Vende të lira të punës (2)

komuna leposaviq e1628249090932
Komuna Leposaviq
Publikuar më
05/08/2021
Qyteti
Leposaviq
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë Ligit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, nenit 67 the 68, të nenit 8 paragrafi 1 i Ligjit të Punës nr. 03 / L-212, Neni 4, paragrafi 1 i Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Punësimit të Sektorit Publik Nr. 07/2017, Neni 4, Pika 1 e Ligjit për Arsim në Komuna, nr. 03 / L - 068, Komuna e Leposaviqit, Shpall:

K O N K U R S

Per vendet e punes ne vazhdim

DEPARTAMENTI PER SHENDETESI

 1. Titulli I vendit te punes: Moter medicinale/ teknik medicinal
  Kushtet : Kryer shkollen e mesme te mjeksis
  Orari i punes: 40 ore ne jave
  Numer kryes detyre: 1
 2. Titulli I verndit te punes: Person Ndihmes
  Kushtet: Kryer shkollen e mesme
  Orari i punes: 40 ore ne jave
  Numer kryes detyre: 2

Periudha e mbylljes se kontrates : Periudha e provës prej 6 (gjashtë) muajsh, me mundësi vazhdimi të kontratës.

Kandidati duhet të jetë: mosha se pjekur dhe I afte per pune dhe nuk kanë qenë i dënuar për një vepër penale që e bën atë të papërshtatshëm për punë qe perfshin dënimi me burgim prej gjashtë (6) muaj ose më shumë.

Dokumentet e nevojshme: kopja e letërnjoftimit, fotokopje e një diplome të vlefshme (për shkollat e mesme dhe kolegjet e noterizuar ) vërtetim nga gjykata se personi nuk ka qenë nen hetime apo i dënuar, certifikatat.

Aplikacionet mund të meren dhe të dorëzohen çdo ditë pune në zyrën Nr.50 Leposaviq - Rruga e Ushtrisë Jugosllave 33, nga ora 8:00 deri 14:00.

Vetem kandidatët e përzgjedhur nga nje liste e ngushtë do të kontaktohen përmes (e-mail), ose në mungesë të konfirmimit e-mail nga kandidatët do të njoftohen me telefon .Kandidati janë të nevojshme për të sjellë me vete dokumentet origjinale, në rast të mungesestë dokumenteve origjinale, kandidatët do të jenë të përjashtuar nga procedura e rekrutimit.

Shënim: Dokumentacioni jo i duhur dhe i paplotë nuk do të merret parasysh.

Afati i fundit për të aplikuar në konkurs fillon më 06. 08. 2021. dhe do të zgjasë deri më 20. 08. 2021.

Listime të ngjashme