Thirrje për propozime: Programi për grantet e përputhshme

kosovo logo 150x150 1 e1604661172151
MINT
Publikuar më
29/06/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Bizneset

Përshkrimi

Njoftim

PROGRAMI PËR GRANTET E PËRPUTHSHME
THIRRJA PËR PROPOZIME
Lëshuar më: 29.06.2021

MINT/ CERP ka vendosur që afati për këtë aplikim te shtyhet për datën: 8.08.2021, ora
16:00.

---

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e Kosovës (MINT) implementon Projektin “Konkurueshmëria dhe Gatishmëria për Eksport (CERP)”, të financuar nga Banka Botërore.
Qëllimi i projektit CERP është të mbështesë certifikimin e produkteve për tregjet e eksportit, të
forcojë kapacitetin e ndërmarrjeve të orientuara drejt eksportit dhe të ulë koston e inspektimeve të biznesit. MINT ka themeluar Programin e Granteve të Përputhshme (PGP) dhe ka angazhuar Njësinë për Implementimin e Projektit (NJIP) gjegjësisht (konsorciumin “Prishtina REA & WEglobal”) për të menaxhuar zbatimin e PGP.

Si rezultat i kësaj, Njësia për Implementimin e Projektit (konsorciumi "Prishtina REA &
WEglobal") po hapin thirrjen për grante që do të aplikojnë për certifikime të produkteve dhe
standarde të nevojshme për eksport, aktivitete të mbështetjes së biznesit për hulumtimin e tregut, dizjan të paketimeve, trajnime profesionale, marketing dhe promovim për rritjen e aftësive të eksportit të NVMM-ve. Aktivitetet shtesë që do të financohen nga MGP përfshijnë makineritë përkatëse të prodhimit, pajisjet për vlerësimet e konformitetit dhe pajisjet ose mjetet e dedikuara posaçërisht për avancimin e infrastrukturës dixhitale.

Aplikuesit duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme të përshtatshmërisë për të aplikuar për
Programin e Granteve Përputhëse:

 • Aplikuesi është subjekt juridik afarist, i inkorporuar sipas Ligjit të aplikueshëm/aktual
  të Kosovës për Shoqëritë Tregtare, i regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të
  Bizneseve të Kosovës (ARBK) dhe i vendosur në Kosovë;
 • Shoqatat e Biznesit të regjistruara në përputhje me ligjet në fuqi në Kosovë;
 • NMVM-të në pronësi private ose me shumicë të aseteve/aksioneve në pronësi private;
 • Kompanitë eksportuese ose ato me potencial eksporti;
 • Çdo aplikacion duhet të plotësojë gjithashtu kërkesat minimale teknike në mënyrë që
  të merren parasysh për fazën e vlerësimit përfundimtar nga Paneli i Pavarur për
  Përzgjedhjen e Granteve;
 • Aplikuesi duhet të jetë drejtpërdrejtë përgjegjës për realizimin e Projektit dhe të mos
  veprojë si ndërmjetës;
 • Aplikuesi ka për obligim të adresojë çështjet mjedisore në projekt propozim dhe të jetë
  në përputhje me legjislacionin nacional për mbrojtjen e mjedisit.

Gjatë procesit të aplikimit, aplikuesve u kërkohet të sigurojnë disa informacione të standardizuara dhe dokumente të detyrueshme për një aplikim për të përmbushur kriteret minimale të kualifikimit.

Kërkesa duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme dhe të përmbajë dokumentet e cekura:

 • Formulari i aplikimit duhet të plotësohet përmes Platformës Online të Aplikimeve dhe
  Menaxhimit të Granteve (www.mgpkosovo.net)
 • Projekt propozimi duhet të përmbajë:
  (a) Planin e biznesit (mostër) ku përfshihet qëllimi, aktivitetet e projektit, kostoja
  financiare, koha e realizimit të projektit si dhe struktura organizative të aplikuesit;
  b) Detajet e planit të buxhetit (mostër), të kostove të vlefshme të projektit - përfshirë
  aplikimin për mbështetje financiare si dhe bashkëfinancimin.
 • CV-të e menaxhmentit (2 CV) dhe CV-në e personit që do të mbikëqyrë projektin
 • Deklaratë nën betim, (shkarkohet tek Platforma e Aplikacionit “Menaxhimi i Granteve
  Online).
 • Certifikata e Regjistrimit të Biznesit me të gjitha informacionet përcjellëse në përputhje
  me kërkesat e legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës; Certifikata e Regjistrimit
  të Biznesit kërkohet edhe tek rastet ku aplikuesi është shoqatë/Asociacion i biznesit.
 • Lista e të punësuarve - nga ATK-ja - për vitin 2021, jo më e vjetër se 30 ditë (duke u
  bazuar edhe tek kategorizimi i Ndërrmarjeve)
 • Dokumenti i Verifikimit Kryerjes së Obligimeve Tatimore (mund të shkarkohet tek
  www.atk-ks.org)

SHPALLJA E PLOTE.

Dorëzimi i aplikacioneve

Aplikimet duhet të dorëzohen VETËM përmes Platformës Online të Aplikimit dhe Menaxhimit të Granteve në: www.mgpkosovo.net

Udhëzimet si duhet përdorur Platformën e Aplikimit dhe Menaxhimit të Granteve Online, mund të gjenden në vegzën/linkun vijues: www.mgpkosovo.net si dhe nw website-in e MINT
(https://mint.rks-gov.net/)

Afati i fundit për procesin e aplikimit është 28 korrik 2021, 16:00h

Më shumë informacion.