Thirrje për kuotim për pajisje mjekësore

terre des hommes squarelogo 1435064370993
Terre des Hommes
Publikuar më
04/08/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

THIRRJE PЁR KUOTIM

Terre des hommes Misioni në Kosovë është një organizatë jofitimprurëse që ka funksionuar për më shumë se 15 vite në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjës së fëmijëve, duke udhëhequr krijimin dhe forcimin e një sistemi kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Fusha të ekspertizës të Terre des hommes shtrihet nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta psiko-sociale me fëmijët vulnerabël dhe familjarët e tyre dhe anëtarët e komunitetit, për të fuqizuar institucionet lokale, regjionale dhe qeveritare, dhe aktorët kyç përmes ndërtimit të kapaciteteve dhe trajnimit në vendin e punës në mënyrë për të zhvilluar dhe zbatuar strukturat, politikat, standardet dhe procedurat e ndjeshme ndaj fëmijëve. Terre des hommes Kosova ka 3 programe kryesore të ndërhyrjeve: 1) Mbrojtja e fëmijëve 2) Migracioni dhe Anti-Trafikimi dhe 3) Drejtësia për të mitur. 

Terre des hommes Misioni në Kosovë shpall thirrjen për kuotim për pajisje mjekësore. Janë të ftuar të gjithë bizneset, kompanitë e licensuara dhe të interesuara për të paraqitur ofertën e tyre financiare dhe për t’u bërë pjesë e procesit të përzgjedhjes (klikoni në linkun e mëposhtëm për të shkarkuar tabelen):

Kerkese per kuotim

Ofertuesit duhet të:

  • Ofrojnë çmimet me të gjitha taksat e përfshira dhe duhet t’i vendosin tek produktet e listuara në rubrikën "çmimi".
  • Së bashku me ofertën, kontraktori duhet të dorëzojë patjetër edhe kopje te dokumenteve te biznesit si dhe ID e pronarit.
  • Në rast se përveç çmimit të ofruar, kontraktori aplikon edhe % zbritje atëherë ajo duhet të deklarohet në ofertë.
  • Gjithashtu, oferta duhet të përmbajë edhe kohën e pagesës që pretendohet nga ofruesi në rast se me të do të lidhet kontratë. Afati i paraqitjes së ofertës financiare do të jetë nga data 04.08.2020-11.08.2020.

Oferta duhet të dërgohet me e-mail në format PDF e firmosur dhe e vulosur nga një person i autorizuar së bashku me formën e njejtë Excel në adresën elektronike:  kos.application@tdh.ch.

Në subjektin e e-mailit duhet të shënohet "Ofertë financiare për pajisje mjekësore ".

Ofertat e dorëzuara pa çmime të specifikuara, dokumentet e biznesit dhe ID pronarit, si dhe pa kohën e pretenduar të pagesës, nuk do të merren në konsideratë. Kjo thirrje për ofertë financiare nuk e obligon domosdoshmërisht Tdh të lidhë kontratë për produktet e listuara sipas kësaj thirrje. Për çdo informacion të mëtejshëm mund të na kontaktoni në email: kos.application@tdh.ch

Pas pranimit të të gjitha kërkesave të kuotimit nga furnizuesit sipas kërkesës, Tdh do të përzgjedh furnizuesin që i përshtatet më së miri nevojave të saj bazuar në kriterin "cilësia më e mirë për para dhe kohë". Ju lutemi, vini re se vetëm furnizuesi i përzgjedhur do të kontaktohet. Pas marreveshjes së bërë midis Tdh dhe furnizuesit, kontrata e shërbimit do të lidhet para fillimit të bashkpunimit.

CALL FOR QUOTATION

Terre des hommes (Tdh) Albania & Kosovo is a non-profit making organization which has been operating for over 15 years in the field of child rights and child protection, leading the establishment and strengthening of a national child protection system in Kosovo. Terre des hommes’ area of expertise ranges from direct psycho-social interventions with vulnerable children and their family and community members, to empowerment of local, regional and national level governmental institutions and key stakeholders through capacity-building and on-the-job training in order to develop and implement proper child-sensitive structures, policies, standards and procedures. Terre des hommes Kosovo has 3 main programs of interventions: 1) Child Protection 2) Migration and Anti-Trafficking 3) Juvenile Justice.

Terre des hommes The Mission in Kosovo announces a call for quotations for medical devices. All businesses, licensed and interested companies are invited to submit their financial offer and to be part of the selection process (click on the link below to download the table):

Call for quotation

Bidders must:

  • Offer prices with all taxes included and must place them on the products listed in the "price" section.
  • Along with the offer, the contractor must submit copies of business documents as well as the ID of the owner.
  • If in addition to the price offered, the contractor applies a% discount then it must be stated in the offer.
  • The offer must also contain the time of payment claimed by the provider in case a contract will be concluded with it. The deadline for submitting the financial bid will be from 04.08.2020-11.08.2020.

The offer must be sent by e-mail in PDF format signed and stamped by an authorized person together with the same Excel form to the email address: kos.application@tdh.ch . In the subject line when submitting the financial offer please state "Financial offer for medical equipment". Bids submitted without specified prices, business documents and owner ID, as well as without the claimed payment time, will not be considered. This call for financial bids does not necessarily oblige Tdh to enter into a contract for the products listed under this call. For any further information you can contact us at email: kos.application@tdh.ch

After receiving all quotation requests from suppliers upon request, Tdh will select the supplier that best suits its needs based on the "best quality for money and time" criterion. Please note that only the selected supplier will be contacted. After the agreement made between Tdh and the supplier, the service contract will be concluded before the start of the cooperation.