Thirrje për aplikim: Trajnim në punë për PAK

QKVP e1628493602963
Qendra Kosovare për Vetë-Përkrahje (QKVP)
Publikuar më
06/12/2021
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  
Të drejtë aplikimi:
Individë

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Thirrje për aplikim

Trajnim në punë

Projekti "Rritja e punësimit të personave me aftësi të kufizuara përmes zbatimit të planit lokal të veprimit për punësimin e PAK në Skenderaj dhe Vushtrri” ka kënaqësinë të lanson Thirrjen për Aplikim për të gjithë personat me aftësi të kufizuara[1]. Thirrja për aplikime fton të gjitha kompanitë/organizatat të cilat dëshirojnë të angazhojnë persona me aftësi të kufizuara për trajnime në punë në komunat Skenderaj, Vushtrri, Mitrovicë dhe Gllogoc.

Projekti është i financuar nga zyra e BE në Kosovë dhe i bashkëfinancuar nga komuna e Skenderajt dhe Vushtrrisë

Cilët janë sektorët ku mund të mbaroni trajnimin në punë?

 • Përpunimin e drurit;
 • Sektori i IT (Teknologji e informacionit);
 • Përpunimin e tekstilit;
 • Përpunimin e metalit;
 • Sektorin e ndërtimtarisë;
 • Sektori i gastronomi/shërbimeve;
 • Media;
 • Dhe sektorë tjerë.

Çka ofron kjo thirrje?

 • 3 - 6 muaj trajnim në punë;
 • Vizita dhe punë në departamente të ndryshme në kompani private dhe organizata;
 • Kandidatët do të marrin përgjegjësi dhe detyra gjatë praktikës;
 • Kandidatët do të mësojnë dhe zhvillojnë aftësi të biznesit gjatë trajnimeve në punë;
 • Kandidatët do të jenë të mbështetur dhe mbikëqyrur nga një përfaqësues i kompanisë/organizatës

Çka do të përfitoni?

 • Kandidatët do të marrin njohuri praktike për profesionin e përzgjedhur;
 • Kandidatëve do të ju lëshohet një letër reference nga kompania/organizata;
 • Mundësi për punësim me orar të plotë për kandidatët  e suksesshëm (varësisht nga suksesi dhe nevojat e biznesit – punësimi nuk është i detyrueshëm për kompaninë)
 • Qasje në trajnime dhe punëtori profesionale (nëse organizohen).

Shuma e alokuar për këtë thirrje

Totali i shumës së alokuar për këtë thirrje është 13,240.00€

Shuma maksimale për të cilën një aplikant mund të aplikon është 1,655.00€.

Minimumi i granteve që do të jepen për trajnime në punë është 8 (tetë).

Shpenzimet e pranueshme

Shpenzimet për kompensimin e aplikantit deri në shumën maksimale prej 170.00€ në muaj për mbulimin e shpenzimeve elementare;

Shpenzimet për kompensimin e mbikëqyrësit (staf nga kompania/organizata). 

Procedurat e aplikimit

Pako e Aplikimit duhet të dorëzohet me email nga Aplikuesi Kryesor dhe duhet të përfshijë një (1) dokument si më poshtë:

 • Aplikacioni

Aplikacioni mund të dërgohet me email në adresën e mëposhtme: selfhelp.kosova@gmail.com.

Afati i fundit për aplikim është 21 dhjetor 2021.

Vërejtje: nëse keni ndonjë pyetje mund ti dërgoni pyetjet deri me datë: 15.12.2021, në adresën elektronike: selfhelp.kosova@gmail.com

[1] Të drejtë aplikimi kanë edhe personat me aftësi të kufizuara që janë në listen e pritjes për marrjen e granteve për vetë-punësim, pra të gjithë ata që kanë nevojë për ti rritur aftësitë e tyre në biznesin e përzgjdhur në kuadër të projektit në fjalë.

Formulari i aplikimit.

---

Poziv za prijavljivanje

Obuka na radnom mestu

Projekat „Povećanje zapošljivosti osoba sa invaliditetom kroz primenu lokalnog akcionog plana za zapošljavanje OSI u opštinama Srbica i Vučitrn“, ima zadovoljstvo da pokrene ovaj Poziv za Podnošenje prijava za sve osobe sa invaliditetom [1]. Poziv za podnošenje prijava poziva sve kompanije/organizacije koje žele da angažuju osobe sa invaliditetom na obuci na radnom mestu u opštinama Srbica, Vučitrn, Mitrovica i Glogovac.

Projekat finansira Kancelarija EU na Kosovu, a sufinansiraju opštine Srbica i Vučitrn.

U kojim sektorima možete da imate  obuku na radnom mestu?

 • Prerada drveta;
 • IT sektor (Informacione tehnologije);
 • Prerada tekstila;
 • Obrada metala;
 • Građevinski sektor;
 • Gastronomski /uslužni sektor;
 • Mediji;
 • Ostali sektori.

