Vende të lira të punës (4)

kmdk Kosove
Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë
Publikuar më
01/03/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, KMDK SH. A. është Kompania e vetme e Legalizuar dhe e Licensuar për Menaxhimin e Deponive Sanitare të Mbeturinave në Republikën e Kosovës dhe është e regjistruar si shoqëri aksionare, në bazë të Rregullores Nr. 23/2020 për Procedurat e Punësimit, Strukturën Organizative, Kategorizimin dhe Përshkrimin e vendeve të punës në KMDK SH.A si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në sektorin publik, në bazë Vendimit të KE nr. 29 të dt.25.02.2021 Shpall:

KONKURS TË JASHTËM
për plotësimin e këtyre vendeve të punës: 

Referenca: ZP/KJ-1-2021

1. Pozita: Ngasës i Makinerisë së Rëndë/Manipulator (1 pozitë )
Vendi i punës : Stacioni i Transferit Gërlicë, Ferizaj 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të respektojë Udhëzimet e dhëna nga Përgjegjësi i Deponisë dhe Inxhinieri i Makinerisë lidhur me përdorimin e Makinerisë.
 • Ti respektojë rregullat dhe udhëzimet e përcaktuara për makinerinë e rëndë.
 • Ti respektojë rregullat e caktuara të
 • Të jetë fleksibil në punë, të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe në
 • Para çdo vozitje të bëjë kontrollimin e gjendjes së makinerisë.
 • Të njoftojë për çdo defekt të makinerisë tek Përgjegjësi i Deponisë.
 • Pas çdo përdorimi të bëjë kontrollin, pastrimin dhe ta kthejë makinerinë në vendin e
 • Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së PD-së dhe
 • Mban evidencë të rregullt dhe raporton sipas kërkesës së Përgjegjësit të Deponisë.
 • Për punën e vet i jep përgjegjësi, Përgjegjësit të Deponisë.

Kualifikimi:

 • Diploma e shkollës
 • Minimum 1 vit përvojë

Aftësitë kryesore:

 • Të posedojë Patentë Shofer të kategorisë përkatëse.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV,
 • Diplomat,
 • Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet,
 • Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive, Çertifikatë Hetimore jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj,
 • Çertifikatë Mjekësore.

2.  Pozita: Operator teknik i sektorëve dhe urëmatës (1 pozitë )
Vendi i punës : Stacioni i Transferit Gërlicë, Ferizaj 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëjë pranimin, evidentimin dhe matjen e sasisë së mbeturinave të sjella me mjete transportuese të klientëve dhe të ruajë evidencat e secilës matje.
 • Obligohet të përcjellë dhe të bëjë matjen e mjetit transportues si në hyrje edhe në dalje si dhe kujdeset që kur të bëhet matja në automjet, mos të jetë asnjë punëtor.
 • Të mbajë pastër ( kontejnerin) zyrën te peshorja.
 • Obligohet që të përcjellë të gjitha lëvizjet brenda deponisë.
 • Bën kontrollin dhe përcjellë nivelin e ujërave të zeza në lagunë dhe në sektor të
 • Në bazë të udhëzimeve të Përgjegjesit të Deponisë, lëshon pompat për ri qarkullimin e ujërave të
 • Obligohet që të informojë PD për parregullsitë që hasë gjatë kontrollit të deponisë.
 • Në bazë të udhëzimeve të PD, bën lëvizjen e gypave ri qarkullues të ujërave të zeza për spërkatje.
 • Sipas nevojave dhe kërkesës së PD kryen edhe punë
 • Për punën e vet i jep përgjegjësi PD.

Kualifikimi:

 • Diploma e shkollës së

Aftësitë kryesore:

 • Të ketë aftësi për të komunikuar me palë.
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe nën

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV,
 • Diplomat,
 • Çertifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet,
 • Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive, Çertifikatë Hetimore jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj.

