dokumente të kompletuara dorëzohen në Qendrën e Shërbimit për Qytetarë.

Shpallja e plote e punes.

Listime të ngjashme

13/08/2020
Mësimdhënës/e   Malishevë e re
13/08/2020
Biblotekist/e   Drenas e re
13/08/2020