Thirrje për OJQ Kulturë, Rini, Sport

komuna malisheve e1558789653457
Komuna Malishevë
Publikuar
21/04/2022
Skadon
16/05/2022
Lokacioni
Malishevë
Kategoria
Lloji
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në mbështetje të nenit 10,16,58 68 paragrafi 68.3 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr.03/L-040, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr.28, nenit 12 dhe 22 të Rregullores së MF, nr.04 / 2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport bashkëpunim me zyrën e kryetarit të Komunës së Malishevës, bëjnë këtë

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKI

Ftohen organizatat joqeveritare të komunës së Malishevës që janë aktive dhe zhvillojnë aktivitetet e tyre në komunën e Malishevës në sferën e kulturës, rinisë dhe sportit, se mund të aplikojnë me projektet e tyre për përkrahje financiare nga komuna e Malishevës për vitin 2022

Shuma financiare për thirrjen publike është 70.000,00 €

Mbështetja financiare do të ofrohet varësisht nga vlerësimi i projektit nga Komisioni dhe mundësitë buxhetore komunës së Malishevës

OJQ-të në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektpropozimet për organizimin e aktiviteteve: 

Kulturore: 

 • Mbështetja e aktiviteteve të përgjithshme kulturore;
 • Organizimi i ngjarjeve me karakter bashkëpunimi për promovim të vlerave kulturore; Botime librash;
 • Ekspozita artistike;
 • Konkurse artistike (Arti pamor, letrar dhe muzikor);
 • Shfaqje teatrale dhe programe kulturo-artistike;
 • Promovimi trashëgimisë kulturore;
 • Pjesëmarrje në festivale jashtë komunës;
 • Panaire artizanale

Shuma minimale për mbështetje financiare për projektin apo programin kulturor është 500.00 €. Shuma maksimale për mbështetje financiare për projektin apo programin kulturor është 5000.00 €.

Rinore: 

 • Fuqizimi i OJQ-ve Rinore në Malishevë (seminare, trajnime, punëtori, shkëmbim përvojash, etj.);
 • Edukim joformal (kurse për gjuhë të huaja; kurse për teknologji informative; trajnime për hartimin, menaxhimin e projektit si dhe raportimin; trajnim për monitorimin e institucioneve publike, ligjërata nëpër shkolla për Ndihmën e Parë dhe të tjera me karakter rinor);
 • Dita e Rinisë;
 • Festivali rinor tradicional;
 • Ekspozita me artistë të rinj në ujëvarat e Mirushës;
 • Kamp Rinor Veror;
 • Promovimi i rekreacionit në komunën e Malishevës;
 • Promovimi dhe mbështetja e talentëve të rinj;
 • Aktivitete rinore të përcjella me fushata vetedijesuese për trashëgiminë kulturore dhe natyrore;
 • Promovimi i vullnetarizmit

Shuma minimale për mbështetje financiare për projektin apo programin rinor është 500.00 €. Shuma maksimale për mbështetje financiare për projektin apo programin rinor është 5000.00 €.

Sportive:

OJQ-të (Klubet Sportive) në përputhje me këtë thirrje publike, mund të aplikojnë me projektet në lëmin e sportit si dhe sipas shpenzimeve të pranuara, si në vijim: 

 • Pagesa e referimit për ndeshjet zyrtare;
 • Pagesa e transportit për ndeshje zyrtare;
 • Pagesa e ushqimit për ndeshje zyrtare;
 • Pagesa e regjistrimit dhe kuotizimit në federatën përkatësë;
 • Pagesa për blerjen të rekujzitave sportive;
 • Pagesa për ekipin mjekësore gjatë ndeshjeve zyrtare;
 • Pagesa për asistimin e policisë gjatë ndeshjeve zyrtare

OJQ-(Klubet sportive, Shoqatat Sportive) mundë aplikojnë me një projekt që të kontribuojnë në avancimin, afirmimin dhe zbulimin e talentëve të rinj në sport, në komunën e Malishevës. 

Specifikacion

 • Klubet e futbollit- anëtarë Superligës (2,000.00 € - 10,000.00 );
 • Klubet e futbollit- anëtarë të Liges së Parë (1,000.00 € - 5,000.00 );
 • Klubet e futbollit- anëtarë të ligave të tjera (1,000.00 - 3,000.00 € );
 • Klubet e volejbollit- anëtarë të Superligës A dhe B (2,000.00 € - 5,000.00 );
 • Klubet e volejbollit- anëtarë të ligave të tjera (1,000.00 - 3,000.00 );
 • Klubet e hendbollit- anëtarë të Superligës (2,000.00 - 5,000.00 €);
 • Klubet e hendbollit- anëtarë të Ligës së Parë (1,000.00 - 3,000.00 € );
 • Klubet e atletikës, notit (2,000.00 - 6,000.00 );
 • Klubet e ping-pongut- anëtarë Superligës (1.000.00 - 3.000.00 );
 • Klubet e shahut, shenjëtarise, alpine, sportet luftarake dhe klubet tjera (500.00 - 3,000.00 );
 • Shkollat e Futbollit (500.00 - 1.000.00 )

Dokumentet e kërkuara për aplikim :

 1. Projektpropozimi, përfshirë agjendën, aktivitetet, planifikimi dhe linja buxhetore në harmoni me qëllimin e projektit;
 2. Formulari i aplikacionit;
 3. Dokumenti identifikues;
 4. Certifikata e regjistrimit e OJQ-;
 5. Dëshini se OJQ nuk ka obligime ndaj ATK -(Vërtetim nga ATK );
 6. Konfirinimin nga banka për xhirollogarinë e aplikuesit.
 7. Raporti financiar i vitit paraprak 2021, nëse OJQ ka qenë përfituese e thirrjes publike paraprake të shpallur nga komuna e Malishevës. 

Mënyra e aplikimit: Dorëzimi i aplikacionit bëhet në zarf të mbyllur. Brenda zarfit vendosen 2 kopje të të gjithë dokumentacionit original. Dokumentacioni dorëzohet në zyrën e pranimit në objektin e komunës, në sportelin e Qendrës për shërbime për qytetarët. Formulari i aplikimit dhe formulari financiar mund të shkarkohet në webfaqen e komunës: https://kk.rks-gov.net/malisheve

Aplikacionet e dërguara pas mbylljes së afatit si dhe aplikacionet e pakompletuara sipas kritereve të përcaktuara në këtë thirrje do të refuzohen. 

Thirrja publike për aplikim hapet, më: 21.04.2022 dhe mbyllet më 16.05.2022, në orën 16:00. Të gjitha çështjet që lidhen me thirrjen publike mund të sqarohen vetëm në mënyrë elektronike, duke dërguar e-mail në adresën: dkrs_malisheva@hotmail.com