Vende të lira pune (4)

bifurkacioni ferizaj e1596529532423
KRU Bifurkacioni SHA
Publikuar më
26/01/2021
Qyteti
Ferizaj
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Duke u bazuar në Nenin 21, Paragrafi 21.1 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087, në Nenin 13 të Ligjit Nr. 04/L-lll për Ndryshimin dhe Plotësimin e Nenit 21, Paragrafi 21.4 të Ligjit bazik Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, në Nenin 8, Pika 1 dhe 2 të Ligjit të Punës 03/L-212, si dhe në Nenin 4 dhe 5 të Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik Nr. 07/2017, Bordi i Drejtorëve (BD) të KRU Bifurkacioni ShA Ferizaj, në mbledhjen e mbajtur më 20.01.2021, mori vendim të shpallë:

KONKURS

Për vendet e lira të punës:

 • Kryeshef Ekzekutiv (1)
 • Zv. Kryeshef Ekzekutiv (1)
 • Sekretar i kompanisë (1)
 • Zyrtar Kryesorë i Financave dhe Thesarë (1)

-Orari i plotë i punës - Po,
-Kohëzgjatja e kontratës - 3 vjeçare,
-Koeficienti - në përputhje me politikat zhvillimore të kompanisë.

I. Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për pozitën Kryeshef Ekzekutiv

 • Udhëheqë, organizon, kontrollon, bashkërendon punën në kompani,
 • Përfaqëson Kompaninë pran organeve më të larta dhe kompanive të ndryshme mbrenda dhe jasht Komunës,
 • Në bashkërendim me Bordin Ekzekutues propozon dhe vendosë kuadrin professional,
 • Organizon punën në kompani ,
 • Vendos për sistemimin e punëtorëve në punë dhe detyra të punës,
 • Vendos mbi përgjegjësinë disiplinore të punëtorëve në bazë të ligjit dhe Rregullores mbi disiplinën në punë,
 • Jep propozime Bordit Ekzekutiv të Kompanisë për marrjen e vendimeve të ndryshme dhe kujdeset për zbatimin e ligjëshmërisë në Kompani,
 • Në lëminë e marrëdhënies së punës merr vendim në bazë të Statutit të Kompanisë për përcaktimin e politikës kadrovike
 • Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me Statut dhe Rregullore të Kompanisë,
 • Eshtë përgjegjës për organizimin e procesit të punës në Kompani,
 • Eshtë përgjegjës për zbatim të ligjshmërisë dhe akteve tjera normative,
 • Eshtë përgjegjës për përmbushjen e planit financiarë dhe rezultateve të punës në kompani,
 • Për punën e vetë i përgjigjet Bordit të Drejtorëve.

I. Përgatitja shkollore për pozitën Kryeshef Ekzekutiv

 • Fakulteti; Juridik, Ekonomik, Ndërtimtarisë-drejtimi i Hidroteknikës e tjera.
 • Së paku 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion mbas diplomimit,
 • Të këtë aftësi për punë nën presion,
 • Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,
 • Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për zv. Kryeshef Ekzekutiv

 • Në bashkëpunim me Kryeshefin Ekzekutiv përcjell realizimin e Planit të Biznesit,
 • Në bashkëpunim me KE. përcjell punët në sektorin e prodhmit , distribuimit, faturimit dhe inkasimit,
 • Angazhohet në bashkërendimin e punëve të departamenteve të kompanisë, ,
 • Ndihmon KE në organizimin e punëve të shërbimeve të caktuara ,
 • Jep propozime dhe arsyetime për marrjen e masave për rritjen e të hyrave , zvogëlimin e shpenzimeve,
 • Kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj, Statut dhe Rregullore të Kompanisë.
 • Eshtë përgjegjës së bashku me KE. Për organizimin e procesit të punës në Kompani,
 • Eshtë përgjegjës së bashku me KE. për zbatim të ligjshmërisë dhe akteve tjera normative,
 • Eshtë përgjegjës së bashku me KE. për përmbushjen e planit financiarë dhe rezultateve të punës në kompani,
 • Për punën e vetë i përgjigjet KE-së dhe Bordit të Drejtorëve

