Vende të lira të punës (4)

TERMOKOS
Termokos
Publikuar më
05/10/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të konkursit në Sektorin Publik, NP “Termokos” SH. A, shpall:

K O N K U R S
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË  PUNËS

Pozita: Koordinator për projektim dhe mbikëqyrje të projekteve - një (1) vend pune
I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit për zhvillime dhe investime kapitale

Detyrat

 • Kujdeset për përgatitjen dhe ruajtjen e dokumentacionit të projekteve;
 • Ofron dokumentacionin e kërkuar nga subjektet që kanë qasje në sistemin e Projekteve;
 • Mbanë kontaktet dhe takimet me institucionet në interes të projektit;
 • Në koordinim me Drejtorin ndërmerr hapat e duhur për projektet e ndërmarrjes;
 • Kryen të gjitha veprimet dhe punët të cilat lidhën me procesin e Projekteve;
 • Menaxhimi, koordinimi dhe mbështetja strategjike dhe operacionale e (nën) projekteve, përfshirë monitorimin dhe rishikimin e tyre;
 • Përgatitja e specifikimeve dhe proceset e menaxhimit të ndryshimeve;
 • Identifikimi i fushave strategjike të veprimit;
 • Koordinimi i ekipeve të brendshme, si dhe fillimi, monitorimi dhe mbikëqyrja e shërbimeve të jashtme për zbatimin teknik të punës së projektit, siç janë kushtet e kontratës, specifikimet teknike dhe masat paraprake dhe llogaritjet paraprake;
 • Bashkëpunim dhe koordinim i ngushtë me departamentet e lidhura teknikisht, si dhe me ndërfaqet e çdo lloji në strukturat organizative të projektit;
 • Hartimi dhe zhvillimi i planeve të punës së makinerisë në përputhje me mbikëqyrësit për zbatimin e detyrave të përcaktuara bazuar në objektivat e njësisë dhe jep rekomandime në lidhje me realizimin e këtyre objektivave;
 • Planifikimi tre-dimensional në bashkëveprim me disiplinat e tjera të planifikimit dhe prezantimi i rezultateve duke përdorur CAD;
 • Kryerja e studimeve të fizibilitetit;
 • Përgjegjës për një raportim të rregullt mbi progresin e projektit me fokus në inxhinierinë termike dhe/ose mekanike;
 • Mbi punën e kryer raporton ne baza ditore, javore dhe mujore;
 • Kryen edhe punët tjera të cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Bachelor/Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike – Termoenergjetikë, (e preferueshme Diplomë Master).
 • Pesë  (5) vite përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Bazat e vizatimit teknik (i ndihmuar nga kompjuteri me programet CAD).
 • Inovativ, orientuar drejt zgjidhjes dhe mënyra e të menduarit nga optimizimi i procesit.
 • Kuptim i shkëlqyer teknik.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze me shkrim dhe me gojë.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri.

Pozita: Koordinator për zhvillim të projekteve kapitale - një (1) vend pune
I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit për zhvillime dhe investime kapitale

Detyrat

 • Kujdeset për zhvillimin projekteve kapitale;
 • Ofron dokumentacionin e kërkuar nga subjektet që kanë qasje në sistemin e Projekteve;
 • Mbanë kontaktet dhe takimet me institucionet në interes të projektit,
 • Në koordinim me Drejtorin ndërmerr hapat e duhur për projektet e ndërmarrjes;
 • Kryen të gjitha veprimet dhe punët të cilat lidhën me procesin e Projekteve;
 • Përgjegjës për identifikimin e projekteve të përshtatshme zhvillimore dhe projekte të financuara nga donatorët;
 • Aplikimi, thirrja, zgjidhja përfundimtare dhe përgatitja e dëshmisë dhe përdorimit të huave të financuara nga donatorët;
 • Negocimi dhe menaxhimi i kontratave për projektet e financuara nga donatorët në bashkëpunim me departamentin ligjor;
 • Menaxhimi i likuiditetit dhe përpunimi i transaksioneve të pagesave ditore;
 • Menaxhimi i llogarisë dhe huasë;
 • Përgjegjës për të qenë në përputhje me udhëzimet financiare të projekteve;
 • Mbështetje në përgatitjen e llogarive mujore dhe vjetore;
 • Përgatitja e raporteve (p.sh. planifikimi i likuiditetit dhe gjendja financiare);
 • Kryen edhe punët tjera të cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Bachelor/Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike / Ekonomik, (e preferueshme Diplomë Master).
 • Pesë  (5) vite përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Përvojë profesionale në menaxhimin e projekteve, mundësisht në sektorin e energjisë.
 • Interes i lartë në fushën financiare, si dhe njohuri të thella në financë, kontabilitet dhe kontraktim (preferohet).
 • Prirje të lartë ndaj çështjeve të menaxhimit të energjisë dhe përdorim profesional i produkteve SAP.
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Kuptim shumë i mirë i konteksteve të biznesit dhe proceseve tregtare.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri.

