Trajner/e për Trajnimin për ndërmarrësi 

64x64 ymca logo
YMCA Lëvizje
Publikuar
14/04/2022
Skadon
24/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shpallje për 

Trajner/e për Trajnimin për ndërmarrësi 

YMCA in Kosovo është duke bërë implementimin e projektit “1 me 1” i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Qëllimi kryesor i këtij projekti është të ju mundësoj të rinjve/rejave në të ardhmen të jenë më të përgatitur për tregun e punës dhe të pajisen me aftësitë dhe njohuritë për të qenë ndërmarrës të ri/reja. Implementimi i këtij nën financimi ka filluar nga periudha Janar, 2022 – Maj, 2022

Komponentët kryesore të programit të YMCA-së janë si në vijim: 

  • Të kontribuojmë në zhvillimin e drejtëpërdrejtë të aftësive të rinisë. 
  • Të ndihmojmë të rinjtë/rejat të bëhen më të punësueshëm. 
  • Të ndikojmë në vetëbesim përmes mentorimeve. 
  • Të krijojmë hapësirë që të rinjtë/rejat të fitojnë aftësi për punësim ose vetëpunësim. 
  • Të rinjtë/rejat do të kenë mundësi të jenë ndërmarrës të rinj/reja dhe të krijojnë vende të reja të punës për njerëz të tjerë. 
  • Të kontribuojmë duke u ndihmuar të rinjve/rejave për orentimin në karrierë.
  • Ndikim pozitiv në ekonominë lokale. 

YMCA Movement – YMCA Lëvizje shpall konkurs për pozitën e Trajner/e. 

Shërbimi për këtë trajnim kërkohet të angazhohet nga periudha 20 Prill, 2022 – 30 Maj, 2022. Kandidatët e suksesshëm do të ftohen në intervistë nga ku edhe do të përcaktohet angazhimi i tyre. 

Ju lutem dërgoni aplikacionet e juaja (CV-në dhe letrën motivuese) në gjuhën Angleze apo Shqipe, si dhe ofertën financiare me Emrin dhe Mbiemrin e kandidatit si dhe pozitën e cituar në Subject line: Trajner/e për Trajnim në Ndërrmarësi, prej 14 Prill, 2022 deri më 24 Prill, 2022, ora 17:00 p.m, përmes e-mailit: office@ymcakosovo.com me subject line , kontaktimi përmes formave të tjera të komunikimit nuk do të merret parasysh. 

Kandidatët të cilët përmbushin kërkesat të cilat janë të paraqitura në shpallje do të ftohen në intervistë. Ju lutem vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të konsiderohen. 

Për më shumë informata ju lutemi shihni Termat e Referencës (si më poshtë): 

Shpalljet e ngjashme