Thirrje për subvencione në fushën e Medias Elektronike

Komuna e Prishtinës
Publikuar më
01/12/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Grante  

Përshkrimi

Thirrje publike për ndarjen e subvencioneve në fushën e Medias Elektronike

THIRRJE PUBLIKE - Për të gjitha bizneset në Komunën e Prishtinës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e Medias Elektronike të aplikojnë për mbështetje financiare.

1. Mediat në përputhje me këtë thirrje publike mund të aplikojnë me dokumentacion si më poshtë:

 • Certifikata e regjistrimit të biznesit,
 • Të jenë të regjistruar ne Komunën e Prishtinës,
 • Pasqyrat financiare,
 • Vërtetimi i pagesës së kontributeve pensionale të punëtorëve,

2. Ndarja e subvencioneve bëhet në bazë të madhësisë së mediumit, numrit të punëtorëve të ndara në tri kategori

 • Mbi 50 punëtorë
 • Mbi 8 punëtorë
 • Nën 8 punëtorë

3. Vlera e përgjithshme e planifikuar është 100,000.00 (Euro).

Afati për dorëzimin e propozimeve është nga dt. 01.12.2020 deri më 08.12.2020, ora 16:00.

4. Kriteret për pjesëmarrje në thirrjen publike të subvencioneve:

 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë bizneset mediale elektronike që janë në territorin e komunës;
 • Të kenë mbi 2 vjet përvojë punë profesionale.

5. Propozimet dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në sportelet e pranimit të dokumenteve në objektin e Komunës së vjetër.

 • Aplikacionet, të cilat nuk e kanë dokumentacionin të kompletuar do të diskualifikohen. Dokumentet nuk pranohen pas mbylljes së thirrjes publike. Dorëzimi i dokumentit të gabuar ose me pamje jo të qartë konsiderohet si mungesë e dokumentit.
 • Do të konsiderohen për mbështetje financiare ato kërkesa që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike, dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara sipas thirrjes publike.

Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: mediapr@rks-gov.net. Pyetjet mund të bëhen deri më dt. 10/12/2020.

Shpallja e plote dhe aplikacioni.

Listime të ngjashme

Praktikantë vullnetarë (30)   Prishtinë e re
26/01/2021
Vende të lira pune (4)   Ferizaj e re
26/01/2021
Zyrtar/e ligjor/e   Prishtinë e re
26/01/2021