3.  Pozita: Operator teknik i sektorëve dhe urëmatës (1 pozitë )
Vendi i punës : Deponia Sanitare Mirash, Prishtinë 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të bëjë pranimin, evidentimin dhe matjen e sasisë së mbeturinave të sjella me mjete transportuese të klientëve dhe të ruajë evidencat e secilës matje.
 • Obligohet të përcjellë dhe të bëjë matjen e mjetit transportues si në hyrje edhe në dalje si dhe kujdeset që kur të bëhet matja në automjet, mos të jetë asnjë punëtor.
 • Të mbajë pastër ( kontejnerin) zyrën te peshorja.
 • Obligohet që të përcjellë të gjitha lëvizjet brenda deponisë.
 • Bën kontrollin dhe përcjellë nivelin e ujërave të zeza në lagunë dhe në sektor të
 • Në bazë të udhëzimeve të Përgjegjesit të Deponisë, lëshon pompat për ri qarkullimin e ujërave të
 • Obligohet që të informojë PD për parregullsitë që hasë gjatë kontrollit të deponisë.
 • Në bazë të udhëzimeve të PD, bën lëvizjen e gypave ri qarkullues të ujërave të zeza për spërkatje.
 • Sipas nevojave dhe kërkesës së PD kryen edhe punë tjera.
 • Për punën e vet i jep përgjegjësi PD.

Kualifikimi:

 • Diploma e shkollës së

Aftësitë kryesore:

 • Të ketë aftësi për të komunikuar me palë.
 • Të jetë i aftë të punojë në ekip dhe nën presion.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV,
 • Diplomat,
 • Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet,
 • Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive, Çertifikatë Hetimore jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj.

4.  Punëtor për Hortikulturë (1 pozitë )
Vendi i punës : Deponia Sanitare Landovicë, Prizren

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të përkujdeset për dukjen e deponisë sipas planeve gjelbëruese.
 • Të kujdeset për brezin e gjelbër
 • Të bëjë mbjelljen e drunjëve të
 • Të mirëmbajë parqet hyrëse me karakter
 • Kryen punë dhe detyra të tjera sipas kërkesës së Menaxherit të Deponisë Përkatëse dhe në konsultim me Udhëheqësin e Njësisë për Mbrojtjen e Ambientit (Kanale kulluese, rrethoja etj).
 • Bashkëpunon me Menaxherin e Deponisë Përkatëse.
 • Punëtori i angazhuar për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit të Njësisë së Mbrojtjes së

Kualifikimi:

 • Shkollimi fillor apo i mesëm.

Aftësitë kryesore:

 • Të ketë njohuri për mbjellje, pyllëzim dhe rregullim të parqeve.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • CV,
 • Diplomat,
 • Certifikatat mbi kualifikimet dhe trajnimet,
 • Dëshmi mbi përvojën në punë, si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe aftësive, Çertifikatë Hetimore jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj.

Informata të përgjithshme për kandidatë:

Lartësia e pagës për pozitat e lartëcekura, do të përcaktohet në harmoni me politikat e Kompanisë dhe Rregulloren e brendshme.

Procedura e konkurimit:

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin aplikacionin përkatës, të shoqëruar nga një biografi personale (CV) si dhe dokumentacionin përkatës për përgatitjet shkollore dhe për përvojën e kërkuar të punës.

Forma e aplikacionit mund gjendet në Web-faqe të KMDK-së.

Vlerësimi formal dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim, ndërsa KMDK SH.A mban të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët që i plotësojnë kushtet e Konkursit.

Aplikacioni, me të gjitha dokumentet e kërkuara, mund të dorëzohet në kopje fizike në zyrën e Administratës të KMDK-së me adresë: Rruga: Bekim Fehmiu nr. 137, 10000 Prishtinë, Kosovë (Afër Shkollës Shtjefën Gjeçovi), Lakrishtë. Tel: 038/ 600 - 552,

Afati për aplikim është 15 ditë nga dita e publikimit të Konkursit të Jashtëm në Web Faqe të KMDK-së, duke filluar nga data: 26.02.2021 deri me datën 12.03.2020 ora 08:00-16:00. Email: info@kmdk-ks.org

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

Asistente Ekzekutive   Prishtinë e re
16/04/2021
Praktikantë (10)   Kaçanik e re
16/04/2021
Praktikantë (5)   Shtërpcë e re
16/04/2021
Praktikantë (30)   Ferizaj e re
16/04/2021