Thirrje për mbështetje projekteve të OJQ-ve

kamenice komuna e1609613174666
Komuna Kamenicë
Publikuar
30/03/2022
Skadon
18/04/2022
Lokacioni
Kamenicë
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Mbështetur nenin 12 paragrafi 1 Rregullores së Ministrisë Financave Republikës Kosovës Nr.04/2017 mbi Kriteret, Standardet dhe Procedurat e Financimit Publik OJQ-ve, Zyra e Kryetarit shpallë

THIRRJE PUBLIKE
PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE PUBLIKE PROJEKTEVE OJQ-ve 

1. Zyra e Kryetarit u bën thirrje për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve merren (me persona me nevoja veçanta)

2. Komuna e Kamenicës u bënë thirrje gjitha organizatave jo-qeveritare regjistruara Republikën e Kosovës, merren (me persona me nevoja veçanta) e qëllimin e kanë avancimin e pozitës tyre shoqëri Komunën e Kamenicës aplikojnë për mbështetje financiare për projektet kontribuojnë avancimin dhe afirmimin e tyre shoqëri

3. OJQ-përputhje me këtë thirrje publike mund aplikojnë me projektet lëmit e parapara si vijim

 • Fushata avokuese dhe lobuese për avancimin e pozitës së personave me aftësi të kufizuar shoqëri;
 • Ligjërata, trajnime dhe promovime për të drejtat e njeriut dhe pjesëmarrje qytetare për personat me aftësi të kufizuar; 
 • Përfshirje në arsim, punësim, ofrim i shërbimeve për persona me aftësi të kufizuar;
 • Përkrahje aktivitetet sportive dhe rekreative për personat me aftësi kufizuar;
 • Ofrimi i ushtrimeve në fizioterapi dhe lojëra zhvillimore për fëmijë me aftësi të kufizuar; 
 • Ofrimi i shërbimeve me mjete ortopedike për personat me aftësi të kufizuara. 

Dokumentet kryesore cilat ofruesi i mbështetjes financiare do kërkojë dorëzohen nga OJQ përfshijnë

 • Certifikatën e regjistrimit të OJQ-së (obligative);
 • Certifikatën e numrit fiskal (obligative);
 • Vërtetimin mbi kryerjen e të gjitha detyrimeve tatimore i cili duhet ti dorëzohet komisionit vlerësues para publikimit të rezultateve përfundimtare;
 • Të ketë dorëzuar projekt-propozimin të plotësuar në formatin e aplikacionit sipas kërkesave të thirrjes publike (obligative);
 • Të ketë dorëzuar propozim buxhetin në formatin sipas kërkesës thirrjes dhe të plotësuar në tërësi (obligative);
 • Deklaratën e nënshkruar se për të njëjtin Projekt nuk është pranuar financim i dyfishtë nga burimet tjera (obligative);
 • Deklaratë se OJQ ka përgatit dhe dorëzuar pasqyra financiare vjetore;
 • Një deklaratë me të cilën tregon se I ka përmbushur detyrimet nga mbështetja financiare publike e mëhershme;
 • dorëzojë deklaratat e partneritetit në raste kur propozohet implementimi i projekteve në partneritet;
 • Të dorëzohet CV e menaxherit të projektit;
 • Të dorëzojë dëshmi të implementimit të projekteve/programeve të ngjashme.

Vlera totale financiare e planifikuar e thirrjes publike është 13,000€ shuma minimale e mbështetjes financiare mund alokohet për një projekt individual është 1,000€ ndërsa shuma maksimale për një projekt është 13,000€

Organizatat jo qeveritare mund aplikojnë me një projekt kontribuojnë përkrahjen e personave me nevoja te veçanta në shoqëri

Afati për dorëzimin e propozimeve është 15 ditë pune dhe fillon nga data 29/03/2022 dhe përfundon 18/04/2022

OJQ-mund të aplikojnë me shumti një (1) projekt kuadër kësaj thirrje dhe vetëm një (1) nga fushat prioritare sipas thirrjes, periudha e zbatimit projektit është deri me datë 24.12.2022

drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-janë regjistruara regjistrin e organizatave jo-Qeveritare në Republikën e Kosovës dhe cilat veprojnë në Komunën e Kamenicës para datës publikimit thirrjes publike, OJQ-aplikuese duhet dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar fushën e avancimit personave me nevoja veçanta dhe kenë të parapara me statutet e tyre

OJQ-duhet po ashtu kenë kryer transaksionet financiare mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-të në Republikën e Kosovës dhe përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj Komunës Kamenicës dhe gjithë ofruesve tjerë mbështetjes financiare publike

Para nënshkrimit kontratës, OJQ duhet paraqesë prova se personi përgjegjës OJQ dhe menaxheri i projektit nuk janë nën hetime për vepra penale si dhe prova se OJQ ka zgjidhur çdo çështje hapur rreth pagesës kontributeve dhe tatimeve papaguara nëse është e aplikueshme

Propozimet do dorëzohen vetëm formularët e paraparë cilat bashku me Udhëzimet për aplikantë janë dispozicion faqen e internetit ofruesit mbështetjes https://kk.rks gov.net/kamenice

Dokumentet e kompletuara duhet dorëzohen personalisht adresën e poshtme

KOMUNA E KAMENICËS - Rr. "Skënderbeu, Objekti i Komunës - Qendra për Shërbim me Qytetarë

Procesi i pranimit/hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve përfshin

 • Vlerësimi i aplikacioneve;
 • Kontraktimi;
 • Dhënia e fondeve;
 • Koha dhe mënyra e parashtrimit të ankesave.

Trajtimi i dokumenteve dhe kalendari tregues i zbatimit thirrjes janë detajuara Udhëzimet për aplikuarit e thirrjes publike

Do konsiderohen për mbështetje vetëm projektet janë pranuar brenda afatit paraparë me këtë thirrje publike dhe cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara kësaj thirrje

gjitha çështjet lidhen me thirrjen publike mund sqarohen nga zyrtari kontaktues Durim Biqkaj numrin kontaktues tel: +38345-216-970 gjatë ditëve punës orar prej orës 08:00h-16:00h