Vende të lira të punës (12)

trainkos 150x150 1
Trainkos
Publikuar më
16/12/2020
Qyteti
Fushë Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kryeshefi Ekzekutiv në bazë të nenit 17 paragrafi 3, pika 1 e Statutit të HK-Trainkos-SH.A nr. 1/188, të datës 05.10.2015, në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212 si dhe në bazë të nenit 4 të UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MPMS) NR. 07/2017, shpall:

KONKURS

Titulli i pozitës së punës:  Mekanik ne Mirëmbajtjes së Mjeteve Lëvizëse

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës-Trainkos- SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Menaxheri i Mirëmbajtjes së Mjeteve Lëvizëse
 • Kohëzgjatja e kontratës: 1 vit
 • Procedura e aplikimit: I jashtëm
 • Vende të lira punë:  2  pozita  (vende pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Kryen punët në mënyrë kualitative si dhe sipas normave teknike nga lëmia e tij profesionale;
 • Punët e tij i vërteton me shkrim;
 • Kujdeset për shfrytëzimin sa më racional të materialit;
 • Pastron veglat e punës dhe vendin e tij të punës;
 • Duhet t’ju përmbahet rregullave të punës dhe sigurisë gjatë punës;
 • Të konsultohet gjithnjë me kryepunëtorin lidhur me problemet e paraqitura gjatë mirëmbajtjes;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Shefit të Njësisë në koordinim me Menaxherin e Sektorit;
 • I përgjigjet Shefit të Njësisë.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë te kryer Shkollën e Mesme Drejtimi Mekanik
 • Të dëshmoj Çertifikatën Mjekësore qe është i aftë për punë
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale.
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Frenues/Manovrues

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shefit te Njësisë se Tërheqjes se Trenave ne Transportin te Mallrave
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  4  pozita  (vende pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën kapjen dhe shkëputjen e lokomotivës para dhe pas formimit të trenit;
 • Bën kapjen dhe shkëputjen e vagonëve tek formimi para dhe pas trenit sipas urdhrit të Udhëheqësit te trenit, krye ndërruesit dhe drejtuesit të trenave;
 • Bën vendosjen dhe tërheqë vagonët nga binarët e shkarkimit ose privat, industrial ose në punëtori të vagonëve sipas urdhërit dhe nën mbikëqyrje te udhëheqësit të trenave ose drejtuësit të trenave;
 • Përcjell lokomotivën e trenit apo manovruese nëpër stacion;
 • Bën kontrollimin e vagonëve gjatë pranimit të trenit ose gjatë vendosjes së vagonëve në tren;
 • Manipulon me ndërruese në binarët manovrues dhe me mjete pune gjatë manovrimit;
 • Bën sigurimin e vagonëve nga vetë lëvizja;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Shefit të Njësisë në koordinim me Menaxherin e Sektorit;
 • I përgjigjet Shefit të Njësisë.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë te kryer Shkollën e Mesme
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të dëshmoj Certifikatën Mjekësore që është i aftë për punë
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Kalkulant në Miradi

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shefit te Njësisë se Komerciales ne Transportin e Mallrave
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtë
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Udhëheqë evidencat dhe evidenton dërgesat e arritura dhe të përcjellura nga komunikacioni ndërkombëtar dhe vendor nëpër librat përkatës
 • komunikacioni ndërkombëtar dhe vendor nëpër librat përkatës;
 • Përpilon kërkesat për transport (Railquest) për nevoja të klientëve dhe përcjell realizimin e tyre;
 • Bën llogaritjen e shpenzimeve të transportit dhe shërbimeve tjera në bazë të dokumentacionit përkatës (Fletëngarkesave, kontratave, tarifave dhe shënimeve tjera për qëndrim, vendosje të vagonëve) etj;
 • Përgatitë për faturim të gjitha të hyrat ose bënë inkasimin e tyre për çdo ditë nëpër evidencat përkatëse;
 • Përgjigjet që dërgesat mos të tërhiqën pa u përmbushur obligimet financiare dhe formalitetet doganore;
 • Lajmëron me kohë klientët për arritjen e dërgesave të tyre;
 • Përgatitë shënimet e nevojshme statistikore përmes raporteve për transportin e realizuar dhe mbanë evidencat për nevoja të shërbimit;
 • Kontakton me Stacionët, Doganën dhe jep informacionët e duhura;
 • Për çdo ditë të punës bën dorëzimin e kalkulimeve tek BP  për kontrollimin e të hyrave;
 • Për çdo ditë të punës bën dorëzimin e kalkulimeve dhe parave në Sektorin e Financave përmes librave përkatës;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Shefit të Njësisë në koordinim me Menaxherin e Sektorit;
 • I përgjigjet Shefit të Njësisë;