Šta ovaj poziv pruža?

 • 3 - 6 meseca obuke na radnom mestu;
 • Posete i rad u različitim odeljenjima u privatnim preduzećima i organizacijama;
 • Kandidati/kinje dobijaju obaveze i dužnosti tokom praktičnog rada;
 • Kandidati/kinje će učiti i razvijati svoje poslovne veštine tokom obuke na radnom mestu;
 • Kandidate/kinje će podržati i nadgledati jedno odgovorno lice kompanije/organizacije.

Koje koristi ćete imati?

 • Kandidati/kinje će steći praktična znanja za izabrano zanimanje;
 • Kandidati/kinje će dobiti pismo preporuke preduzeća/organizacije;
 • Mogućnost zapošljavanja uspešnih kandidata/kinja (u zavisnosti od potreba  poslovanja – zapošljavanje kandidata/kinja nije obavezno za kompaniju);
 • Pristup obukama i stručnim radionicama (ako su organizovane).

Iznos dodeljen za ovaj poziv

Ukupan iznos dodeljen za ovaj poziv iznosi 13.240,00 €

Maksimalan iznos za koji podnosilac prijave može da se prijavi iznosi 1.655,00 €.

U okviru ovog poziva za obuku na radnom mestu biće dodeljeno najmanje 8 (osam) grantova.

Dozvoljeni troškovi

Troškovi naknade za podnosioca prijave, maksimalno 170,00€ mesečno radi pokrivanja osnovnih potreba podnosilaca prijave.

Troškovi naknade za nadzorno lice (osoblje kompanije/organizacije).

Postupak podnošenja prijave

Paket prijave mora da podnese glavni podnosilac prijave i mora da sadrži jedan (1) dokument kao što sledi:

Prijava

Prijava se može poslati elektronskim putem  na  sledeću imejl adresu: selfhelp.kosova@gmail.com. Krajnji rok za prijavu je 21. decembar 2021.

 Napomena: ukoliko imate pitanja, svoja pitanja možete poslati do 15. 12. 2021. godine na imejl adresu: selfhelp.kosova@gmail.com

[1] Pravo prijavljivanja imaju lica sa invaliditetom koja se vode na listi čekanja za dobijanje grantova za samozapošljavanje, dakle svi oni koji moraju da razviju svoje veštine u odabranom privrednom subjektu, u sklopu datog projekta.

Prijavni formular.

---

Call for applications for

On-the-job trainings

The “Increasing employability for people with disabilities through the implementation of the local action plan for the employment of PWD-s in Skenderaj and Vushtrri municipalities” project has the pleasure of launching this Call for Applications for all persons with disabilities[1]. The Call for Applications invites all companies/organizations who wish to engage persons with disabilities in on-the-job training in the municipalities of Skenderaj/Srbica, Vushtrri/Vucitrn, Mitrovicë/Mitrovica and Gllogoc/Glogovac.  

The project is financed by the EU Office in Kosovo, and co-financed by the municipality of Skenderaj/Srbica and Vushtrri/Vucitrn.

What sectors can you carry out your on-the-job training?

 • Wood processing;
 • IT sector (Information technology);
 • Textile processing;
 • Metal processing;
 • Construction sector;
 • Gastronomy sector/services;
 • Media;
 • Other sectors.

What does this call provide?

 • 3 - 6 months on job-training;
 • Field visits and working in different departments in private companies and organizations;
 • Candidates will get tasks and duties assigned during the practical work;
 • Candidates will learn and develop their business capacities during the on-the-job training;
 • Candidates will be supported and supervised by a responsible focal point of the company/organization

What will you benefit?

 • Candidates will get practical knowledge for the selected sector/area;
 • Candidates will receive a reference letter from the company/organization;
 • Employment opportunities for the successful candidates (depending on the needs of the business – employment of the candidate is not obligatory for the company);
 • Access in trainings and professional workshops (if organized).

Amount allocated for this call:

The total amount allocated for this call is 13,240.00€.

The maximum amount for which a company/organisation can apply for is 1,655.00€.

The project intends to award 8 (eight) grants through this Call.

Eligible expenditures

Expenses for the compensation of the applicant, a maximum amount of 170.00€, in order to cover basic needs of the applicant;

Expenses for the compensation of the supervisor (a staff from the company/organization);

Application procedure

Application package must be submitted by the applicant and must include one (1) document as follows:

Application Form

The application must be submitted electronically through email to the following address: selfhelp.kosova@gmail.com latest by 21th of December, 2021.

Note: Any questions or clarifications can be requested latest by 15th of December, 2021, in the electronic address: selfhelp.kosova@gmail.com.

[1] Eligible are all the persons with disabilities whose applications are preselected for grants for self-employment, hereupon all those who need to increase their capacities about the selected businesses in frame of the project.

Application form.