Thirrje për ofrimin e mundësive për kyçje në tregun e punës

64x64 kosovo logo
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Publikuar më
10/02/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Përshkrimi

Thirrje për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve në zbatim të objektives: “Ofrimi dhe promovimi i mundësive për kyçje në tregun e punës”

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit bazuar Strategjinë Kosovare për Rini 2013-2023 si dhe Rregulloren MF - Nr. – 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve fton të gjitha Organizatat Jo-Qeveritare të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar në fushën e trajnimeve, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në përgatitjen dhe rritjen e punësimit për të rinjtë.

Objektivë i përgjithshëm i Thirrje Publike është ofrimi dhe promovimi i mundësive për kyçje në tregun e punës, përmes trajnimeve për personat e papunësuar, me qëllim të pajisjes me njohuri dhe shkathtësi pune ose ndërmarrëse.

Organizatat jo-qeveritare mund të aplikojnë me një projekt që kontribuojnë në përgatitjen për punë apo vetëpunësim për të rinj përmes aktiviteteve si në vijim:

 • Trajnime për ndërmarrësi dhe për themelimin e bizneseve start-up për të rinj;
 • Promovimi dhe ndërgjegjësimi i rinisë për orientim në karrierë dhe treg adekuat të punës;
 • Organizimi dhe përkrahja e panaireve për informimin e të rinjve mbi rëndësinë dhe nxitjen e tyre për kyçje në tregun e punës;
 • Përkrahja e Organizatave Rinore që merren me këshillim dhe orientim në karrierë, shkathtësim dhe ndërmjetësim të rinisë me tregun e punës;
 • Organizimi i ngjarjeve promovuese me komunitetin e biznesit dhe palët tjera të interesit për mundësitë e punësimit dhe të vetëpunësimit të të rinjve;

Buxheti i paraparë për këtë thirrje është 300,000 Euro. Shuma minimale për një projekt  është 5,000 Euro, ndërsa shuma maksimale është 15,000 Euro.

Kriteret e përgjithshme për OJQ-të:

Për t’u kualifikuar për mbështetje financiare publike, aplikuesit duhet të plotësojë kriteret e përgjithshme minimale të përcaktuara me dispozitat në vijim:

 • OJQ-të aplikuese të jenë të regjistruara në Ministrinë e Administratës Publike (për të dëshmuar këtë kërkesë, OJQ-ja aplikuese duhet të dërgojë kopjen e certifikatës së regjistrimit me rastin e aplikimit;
 • Të jetë e pajisur me Numër Fiskal, të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës. Me rastin e aplikimit OJQ-ja duhet të dëshmojë këtë kërkesë përmes kopjes së certifikatës së numrit fiskal;
 • OJQ-të aplikuese duhet të kenë kryer të gjitha detyrimet tatimore ndaj ATK-së. Ndonëse mund të ketë detyrime të pashlyera në momentin e aplikimit, OJQ-ja që përfiton nga fondet publike para nënshkrimit të kontratës, duhet të dëshmojë se ose ka kryer obligimet tatimore ose ka arritur ndonjë Marrëveshje me ATK-në për kryerjen e tyre në të ardhmen. Ekzistenca e borxheve dhe obligimeve tjera të pashlyera nuk guxon të ndikojë në implementimin e projektit, prandaj zgjidhja e çfarëdo detyrimi të tillë para nënshkrimit të kontratës është e domosdoshme;
 • OJQ-ja aplikuese nuk duhet të ketë pranuar mjete financiare për realizimin e të njëjtave aktivitete në vitin përkatës fiskal. Prandaj, me rastin e aplikimit kërkohet një deklaratë e cila e shmang financimin e dyfishtë për aktivitetet e njëjta;
 • Të kenë dorëzuar një projekt-propozim sipas formularit të aplikacionit të projektit, së bashku me formularin e propozim buxhetit.

Kriteret Specifike:

Në mënyrë që aplikacioni të konsiderohet i kompletuar, aplikuesi duhet të plotësojnë edhe kriteret e veçanta minimale të parapara me dispozitat në vijim:

 • Të dorëzojnë brenda afatit të thirrjes projekt-propozimin i cili ndër të tjera përmban të dhënat për qëllimin, objektivat specifike, aktivitetet, kalendarin e realizimit, rezultatet e synuara, përfituesit e drejtpërdrejtë dhe të dhënat tjera sipas formularit përkatës të përcaktuar sipas thirrjes publike;
 • Projekt-propozimi të jetë i shoqëruar me një propozim buxhet, sipas formatit të përcaktuar sipas thirrjes publike dhe Manualit për zbatimin e Rregullores;
 • Të dorëzojë të dhëna për personelin kyç, duke siguruar CV-të e tyre së bashku me një deklaratë pranimi nga ana e tyre se do të punojnë për projektin, në rast të përfitimit të mbështetjes financiare;
 • Të dëshmojnë se kanë mision dhe përvojë në realizimin e projekteve të ngjashme duke dorëzuar statutin e OJQ/Shoqatës, apo dëshmi të realizimit të projekteve të ngjashme në të kaluarën;
 • I gjithë dokumentacioni duhet të përmbaj një kopje fizike dhe i njëjti në mënyrë elektronike në CD
 • Të mos ketë projekt të hapur në MKRS.

Në rast të dështimit për të përmbushur ndonjërin nga kriteret e përgjithshme dhe specifike, aplikacioni do të konsiderohet i pakompletuar dhe si i tillë nuk mund të kualifikohet për mbështetje financiare.

Kriteret e vlerësimit përmbajtjesor janë të ndarë në disa fusha të vlerësimit:

 • Kapaciteti institucional i organizatës 30 pikë
 • Relevanca e projektit/programit 30 pikë
 • Impakti i përgjithshëm i  projektit 20 pikë
 • Kostimi/Buxhetimi i shpenzimeve për projekt 20 pikë
 • Gjithsej 100 pikë

Për arsye të shtrirjes regjionale dhe më qëllim të përfshirjes më të mirë të të rinjve, organizatave fituese mund t’ju kërkohet  ta ndryshojnë vendin e realizimit të projektit. 

Propozimet do të dorëzohen vetëm në formularët e paraparë, të cilat së bashku me Udhëzuesin për Aplikim, janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit (www.mkrs-ks.org).

Dokumentet e kompletuara mund të dërgohen me postë ose personalisht, në adresën e mëposhtme:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Sheshi Nëna Terezë; Zyra e Arkivës, Nr. 22; 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës.

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është  deri më 02 Mars 2021, ora 15:00.

Të gjitha çështjet që lidhen me ftesën publike mund të sqarohen në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: burim.mexhuani@rks-gov.net

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes publike janë të detajuara në Udhëzuesin për Aplikim.

Shpallja e plotë.