Udhëheqës i Divizionit për Mallra Ushtarake, Transit dhe Brokerim