Udhëheqës për menaxhimin e riskut

siguria e1562925283678
Siguria
Publikuar më
24/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kompania e Sigurimeve “ SIGURIA ”, shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Udhëheqës për menaxhimin e riskut

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Të ndihmoj Bordin dhe Menaxhmentin e Lartë në kryerjen e përgjegjësive të tyre përkatëse, përfshirë ofrimin e analizave profesionale dhe kryerjen e rishikimit të rreziqeve;
 • Përgjegjës për procesin e matjes, vlerësimit të riskut dhe zhvillimit të strategjive për menaxhimin e tij në kompani;
 • Të bëjë identifikimin e rreziqeve materiale individuale dhe të agreguara
 • Vlerësimin, agregimin, monitorimin dhe ofrimin e ndihmës në menaxhimin dhe adresimin e rreziqeve të identifikuara
 • Të krijoj vlerësim largpamës të profilit të rrezikut;
 • Në vazhdimësi të vlerësoj mjedisin e brendshëm dhe të jashtëm, në mënyrë që të identifikoj dhe të vlerësoj rreziqet e mundshme;
 • Të konsideroj rreziqet që rrjedhin nga marrëveshjet e kompensimit si dhe nga skema e bonuseve;
 • Caktimin e skenareve të stres-teste të rregullta;
 • Të kuantifikoj riskun jo vetëm në aspektin financiar, por edhe impakte tjera potenciale jo-financiare në kompani;
 • Propozon objektivat të cilat duhet arritur për menaxherët e departamenteve;
 • Informimin për Menaxhmentin e Lartë dhe raportimin në baza të rregullta kohore për Bordin ose Komitetin e Rrezikut, duke propozuar metodat e përshtatshme për zvogëlimin e rreziqeve të identifikuara;
 • Të dokumentoj dhe t’i raportoj Bordit për ndryshimet materiale që ndikojnë në sistemin e siguruesit për menaxhimin e rrezikut, në mënyrë që ky sistem vazhdimisht të mirëmbahet dhe përmirësohet;
 • Marrjen e informatave kontinuele dhe të freskëta, të cilat u nevojiten Siguruesve për vlerësimin e risqeve dhe marrjen e tyre në sigurim
 • Përpiloj Politikën e Riskut, ku pasqyrohet filozofia e menaxhimit të riskut të kompanisë;
 • Të propozoj kontrollë siguruese të aplikueshme dhe efektive për menaxhim të risqeve, implementimin e kontrollës dhe përgjegjësive për ketë veprime

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • Diplomë universitare në fushën përkatëse.
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë pune menaxheriale në fushën e menaxhimit të riskut
 • Aftësi organizative, analitike dhe menaxhuese;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter
 • Të ketë njohuri të gjuhës Angleze
 • Të jetë i/e gatshme për të përvetësuar vazhdimisht njohuri e shkathtësi  të reja në punë
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale
 • Aftësi të avancuara të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Diplomën/at dhe certifikata profesionale

Si të aplikoni?

Të gjithë kandidatët e interesuar, mund tëi dorëzojnë aplikacionet e tyre në formë të elektronike në e-mailin zyrtar: info@ks-siguria.com

 1. CV ;
 2. Letër motivuese;
 3. Diplomën universitare.

Afati i aplikimit deri më 11.10.2020

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore

Listime të ngjashme