Thirrje për pjesëmarrje në shtandin shtetëror Fruit Logistica

kiesa kosovo e1558957387127
KIESA
Publikuar
15/02/2022
Skadon
04/03/2022
Lokacioni
Gjermani
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Me qëllim të promovimit të kompanive prodhuese kosovare në gjetjen e tregjeve të huaja për  eksport, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë përmes Agjencisë për Investime  dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) shpallë: 

Thirrje publike për aplikim për pjesëmarrje në shtandin shtetëror të Kosovës në  panairin e produkteve bujqësore, industrisë së pemëve dhe perimeve të freskëta, fruta te  imta etj. “Fruit Logistica 2022” në Berlin të Gjermanisë më 05-07 prill 2022 

Paraqitja shtetërore organizohet nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), përkatësisht Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë  KIESA, e cila mbulon shpenzimet e hapësirës ekspozuese, ndërtimin e shtandit, regjistrimin e  dhjetë (10) subjekteve pjesëmarrëse, shpenzimet e energjisë elektrike, pastrimin ditor, etj.,  ndërsa shpenzimet e udhëtimit, akomodimit, ushqimit, dërgimin e materialeve promovuese,  etj. të subjekteve pjesëmarrëse do të merren përsipër nga vet subjektet pjesëmarrëse.  

Ju lutem vini re se vetëm shprehjet e interesimit të dërguara deri me datë 04.03.2022 dhe  vetëm aplikacionet e plotësuara tërësisht mund të konsiderohen për vlerësim. 

Për të aplikuar duhet dorëzuar: 

 • Aplikacionin e plotësuar më të dhënat bazike të subjektit aplikues; dhe  

Dokumentet e kërkuara.

Dokumentet e domosdoshme për aplikim:  

 • Dëshminë që subjekti aplikues është i regjistruar në Republikën e Kosovës; 2.2. Dëshminë e xhirollogarisë aktive në njërën prej bankave të licencuara nga Banka  Qendrore e Kosovës;
 • Kopjen e letërnjoftimit të personit të autorizuar të subjektit aplikues;
 • Vërtetimin nga Gjykata që dëshmon që personi i autorizuar i subjektit nuk është  nën hetime (kërkohet origjinali, jo me i vjetër se 30 ditë).
 • Deklaratën nën betim;
 • Vërtetimin e qarkullimit vjetor të subjektit aplikues për vitin fiskal 2020 nga  Administrata Tatimore e Kosovës; dhe
 • Vërtetimin tatimor të subjektit aplikues për obligimet e kryera ndaj Administratës  Tatimore të Kosovës, jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj.

Ju lutem vini re se në mungesë të cilitdo dokument të kërkuar në listën e mësipërme  aplikacioni i subjektit aplikues do të diskualifikohet dhe nuk do të shqyrtohet tutje për  kriteret e veçanta të listuara më poshtë. 

Dhjetë (10) subjektet pjesëmarrëse do të përzgjidhen sipas kritereve të veçanta në vijim  dhe rangimit të pikëve: 

 • Produktet që subjekti aplikues do të ju ofrojë blerësve potencial në panair,  maksimum dhjetë (10) pikë: një (1) pikë për një (1) produkt, tre (3) pikë për dy  produkte, pesë (5) pikë për tri (3) produkte, shtatë (7) pikë për katër (4) produkte  dhe dhjetë (10) pikë për pesë (5) e më shumë produkte;
 • Njohuria e gjuhëve të huaja dhe aftësi prezantuese të përfaqësuesve të subjektit  aplikues, maksimum dhjetë (10) pikë kumulative: gjuha Angleze pesë (5) pikë,  gjuha Gjermane katër (4) pikë dhe gjuhët tjera një (1) pikë;
 • Materiale promovuese të subjektit aplikues në gjuhët e huaja, maksimum dhjetë (10) pikë kumulative: në gjuhën Angleze katër (4) pikë, në gjuhën Gjermane katër  (4) pikë dhe dy (2) pikë në gjuhë tjera evropiane;
 • Shtetet ku janë eksportuar produktet e subjektit aplikues gjatë viteve 2020 dhe  2021, maksimum dhjetë (10) pikë kumulative: shtetet anëtare të BE-së pesë (5)  pikë, shtetet e Ballkanit Perëndimor që nuk janë anëtare të BE-së (Shqipëria,  Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia) tri (3) pikë dhe tregjet  e tjera dy (2) pikë;
 • Certifikimi ndërkombëtar i subjektit aplikues, maksimum pesë (5) pikë kumulative: HACCP dy (2) pikë, ISO 22000 dy (2) pikë dhe certifikim tjetër  relevant një (1) pikë;
 • Paraqitja e subjektit aplikues në panaire tri (3) vitet e fundit, maksimum pesë (5)  pikë: një (1) panair një (1) pikë, dy (2) panaire dy (2) pikë, tri (3) panaire tri (3)  pikë, katër (4) panaire katër (4) pikë dhe pesë (5) e më shumë panaire pesë (5)  pikë; dhe
 • Qarkullimi vjetor i subjektit aplikues gjatë vitit fiskal 2021, maksimumi dhjetë  (10) pikë: nga zero deri në 500.000 euro katër (4) pikë; nga 500.001 deri në  1.000.000 euro tetë (8) pikë dhe mbi 1.000.000 euro dhjetë (10) pikë;

Më 22.02.2022, në ora 14:00, në sallën e takimeve të KIESA-s, zyrtarët e KIESA-s do tu  përgjigjen pyetjeve lidhur me organizimin e panairit dhe për mbështetjen e kompanive për  pjesëmarrje në ketë panair. Subjektet që kanë nevojë për asistencë për plotësimin e këtij  formulari, këshillohen gjithashtu të marrin pjesë në ketë takim. 

Subjektet që dëshirojnë të aplikojnë për të marrë pjesë në panair duhet të shprehin interesimin  e tyre duke plotësuar aplikacionin dhe ta dërgojnë atë më së largu deri më 04.03.2022 në zyrën e Arkivit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rr. "Arbënor e Astrit  Dehari" nr. 12, 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës. 

Në momentin e aplikimit subjekti pranon të gjitha përgjegjësitë, obligimet, kriteret dhe  detyrat e parapara me legjislacionin në fuqi dhe kriteret e veçanta të parapara në këtë thirrje  publike. 

Informimi dhe pyetësori për shprehje të interesit mund të merren në KIESA-MINT apo të  shkarkohen nga faqet e internetit mint.rks-gov.net dhe kiesa.rks-gov.net apo në e-mail  adresën export.kiesa@rks-gov.net.

Shpalljet e ngjashme