Pozita: Inxhinier i projektimit dhe mbikëqyrjeve të punëve ndërtimore - një (1) vend pune
I përgjigjet: Drejtorit të Departamentit për zhvillime dhe investime kapitale

Detyrat

 • Harton dhe zhvillon planet e punës ndërtimore në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;
 • Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat  brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
 • Mbikëqyrja e punimeve të rrugëve dhe strukturave në përputhje me rregulloret kontraktuese si kushtet e kontratës, specifikimet teknike dhe paramasat dhe parallogaritë;
 • Mbikëqyrja e shërbimeve të kontraktuara;
 • Udhëzimi i aktiviteteve ditore të punës dhe kontrolli i tërësishëm sa i përket efikasitetit, materialeve dhe cilësisë;
 • Monitorimi dhe kontrollimi i datave specifike të përfundimit të caktuara në programin e punëve të përgatitura nga kontraktori dhe të miratuar nga Departamenti;
 • Menaxhimi, koordinimi dhe mbështetja strategjike dhe operacionale e (nën) projekteve, përfshirë monitorimin dhe rishikimin e tyre;
 • Administrimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i të dhënave gjeografike dhe i të dhënave të specializuara të divizioneve të ndryshme në Sistemin e Informacionit Gjeografik (GIS);
 • Përgjegjës për koordinimin e projektit të ekipeve të brendshme dhe shërbimeve të jashtme të fokusuara në inxhinierinë civile;
 • Ndihmon në integrimin e GIS me aktivitete të planifikimit dhe menaxhimit afatgjatë dhe afatshkurtër;
 • Planifikimi dhe zbatimi i proceseve të përmirësimit të vazhdueshëm dhe raportimi i rregullt i progresit të projektit;
 • Bashkëpunim dhe koordinim i ngushtë me departamentet e lidhura teknikisht, si dhe me ndërfaqet e çdo lloji në strukturat organizative të projektit;
 • Planifikimi tre-dimensional në bashkëveprim me disiplinat e tjera të planifikimit dhe prezantimi i rezultateve duke përdorur CAD;
 • Përkufizimi i parametrave të nevojshëm të të dhënave për projekte gjeohapësinore dhe/ose detyra specifike dizajnimi, zhvillimi dhe menaxhimi i bazave të të dhënave gjeohapësinore, duke përfshirë konvertimin e të dhënave digjitale në formate të ndryshme dhe shndërrimin e hartave burimore tematike nga analoge në formë digjitale duke përdorur pajisje të përshtatshme dhe softuerë;
 • Kryerja e studimeve të fizibilitetit;
 • Mbi punën e kryer raporton ne baza ditore, javore dhe mujore;
 • Kryen dhe pune te tjera te cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Bachelor/Fakulteti i Ndërtimtarisë (e preferueshme Diplomë Master)
 • Pesë  (5) vite përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Kuptim veçanërisht i mirë i marrëdhënieve gjeometrike dhe kuptim i fortë i numrave.
 • Bazat e vizatimit teknik (i ndihmuar nga kompjuteri me programet CAD).
 • Inovativ, orientuar drejt zgjidhjes dhe mënyra e të menduarit nga optimizimi i procesit.
 • Kuptim i shkëlqyer teknik.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze me shkrim dhe me gojë.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri.