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë Shkollim Universitar
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikativ
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar Ligjor

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Udhëheqës i Zyrës Ligjore
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Asiston në përpilimin e Rregulloreve dhe akteve tjera të Ndërmarrjes
 • Përfaqëson dhe përgatitë të gjitha shkresat, parashtresat për Ndërmarrjen në të gjitha proceset gjyqësore duke i respektuar të gjitha afatet ligjore;
 • Me kërkesë të Udhëheqësit përgatitë vendime, shkresa, parashtresa tjera për Ndërmarrjen;
 • Interpreton dhe mban përgjegjësi për të gjitha interpretimet ligjore që kërkohen nga personeli i Ndërmarrjes;
 • Në bazë të nevojave të Ndërmarrjes jep këshilla ligjore, harton kontrata, marrëveshje dhe memorandume për nevoja të Ndërmarrjes;
 • Cakton ekspertiza, superekspertiza për nxjerrjen e provave me qëllim të mbrojtjes sa më efikase të Ndërmarrjes;
 • Siguron provat elementare nga Sektoret përkatëse në rastet e ngritjes së padive nga Ndërmarrja;
 • Përgaditë propozime për ekzekutime në të gjitha rastet e aktgjykimeve të formës së prerë;
 • Kryen edhe detyra tjera të caktuara nga Udhëheqësi i Zyrës;
 • Për punët e kryera harton raporte të rregullta dhe periodike;
 • Për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive i përgjigjet Udhëheqësit të Zyrës.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë Shkollim Universitar – Fakulteti Juridik
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikativ
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Bashkëpunëtor për kontrollin e të hyrave nga TM

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Menaxher i kontrollit të të Hyrave nga Transporti i Mallrave dhe Transporti i Udhëtareve
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën kontrollin e kalkulimeve nga të hyrat në Transportin e Mallrave;
 • Bën kontrollin e arkëtimit të pagesave në të gatshme;
 • Bën kontrollin e faturave ndërkombëtare në tërheqjen e trenave;
 • Bën kontrollin e faturave ndërkombëtare të RIV-it;
 • Raporton në baza ditore dhe mujore tek Udhëheqësi i Zyrës, për punën e tij i përgjigjet Udhëheqësit;
 • Kryen punë dhe detyra tjera të caktuara nga Udhëheqësi i Zyrës.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë Shkollim Universitar
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikati,
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Depoist ne Transportin e Mallrave

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Shefit te Njësisë se Komerciales ne Transportin e Mallrave
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Bën lajmërimin me kohë për të gjitha dërgesat doganore, doganën dhe pranuesin ose shpedicionin përgjegjës;
 • Mbikëqyrë dërgesat doganore;
 • Merr pjesë në shikimin e dërgesave doganore me doganierët;
 • Përgatitë dokumentacionin dhe i regjistron në evidencë adekuate;
 • Bën fletë dorëzimin e vagonëve - dërgesave doganore, vagonët - dërgesat e zhdoganuara i bllombon me bllomba të stacionit;
 • Lajmëron mungesat, tepricat, dëmtimet dhe humbjet e dërgesave doganore;
 • Dokumentacionin e dërgesave të zhdoganuara ia dorëzon punëtorit, regjistron gjendjen e vagonëve dhe i jep tek BP për planifikimin dhe shfrytëzimin e vagonëve;
 • Dokumentacionin e dërgesave të zhdoganuara ia dorëzon punëtorit, regjistron gjendjen e vagonëve dhe në ora 7,00 ia jep BP për planifikimin dhe shfrytëzimin e vagonëve;
 • I dorëzon vagonët personelit të sigurimit përmes K 93 , udhëheqë të gjitha evidencat e vagonëve sipas Udhëzimit 90;
 • E lexon gjendjen e evidencave të vagonëve BP për planifikimin e transportit dhe shfrytëzimin e vagonëve, pranon vagonët nga sigurimi para dorëzimit të klientëve në shkarkim;
 • Dorëzon vagonët përmes Vag 4 të klientëve në shkarkim;
 • Përkujdeset për shkarkimin dhe dorëzimin e rregullt të vagonëve nga ana e klientëve;
 • Përkujdeset për mos dëmtimin e vagonëve gjatë shkarkimit dhe ngarkimit;
 • Jep orarin e vendosjes së vagonëve në shkarkim pasi që të përmbushen obligimet nga ana e klientëve;
 • Merr pjesë në punën e komisionit për konstatim të dëmeve të shkaktuara në mallra dhe mungesa të mallrave;
 • Bën fletë dorëzimin e vagonëve sipas U-162;
 • Udhëheqë evidencat e duhura sipas udhëzimeve të aplikueshme në HK;
 • Kryen edhe punë tjera sipas kërkesës së Shefit të Njësisë në koordinim me Menaxherin e Sektorit.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë te kryer Shkollën e Mesme
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikati,
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Titulli i pozitës së punës:  Zyrtar i Prokurimit

