Vende të lira të punës (25)

qkuk 1 e1632724536844
Spitali i Përgjithshëm në Pejë
Publikuar
17/03/2022
Skadon
31/03/2022
Lokacioni
Pejë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008414
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 15/02/2022
Afati për aplikim: 17/03/2022 - 31/03/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publike nr. 06/L-l 14, Nemt 8te Ligjit te Punes nr 03/L-212,Vendimit të Këshillit Drejtues të Spitalit 1567/1 tedates 10.12.2021, Vendimit te Bordit Drejtues të SHSKUK nr. 215/2 të datës 02.02.2022, si dhe në mbështetje te Udhezimit Administrativ Nr, 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit ne Sektorin Publike, Spitali i Përgjithshëm në Pejë, shpallë:

KONKURS PUBLIK

Për pranimin në marrëdhenie pune dhe atë:

Grup-pozita Personel profesional

Nr | Grup-pozita | Kerkohen

  1. Mjek specialist- Ortopedi | 1
  2. Mjek spccialist - Mjekësi emergjente |1
  3. Mjek specialist- Infektologji | 1
  4. Mjek specialist-Pulmolog.ji | 1
  5. Mjek psccialist- Radiologji | 2
  6. Infermier/e i përgjithshëm (Bch) | 8
  7. Infermier/e i përgjithshëm (SHM) | 7
  8. Mami | 3

Pozita unike Personel i shërbimeve të përbashkëta

Nr. Pozita | Kërkohen

9. Shef i Shërbimit teknik | 1

Shpallja e plotë.

Aplikacioni meret online ne web faqen zyrtare te Spitalit apo ne zyren nr.1 te Administrates se Spitalit te pergiithshem ne Peje,

Aplikacioni me dokumentacion percjelles dorezohen ne zyren nr. I te Administrates se Spitalit ne Peje, rruga "NenaTerez" p.n. cdo dite pune nga ora 08:00-14:00h.

Aplikacionet e dorezuara pas afatit te parapare nuk pranohen ndersa, aplikacionet e mangeta refuzohen.