Pozita: Zyrtar për mjedis, siguri dhe shëndet - një (1) vend pune
I përgjigjet: Drejtorit për zhvillim të projekteve kapitale

Detyrat

 • Bën vlerësimin e rrezikshmërisë së vendeve të punës në Departament, ne vendpunime te Projekteve te ndërmarrjes;
 • Jep udhëzime adekuate për shmangien e rreziqeve të mundshme;
 • Ofron rekomandime për metodat dhe mekanizmat për luftimin e rreziqeve të mundshme;
 • Propozon adaptimin e kushteve të punës ndaj individëve/stafit, veçmas në lidhje me karakteristikat e vendit të punës dhe me ambientet e punës;
 • Rekomandon metoda dhe procese të punës të cilat lehtësojnë dhe shmangin punën e njëtrajtshme/monotone me qëllim reduktimin e efekteve të punës monotone në shëndet;
 • Zhvillon rregulla dhe procedura për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë në punë që ndërlidhen me teknologjinë e punës, organizimin e punës, kushtet, mjedisin dhe marrëdhëniet sociale në ndërmarrje;
 • Ofron rekomandime për përshtatje me progresin teknologjik;
 • Harton dhe zbaton procedurat në pajtim me ligjin për mbrojtje të shëndetit, të sigurisë dhe të një ambienti të favorshëm për punë;
 • Përgjegjës dhe mbështetës i të gjithë proceseve në segmentin e ngrohjes qendrore me fokus mjedisin, shëndetin dhe sigurinë;
 • Inspektime të rregullta të shesheve të ndërtimit për qëllime të sigurimit të cilësisë dhe parandalimit të aksidenteve;
 • Pjesëmarrje dhe konsultim i rreziqeve (vlerësimi i kushteve të punës) si dhe masat bazë të dizajnit të punës;
 • Analiza e incidenteve;
 • Kontrolli i respektimit të politikave të punës, planeve dhe programeve të punës, ligjeve dhe rregulloreve në fuqi;
 • Përgatitja dhe trajnimi i masave parandaluese;
 • Kryerja e inspektimeve të sigurisë;
 • Mbi punën e kryer raporton ne baza ditore, javore dhe mujore;
 • Kryen edhe punët tjera të cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

 • Bachelor/Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike ose Fakulteti Ndërtimtarisë / FSHMN
  (e preferueshme me një certifikatë shtesë si inxhinier sigurie ose kualifikim i krahasueshëm)
 • Pesë  (5) vite përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Përvojë disa vjeçare profesionale me fokus në mjedis, shëndet dhe sigurinë.
 • Njohuri të thella në vlerësimin e mundësive dhe rreziqeve.
 • Prezantim i qartë dhe bindës i fakteve dhe vlerësimeve juridike si me gojë ashtu edhe me shkrim.
 • Fleksibilitet dhe gatishmëri për të udhëtuar.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri.

Informatë për procedurën e konkurimit

Aplikantët e interesuar për vendet e punës duhet të bashkëngjisin këto dokumente:

 1. Aplikacionin e plotësuar.
 2. CV e aplikantit.
 3. Dëshminë e kualifikimit shkollor
 4. Dëshminë mbi përvojën e punës, referencat si dhe certifikata tjera profesionale.
 5. Certifikatën nga Gjykata që nuk jeni nën hetime (Valide dhe Origjinale).
 6. Dokumentin e identifikimit - letërnjoftimi i fotokopjuar.
 7. Letër Motivuese për pozitën të cilën aplikoni.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqet zyrtare të NP ”Termokos’’Sh.A, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 05.10.2021 deri me datë 19.10.2021 si datë e mbylljes së konkursit.

Aplikantët e interesuar kërkesën për aplikim me dokumentacion të rregullt, duhet ta paraqesin në arkivin e NP ”Termokos’’Sh.A., Rr. 28 Nëntori nr. 181, në Prishtinë apo përmes postës, çdo ditë pune prej orës 8:30 – 15:30.

Aplikacioni mund të shkarkohet nga webfaqja e “Termokos”-it www.termokos.org apo mund të merret në zyrat e ndërmarrjes. Inkurajojmë që për pozitat e shpallura të aplikojnë femrat edhe meshkujt. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. Informatat shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit: 038/ 541-780.

Këtu mund te shkarkoni aplikacionin duke mbajtur shtypur tastin CTRL dhe duke klikuar Shkarko Aplikacionin me ngjyre te kaltër: Shkarko Aplikacionin

Ose duke kopjuar këtë link: http://134.209.241.77/wp-content/uploads/2021/02/APLIKACION-PUNESIMI-2021-1.docx

Shpallja e plotë.

Prano njoftimet me email

Listime të ngjashme

25/11/2021
Recepsionist/e (3)   Prishtinë
25/11/2021
24/11/2021