Tutor/e (7)

komuna e podujeves 150x150 1 e1605092554284
Komuna Podujevë
Publikuar
25/03/2022
Skadon
06/04/2022
Lokacioni
Podujevë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave Konkursit Sektorin Publik, Udhëzimit Administrativ 19/18 dates 07.12.2018 për Themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore, Marrëveshjes Bashkëpunimit mes Komunës Podujevës dhe OJQ Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëveme nr. Prot. 05/82 e dates 04.03.2020, Marrëveshjes Bashkëpunimit mes Komunës Podujevës dhe OJQ Terre Des Hommese dates 15.02.2022, si dhe kërkesave e nevojave dalin nga këto marrëveshje për plotësimin e vendeve lira punës për tutor qendrat mësimore, Drejtoria e Arsimit bashkëpunim/koordinim me OJQ Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, OJQ Terre Des Hommesshpallin

KONKURS PËR VENDET E LIRA PUNË

Titulli i vendit punës: Tutor/e
Numri i pozitave: 7 (shtatë)
Orari i punës: 40 orë javë
Afati për aplikim: 23/03/2022 - 06/04/2022 

Kualifikimet e kërkuara

 • Diplomë, preferohet diploma e Fakultetit Edukimit;
 • Njohuri punës kompjuter;
 • Përvojë pune fushën e arsimit (paku 3 vite);
 • Përvojë punën me fëmijë;
 • Shkathtësi komunikimi;
 • E dëshirueshme është njohja e gjuhës Angleze

Përshkrimi i vendit punës

 • Organizimi i mësimit plotësues pas orarit rregullt mësimit shkollë publike përmes përshtatjes metodave mësimdhënies bazuar nevojat e fëmijëve;
 • Ofrimi i mbështetjes emocionale për Romët, Ashkalinjët, Egjiptasit dhe fëmijët tjerë cenuar me qëllim ndërtimit dhe zhvillimit vetë-respektit, individualitetit, aftësive komunikuese si dhe kompetencave tyre;
 • Sigurimi i mbështetjes akademike/profesionale fëmijëve përballen me vështirësi mësim - nxënie me qëllim përmbushjes kërkesave kurrikulit;
 • Përdorimi i qasjes individuale udhëheqjen e procesit mësuarit për zhvillimin dhe forcimin e karakteristikave si: aftësia e gjuarit, ndjeshmëria, mirësia, etj. si shkathtësi jetesës cilat do kenë ndikim afatgjatë mirëqenien psiko-sociale fëmijëve;
 • Organizimi i programit edukativ mësimit plotësues bazuar kurrikulë; Motivimi i fëmijëve për përmirësuar rezultatet e mësim - nxënies dhe zhvillimin e sjelljeve pozitive sociale me fëmijët e tjerë brenda shkollës
 • Shkëmbimi i përvojave me mësuesit e rregullt, udhëheqjen e shkollës dhe përfaqësuesit e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA)
 • Mbajtja e dëshmive mbi vijueshmërinë dhe përmirësimin e rezultateve mësim - nxënies fëmijëve bazë dhënave individuale;
 • Përpilimi i raportit mujor, pasqyrë ditëve realizuara punës dhe dhëna rregullta për fëmijët dhe përcjell ato drejtorinë e shkollës;
 • Organizimi i takimeve rregullta individuale përmes vizitave me prindër familjet e tyre si dhe takime individuale dhe grupore me prindër shkollë me qëllim identifikimit mbështetjes shtesë nevojshme për fëmijët dhe familjet e tyre
 • Përcjellja e rasteve fëmijëve tregojnë shenja vijueshmërisë jo rregullt dhe raportoj Ekipin për Parandalim dhe Reagim ndaj Braktisjes brenda shkollës;
 • Identifikimi dhe referimi i rasteve fëmijëve dhe familjeve nevojë dhe rrezik drejtorinë e shkollës, Qendrën për Punë Sociale dhe Grupin Këshillues Komunitetit; Numri i fëmijëve për një klasë mësimit plotësues është nga 20 - 25 fëmijë 

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

 • Formulari i aplikimit (i cili merret dhe dorëzohet qendrën për shërbime qytetarëve);
 • Rezymeja personale (CV);
 • Letër motivuese;
 • Diplomat e kualifikimit (kopja e vërtetuar);
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Dëshmitë mbi përvojën e punës;
 • Çertifikata e lindjes;
 • Vërtetimi se personi nuk është nën hetime;
 • Certifikata shëndetsore (pas pranimit kandidatëve)

Afati i konkursit 

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes, pra nga data:23.03.2022 deri datë 06.04.2022. dhe është i publikuar tabelën e shpalljeve objektin e komunës dhe web-faqen e Komunës Podujevës: http://kk.rks-gov.net/podujeve

Mënyra e aplikimit 

Mundësi barabarta punësimi për gjithë shtetasit e Republikës Kosovës. gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund t'i marrin formë fizike Qendrën për Shërbime me Qytetarë, apo t'i shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës Podujevës http://kk.rks-gov.net/podujeve/ dhe plotësuara t'i dorëzojnë Qendrën për Shërbim me Qytetarë Komunën e Podujevës

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Për kohën dhe vendin e mbajtjes testit dhe intervistave kandidatët do informohen përmes njoftimimeve cilat do publikohen web faqen e Komunës Podujevës dhe tabelën e shpalljeve në objektin e komunës, pas mbylljes konkursit