Urolog/e, Pulmolog/e (2)

qkuk 1 e1632724536844
Spitali i Përgjithshëm Gjakovë
Publikuar
11/03/2022
Skadon
18/03/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008378
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 09/02/2022
Afati për aplikim: 11/03/2022 - 18/03/2022

Në bazë të nenit 67 paragrafi. 1 pika 3.2, paragrafi 5,6 dhe 7, nenit 68 paragrafi 3,4,5 dhe 7, nenit 69 paragrafi 2 i Ligjit Nr.06)L-1 14 për Zyrtarët Publik: nenit 6 paragrafi 1.1 dhe neni 13 pika 1 dhe 3 të Statutit të Shërbimit Spitalor dhe Qendra Klinike Univerzitare e Kosovës, Neni 62 paragrafi 6 të Ligjit Nr.04/L-125 për Shëndetësi dhe në Nenin 22 të Statutit të Spitalit të Përgjithshëm “Isa Grezda' Gjakovë U.d. Drejtori Ekzekutiv i Spitalit shpallë :

KONKURS

Institucioni: Spitali i Përgjithshëm “Isa Grezda” Gjakovë

Titulli i vendit të Punës:

 • Një (1) Mjek/e specialist/e Urolog dhe
 • Dy (2) Mjek/e specialist/e Pulmolog

Raporton: Shefit të Repartit
Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar
Koeficienti i pagës: , (8.4)
Orari i punës: i plotë (40 në javë )
Nr. i Referencës: 001/02/2022

Qëllimi kryesor i vendit të punës ( për të Tre (3) pozitat )

Ofrimi i sherbime shëndetësore në kuptimin cilësor, bazuar në nivelin professional që kërkohet për të gjithë profesionistët shëndetësor.

Detyrat dhe Përgjegjsit e Mjekut specialist Urolog

 • Ofrimi i shërbimeve shëndetesore në kuptimin cilesor e sasior bazuar ne nivelin profesional
 • Miresjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues
 • Miresjellja dhe bashkepunimi profesional me stafin tjeter punues
 • Pranimi, egzaminimi dhe trajtim përkates të pacientit
 • Dhenja e këshillave profesionale me shkrim e me goje rreth trajtimit te pacientit dhe percaktimit të terapise ditore
 • Kryen evidentimin e rregullt përmes dokumentacionit mjekesor ( historia e semundjes, fleteleshimi, protokoli et) te pacientit.
 • Kryen vizitat e rregullta tek pacintet e shtrire ne repart.
 • Përcakton radhen dhë planin e egzaminimeve kliniko-laboratorike. Bene kerkesa per vizita plotesuese-konsultative.
 • Sipas radhes punon ne ambulancen për pacientet jashtespitalor dhe bëne pranimin -egzaminim e tyre,
 • Kryen te gjitha punet profesionale specifike per Urologji dhe subspecializim nga Urologjija
 • Merr pjese ne vizita konsultative dhe konziliare.Ben trajtimin e te semureve sipas protokoleve moderne specifike per lemin e Urologjisë
 • Kryen edhe pune te tjeta profesionale dhe organizative te kerkuara nga Shefi i repartit,

Detyrat dhe Përgjegjsit e Mjekut specialist Pulmolog

 • Ofrimi i shërbimeve shendetesore në kuptimin cilesor e sasior bazuar ne nivelin profesional
 • Miresjellja, kujdesi dhe respektimi i pacientit dhe personelit punues.
 • Miresjellja dhe bashkepunimi profesional me stafin tjeter punues.
 • Pranimi, egzaminimi dhe trajtim përkates te pacientit.
 • Dhenja e këshillave profesionale me shkrim e me goje rreth trajtimit te pacientit dhe percaktimit të terapise ditore.
 • Kryen evidentimin e, rregullt permes dokumentacionit mjekesor ( historia e semundjes, fleteleshimi, protokoli etj) te pacientit,
 • Kryen vizitat e rregullta tek pacintet e shtrire ne repart. Përcakton radhen dhe planin e egzaminimeve kliniko-laboratorike.Bene kerkesa per vizita plotesuese-konsultative,
 • Sipas radhes punon ne ambulancen për pacientet jashtespitalor dhe bëne pranimin -egzaminim e tyre
 • Kryen te gjitha punet profesionale specifike per Pulmologji dhe subspecialistet e lemive Pulmologji
 • Merr pjese ne vizita konsultative dhe konziliare.Ben trajtimin e te semureve sipas protokoleve moderne specifike per lemin e Pulmologjise
 • Kryen edhe pune te tjera profesionale dhe organizative te kerkuara nga Shefi i repartit.

Kushtet e kërkuara për Mjek specialiste Urolog dhe Mjeke specialist Pulmolog

- Arsimi universitar (doktor i mjekësisë):
- Kualifikimi superior specialistik:
- Anëtarësimi në regjistrin e mjekëve (Oda e mjekëve të Kosovës):
- Licencae vlefshme profesionale (e punës):
- Studime dhe trajnime në menaxhment shëndetësor apo shëndet publik (e preferuar):
- Njohja enjë gjuhe të huaj (e preferuar):
- Njohuri për të punuar me kompjuter dhe mjete softueri (Vord, Excel, ose të tjera).
- Certifikatë që nuk jeni i dënuar ose nën hetime lëshuar nga gjykata kompetente
- Letërnjoftim-kopje
- Certifikate e Lindjes

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin e kërkuar dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave sipas këtij konkursi.

Procedurat e konkurrimit: Hapja e procedures së konkurimit shpallet nga NJBNJ,në ueb faqen e konkurimeve te SIMBNJ ,të paktën 30 ditë para dates së planifikuar për paraqitjen e aplikimit nga kandidatet e interesuar Konkurimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Afati për pranimin e aplikacioneve është 8 ditë kalendarike mbas perfundimit të njoftimit në të
SIMBNJ

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyren e Sektorit e Personelit të Spitalit.

Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës.

Kontaktet me telefon mund ti bëni në nr.tel.390-337 (Gjatë dorëzimit të aplikacioneve duhet
respektohen masat anti Covid me maska distance)

Aplikacionet e derguara pas mbylljes se konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit do ti nënshtrohen testit me shkrim.