Thirrje: Përkrahja e fermerëve me mekanizëm bujqësor

komuna decan logo e1612521714314
Komuna e Deçanit
Publikuar më
07/05/2021
Qyteti
Deçan
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Fermerë

Përshkrimi

THIRRJE PËR APLIKIM

Përkrahja e fermerëve me mekanizëm bujqësor

Deçan, Maj/2021
Komuna e Deçanit/Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, fton të gjithë fermerët e Komunës së Deçanit që të aplikojnë për garante të vogla në mekanizëm bujqësor.

Sektorët të cilët do të përkrahen përmes këtij projekti janë:

 1. Blegtoria
 2. Bletaria
 3. Perimtaria
 4. Pemëtari
 5. Lavërtaria

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e grantit janë:

 • Të jenë banor të Komunës së Deçanit
 • Të jetë fermer i regjistruar NIF (bëjnë përjashtim vetëm fermerët që nuk aplikojnë për subvencione qeveritare)
 • Të jetë i/e gatshëm të nënshkruaj kontratë me kushtet e Komunës
 • Të posedojnë tokë bujqësore në pronësi apo të marrë me qira
 • Të jetë i gatshëm të financoj 20% të vlerës së pajisjes.

Dokumentacioni i nevojshem per aplikim.

 • Aplikacioni merret në zyrat e Drejtorisë së Bujqësisë
 • Kopja e letërnjoftimit
 • Dëshmi mbi pronësi të tokës bujqësore, apo të marrë me qira.

Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e Makinës Mjelëse:

Përveç kushteve të përgjithshme, fermerët duhet të plotësojnë edhe këto kritere specifike

 • Të posedojë lopë qumështore (2-3lopë)
 • Të kenë regjistrin e kafshëve të AUV

Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e Koshereve për Bletë:

Përveç kushteve të përgjithshme, fermerët duhet të plotësojnë edhe këto kritere specifike:

 • Të ketë së paku 2 koshere
 • Të ketë vërtetimin e deklarimit të numrit të bletëve dhe lokacionin e lëshuar nga DBPZHR

Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e Motokultivatorit:

Përveç kushteve të përgjithshme, fermerët duhet të plotësojnë edhe këto kritere specifike:

 • Të jetë fermer, kultivues i kulturave vreshtarë, perimore, pemëtarë dhe lavërtar
 • Të ketë dëshmi mbi pronësi të tokës bujqësore 0.50 ha dhe të ketë të mbjellë së paku 0.50 ha me perime apo vreshta.

Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e Sperkatese/400 L te bimeve:

Përveç kushteve të përgjithshme, fermerët duhet të plotësojnë edhe këto kritere specifike:

 • Të ketë kulturat: Lavërtari, Perimkulturë:
 • Të ketë tokë të punueshme bujqësore mbi 5 ha (të ketë aplikuar për subvencione qeveritare në vitin paraprak për sipërfaqen mbi 5 ha)

Kriteret që duhet të plotësojnë fermerët për përfitimin e Gërshërëve elektrike (me bateri) per pemetaret

Përveç kushteve të përgjithshme, fermerët duhet të plotësojnë edhe këto kritere specifike:

 • Të ketë kulturat: Pemë frutore
 • Të ketë pemishte frutore 0.50 ha dhe të ketë 0.50 ha sipërfaqe në pronësi

Verejtje

 • Përqindja e përkrahjes nga Komuna e Deçanit do të jetë 80% dhe 20% nga fermeri.
 • Pasi të shpallen përfituesit, të gjithë fermerët janë të obliguar që ta kryejnë participimin
  prej 20% dhe ta nënshkruajnë kontratën me Komunën e Deçanit
 • Për specifikat e pajisjes fermerët do të informohen gjatë procesit të aplikimit.
 • Fermeri aplikues ka të drejtë të aplikoj vetëm për një mekanizëm bujqësorë.

Afati për aplikim fillon nga data: 11/05/2021 deri me 31/05/2021.

Aplikacionet plotësohen në katin e dytë në zyrën nr:31 dhe dorëzohen për pranim në Drejtorinë e BPZHR-së në katin e tretë zyra nr:34 në objektin Komunës së Deçanit.

Shpallja e plotë.