Përgatitja shkollore për pozitën zv.Kryeshef Ekzekutiv

 • Fakulteti; Juridik, Ekonomik, Ndërtimtarisë-drejtimi i Hidroteknikës e tjera.
 • Së paku 5 (pesë) vite përvojë pune në profesion mbas diplomimit,
 • Të këtë aftësi për punë nën presion,
 • Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,
 • Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

III. Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për pozitën Sekretar të Kompanisë

 • Udhëheqë dhe mbikqyrë punët juridike-administrative në kompani,
 • Vepron si agjent i kompanisë për pranimin e njoftimeve,
 • Kryen të gjitha aktivitetet, publikimet për autoritetin përkatës siç kërkohet me ligj dhe statut,
 • Koordinon punët me Kryeshefin Ekzekutiv të kompanisë dhe përgatit materialet dhe dokumente për mbedhjet e BD,
 • Mbikqyrë mirëmbajtjen dhe azhurimin e rregullt në web-faqen e kompanisë,
 • U jep këshilla juridike punëtorëve të kompanisë,
 • Eshtë përgjegjës për mbajtjen e proçesverbaleve të secilës mbledhje të BD dhe Komitetit të Auditimit,
 • Eshtë përgjegjës për harmonizimin e akteve normative në kompani me ligjet në fuqi,
 • Eshtë përgjegjës për zbatueshmërinë e ligjit në kompani,
 • Për punën e tij, i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve.

Përgatitja shkollore për pozitën Sekretar të Kompanisë

 • Fakulteti Juridik,
 • Së paku 3 (tri) viet përvojë pune profesionale nga fusha e qeverisjes korporative ose të drejtës së shoqërive tregëtare,
 • Të këtë aftësi për punë nën presion,
 • Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,
 • Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

IV. Detyrat dhe përgjegjësitë e punës për Zyrtar Kryesorë të Financave dhe Thesarë

 • Udhëheqë , organizon, përcjellë dhe kontrollon punën e shërbimit financiarë,
 • Siguron zbatimin e politikës financiare sipas vendimeve të Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve,
 • Përkujdeset për sigurimin e mjeteve për punër të rregullt dhe pagesën e detyrimeve,
 • Jep udhëzime për organizimin e metodës së punës të kontrollit financiarë,
 • Përgatit planin për propozimin e të hyrave të përgjithshëme dhe shpërndarjen e tyre,
 • Kujdeset për kordinimin e punëve në kontabilitet, financa dhe analyze,
 • Zbaton ligjshmërinë në fushën e financave,
 • Harton planet vjetore dhe periodike të kompanisë në afate ligjore,
 • Kujdeset për afarizëm të suksesshëm të kompanisë dhe pagesën e të ardhurave personale të punëtorëve,
 • Për punën e vetë i përgjigjet kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve.

Përgatitja shkollore për pozitën Zyrtar Kryesorë të Financave dhe Thesarë

 • Fakulteti Ekonomik,
 • Së paku 3 ( tri) vite përvojë pune në fushën e financave mbas diplomimit,
 • Të këtë aftësi për punë nën presion,
 • Të ketë komunikim dhe bashkëpunim të mirë me stafin e kompanisë,
 • Të këtë njohuri të punës me kompjuter (Microsoft Word, Axcel Powerpoint, PIP).

Procedura e aplikimit

 • Aplikacioni për punë - kërkesa,
 • Biografia, CV-ja,
 • Çertifikata e lindjes, jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj,
 • Diploma e fakultetit,
 • Letërnjoftimi, fotokopje,
 • Vërtetimi se nuk ushtrohet procedurë hetimore nga gjykata,
 • Dëshmi mbi përvojën e punës.

Aplikacioni merret në Departamentin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, zyrën nr. 1 - KRU Bifurkacioni, ku edhe bëhet dorëzimi i aplikacionit së bashku me dokumentacionin e kërkuar në zarf-pliko të mbyllur.

Afati i konkursit për aplikim është i hapur 30 ditë, nga dita e publikimit në web-faqen e kompanisë dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 26.01.2021 e deri më 24.02.2021, prej orës 9.00 h - 15.00 h. Telefoni për kontakt 0290/320-650.