Thirrje për mbështetje projekteve të OJQ-ve – sociale

50x50 gjilan komuna
Komuna Gjilan
Publikuar
28/03/2022
Skadon
19/04/2022
Lokacioni
Gjilan
Kategoria
Lloji
Grante  
Të drejtë aplikimi:
Organizatat Jo-Qeveritare

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Mbështetur nenin:12, paragrafi 1-6, Rregullores Minisrisë Financave Republikës Kosovës nr: 04/2017, mbi financimin publik OJQ-ve, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale shpall

THIRRJE PUBLIKE
PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PUBLIKE TË PROJEKTEVE TË OJQ-ve 

1 Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale u bënë thirrje gjitha organizatave jo qeveritare regjistruara Republikën e Kosovës programi i cilave është i fokusuar fushën sociale se mund aplikojnë për mbështetje financiare për projektet kontribojnë përmirësimin e mirëqenies sociale qytetarëve

2 Organizatat Joqeveritare (OJQ), përputhje me këtë thirrje publike, mund aplikojnë me projekt programet e veta për fushat prioritare si vijim

 • Promovimi dhe përkrahja e aktiviteteve cilat kanë bëjnë me përmirësimin e gjendjes sociale familjeve me gjendje rëndë ekonomiko-sociale
 • Lehtësimin e gjendjes kategorive personave me nevoja veçanta
 • Ofrimi i shërbimeve dhe mbrojtja e kategorive personave në nevojë të cilët janë organizuar në shoqata ndryshme.

Organizatat joqeveritare mund aplikojnë me projekte cilat do ndikojnë përmirsimin e gjendjes sociale qytetarëve me gjendje rëndë ekonomiko-sociale dhe kategorive ndryshme personave nevojë si

 • Projekte dedikuara organizimin e aftësimit profesoinal kategorive të personave me nevoja veçanta dhe risocializimit tyre.
 • Projekteve cilat parashohin mbrojtjen e kategorive cilat iu kanë nënshtruar dhunës apo rreziqeve ndryshme.
 • Projekteve cilat parashohin ndihmë për krijimin e kushteve normale dhe rekreacion për persona të verbër, të shurdhër dhe persona me nevoja të veçanta.

Kriteret e përgjithshme për të marr pjesë në thirrje publike me projekt propozime. 

Dokumentet kryesore cilat Ofruesi i mbështetjes financiare do kërkojë dorëzohen nga OJQ përfshijnë

 1. Certifikatën e regjistrimit të OJQ-së (obligative)
 2. Certifikatën e numrit fiskal (obligative)
 3. Vërtetimin mbi kryerjen e të gjitha detyrimeve tatimore i cili duhet t'i dorzohet komisionit vlerësues para publikimit rezultateve përfundimtare.
 4. ketë dorzuar projekt-propozimin plotësuar në formatin e aplikacionit sipas kërkesave thirrjes publike (obligative)
 5. ketë dorzuar propozimin e buxhetit formatin sipas kërkesës thirrjes dhe plotsuar në tërësi (obligative)
 6. Deklaratë e nënshkruar se për njejtin projekt nuk është pranuar financim i dyfisht nga burimet tjera (obligative)
 7. Deklaratë se OJQ ka përgaditur dhe dorëzuar pasqyra financiare vjetore
 8. Një deklaratë me cilën tregon se i ka përmbushur detyrimet nga mbështetja financiare publike e mëhershme
 9. dorëzoj deklaratat e partneritetit rastet kur propozohet implementimi i projekteve në partneritet.
 10. dorzohet CV e menaxherit projektit
 11. dorëzoj dëshmi implementimit projekteve /programeve të ngjashme

3 Vlera totale financiare e planifikuar e thirrjes publike është: 25.000 / njëzetepesëmijëeuro 

Shuma minimale e mbështetjes financiare mund alokohet për një projekt individual është: 1.000 /një mijë euro, ndërsa shuma maksimale për një projekt është: 10.000 /dhjetë mijë euro

4 Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve /projekteve është: 15 ditë pune nga dita e publikimit thirrjes publike. Prej: 28.03.2022 gjerë : 19.04.2021

5 OJQ-te mund aplikojnë shumti me 3 / tre/ projekte, kuadër kësaj thirrje, por vetëm 2 projekte për secilën nga fushat prioritare, sipas thirrjes. Periudha e zbatimit projektit është prej: 1 deri në 8 muaj e largu deri : 31.12.2022. E njejta OJQ mund jetë partnere në disa projekte fushat prioritare thirrjes.

drejtë aplikimi me projekte kanë gjitha OJQ-te janë regjistruara regjistrin e organizatave Joqeveritare Republikën e Kosovës dhe të cilat veprojnë Republikën e Kosovës paku një vit para datës publikimit thirrjes publike. OJQ-te aplikuese duhet dëshmojnë se programi i tyre i punës është i fokusuar sferën sociale, OJQ-, duhet po ashtu kenë kryer transakcionet financiare mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQe Republikën e Kosovës dhe përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj ofruesit mbështetjes financiare dhe gjithë ofruesve tjerë mbështetjes financiare publike.

Para nënshkrimit kontratës OJQ duhet paraqesë prova se personi përgjegjës OJQ dhe menaxheri i projektit nuk janë nën hetime për vepra penale si dhe prova se OJQ ka zgjidhur çdo çështje hapur rreth pagesës kontributeve dhe tatimeve.

Propozimet do dorëzohen vetëm formularët e paraparë cilët bashku me udhëzimet për aplikantët janë dispozicion faqen e internetit ofruesit mbështetjes financiare adresën: kk.rks-gov.net/gjilan/

6 Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen me postë ose personalisht adresën: Qendra për shërbim të qytetarëve - ish Bankosi nr: 1 Komuna e Gjilanit.

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve vlersimit aplikacioneve, kontraktimi dhe dhënja e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit ankesave trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit të thirrjes janë detajuara Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike. Do konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet janë pranuar brenda afatit paraparë me këtë thirrje publike dhe cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara thirrjes publike.

7 Të gjitha çështjet lidhen me thirrjen publike mund sqarohen vetëm mënyrë elektronike duke dërguar e-mail adresën: kk.rks-gov.net/gjilan/

Shpalljet e ngjashme

Teknik/e i/e farmacisë   Rahovec e re
22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec e re
22/05/2022