Vende të lira të punës (3)

gjyqesori stema logo judiciary kosovo e1604661300837
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Publikuar më
16/12/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të A ktgjykimit nr. Ref AGJ. 1583720 në rastin nr. KO203119 të Gjykatës Kushtetuese datë 09 Korrik 2020, nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 të Ligjit Nr. 037L-149 Për Shërbimin Civil Të Republikës së Kosovës, Rregullores nr. 0272010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Neni 35 paragrafi 1 pika 1.2 Ligji 06 1L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Udhëzimi Administrativ (Nr. 0172019) Për Ndarjen e Përgjegjësive të SKGJK-së dhe të Gjykatave në Çështjet e Personelit, Buxhetit dhe Financave, Logjistikës dhe Prokurimit dhe Vendimit KGJK.Nr.
23912020 datë 26 Tetor 2020 për dhënjen e Autorizimit, Drejtorit të Përgjithshëm të Sekretariatit për shpalljen e pozitave të lira:

SEKRETARIATI I KESHILLIT GJYQESOR TE KOSOVES publikon:
KONKURS Jashtëm
Nr. 0172020

1. Titulli i pozitës së punës: Administrator i Databazave - kodi: TIKJ200, Koeficienti -8
2. Titulli i pozitës së punës: Analisti lartë i TI-së për Sisteme - kodi: TIK)280: Koeficienti -8
3. Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i evidencës penale: Koeficienti -7

Përshkrimi i detyrave të punës

VËREJTJE:

Procedura e konkursit është hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues. Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi Shërbimin Civil
Nr.031L-149 dhe Rregulloren, Nr.0212010 për Procedurat e Rekrutimit të Shërbimit Civil.

Konkursi është publikuar me datë 14.12.2020 dhe mbyllet me datë 28.12.2020.

Për pozitat në Sekretariatin e KGJK-së aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyrën e pranimit
të Sekretariatit të KGJK-së.

Aplikacionet mund t'i shkarkoni në mënyrë elektronike në Ueb portalin e KGJK: www.gjyqesorirks.org

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

20/01/2021
Roje   Pejë e re
20/01/2021
Inxhinier i Mekanikës   Pejë e re
20/01/2021