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Departamentit të Prokurimit
 • Kohëzgjatja e kontratës: 1vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)  në Departamentin e Prokurimit Prokurim                              
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në përgatitjen e materialeve për tender.
 • Zbaton dhe kontrollon procedurën e prokurimit të harmonizuara me ligjin mbi prokurimin.
 • Përgatitë materialin për komisionin vlerësues të tenderit dhe asiston në hapjen e tenderit.
 • Përpilon dosjet e tenderit në përputhje me kërkesat e njësive kërkuese.
 • Kontrollon dhe organizon punët në përputhje me udhëzimet dhe rregulloret e dala nga LPP-ja.
 • Të marrë pjesë në proceset e vlerësimit të tenderit.
 • Të bashkëpunoj me Zyrën Ligjore në përpilimin e kontratave.
 • Përpilon raporte të rregullta për nevojat e Menaxhmentit.
 • Të kryej edhe detyra dhe obligime të parapara me akte normative tjera.
 • Kryen detyra tjera të caktuara nga Drejtori i Departamentit.
 • Për punë harton raporte të rregullta dhe periodike. Për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive i përgjigjet Drejtorit të Departamentit.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Të ketë Shkollim Universitar
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikati,
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi

Titulli i pozitës së punës:  Punëtor në pikën e furnizimit me derivate të naftës

 • Institucioni: Hekurudhat e Kosovës -Trainkos-SH.A.
 • Tipi i Akt Emërimit të punës: I plotë
 • Titulli i mbikëqyrësit: Menaxheri i Logjistikës dhe IT-së
 • Kohëzgjatja e kontratës:  1 vit
 • Procedura e aplikimit: I Jashtëm
 • Vende të lira punë:  1  pozitë  (vend pune)
 • Vendi: Fushë Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Në bazë të kërkesave të personelit zyrtar të Ndërmarrjes furnizon mjetet lëvizëse me naftë dhe vaj.  Mbanë evidencën e furnizimit me naftë dhe vaj
 • Është përgjegjës për vaj dhe naftë gjatë orarit të punës sa ai është prezent në punë.
 • Kujdeset dhe është përgjegjës për ruajtjen e dokumenteve të furnizimit me naftë dhe vaj.
 • Mbanë kartelën e shpenzimeve, furnizimit me naftë dhe vaj dhe është përgjegjës për harmonizim të dokumenteve të furnizimit, fletëdaljeve dhe kartelave. Kujdeset për mbajtjen e pastërtisë në vendin ku punon. Kryen detyra tjera të caktuara nga Menaxheri i Sektorit dhe Drejtori i Departamentit.
 • Për punën e Sektorit harton raporte të rregullta dhe periodike. Për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive i përgjigjet Menaxherit të Sektorit.

Kushtet dhe kriteret, kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe shkathtësitë e tjera:

 • Te ketë Shkollim të Mesëm
 • Të ketë të bashkangjitur edhe CV-në personale
 • Të jetë i sjellshëm dhe komunikati,
 • Të jetë i aftë të punoj nën presion
 • Preferohet të ketë përvojë pune në këtë lëmi.

Aplikacioni dhe konkursi mund të merret në ndërtesën e Drejtorisë në Fushë Kosovë apo në  www.trainkos.com. Aplikacioni së bashku me dëshmitë të dorëzohen në ndërtesën e Drejtorisë së HK-Trainkos-SH.A. në adresën “Sheshi i Lirisë” nr. 22, në Fushë Kosovë.

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në zarf të mbyllur, në të cilin duhet të shkruhet pozita për të cilën aplikon. Data e fundit për aplikim është më: 30.12.2020 ora 16:00. Dokumentacioni që mbërrin pas afatit dhe i pakompletuar do të konsiderohet i pavlefshëm. Dokumentet duhet të dorëzohen vetëm në kopje pasi të njëjtat nuk iu kthehen. Vetëm kandidatet e selektuar për listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme