Thirrje për aplikim: Programi për Aftësi Digjitale

undp logo
UNDP Kosovo
Publikuar
18/03/2022
Skadon
08/04/2022
Lokacioni
Kosovë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Banner Design e1647558366860

UNDP dhe GIZ lansojnë Programin për Zhvillimin të Aftësive Digjitale

Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kosovë, në bashkëpunim me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH lanson thirrjen për punëkërkuesit e rinj, për aplikim për Programin për Zhvillimin e Aftësive Digjitale.

Programi do të mbështesë 110 punëkërkues të rinj - në zhvillimin e aftësive digjitale, nëpërmjet organizimit të trajnimeve (bootcamps) në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit (TIK). Të reja e të rinj të cilët aspirojnë të zgjerojnë njohuritë e tyre digjitale, do të pajisen me aftësi programimi, të gatshme për punësim në sektorin e TIK-ut. Programi bazohet në modelin Ready-to-Work (Gati për Punësim) dhe do të ofrojë trajnim praktik në programim, rrjete, dizajn dhe marketing digjital.

Si pjesë e programit të trajnimit dhe përmes një procesi konkurrues, 50 nga 110 përfituesit e Programit për Zhvillim të Shkathtësive Digjitale do të vendosen në kompanitë e TIK-ut për 6 muaj, përmes skemës për punë praktike.

Programi do të ketë në konsideratë të veçantë gratë, personat nga komunitetet jo-shumicë dhe personat me aftësi të kufizuara.

Thirrja për aplikim për Programin e Zhvillimit të Shkathtësive Digjitale është i hapur deri më 08
Prill 2022. Informata më të detajuara dhe Forma e Aplikacionit mund të gjendet këtu.

---

UNDP i GIZ pokreću Program digitalnih veština

Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu u partnerstvu sa “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” objavljuju poziv za mlade ljude koji traže posao u oblasti digitalnih veština (DSP).

Program će podržati 110 mladih ljudi koji traže posao u razvoju tržišnih digitalnih veština kroz trening kampove iz informacione i komunikacione tehnologije (IKT). Mlade žene i muškarci koji teže da razviju svoje digitalno znanje biće opremljeni veštinama programiranja spremnih za zapošljavanje u IKT sektoru. Program je zasnovan na modelu “Spremni za rad” (SZR) o ubrzanju veština i obezbediće praktičnu obuku iz programiranja, umrežavanja, dizajna i digitalnog marketinga.

Kao deo programa obuke i kroz konkurentski proces, 50 od 110 korisnika DSP-a kroz šemu stažiranja biće raspoređeno u IKT kompanije na 6 meseci. Program će posebno voditi računa o ženama, osobama iz nevećinskih zajednica i osobama sa invaliditetom.

Poziv za prijavu za Program digitalnih veština otvoren je do 08. aprila 2022. Više informacija i obrazac za prijavu možete pronaći ovde.

---

UNDP and GIZ launching the Digital Skills Programme

United Nations Development Programme (UNDP) in Kosovo in partnership with the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is launching a call for young jobseekers to join the Digital Skills Programme (DSP).

The Programme will support 110 young jobseekers in developing marketable digital skills through training bootcamps in Information and Communication Technology (ICT). Young women and men aspiring to strengthen their digital knowledge will be equipped with employment-ready programming skills in the ICT sector. The programme is based on the Ready-to-Work (RTW) model on soft skills acceleration, and will provide hands-on training in programming, networking, design, and digital marketing.

As part of the training programme and through a competitive process, 50 out of the 110 DSP beneficiaries will be placed on ICT companies for 6 months through an internship scheme.

The Programme will take special consideration for women, persons from non-majority communities and persons with disabilities.

The call for application for Digital Skills Programme is open until 08 April 2022. Further information and Application Form can be found here.

Shpalljet e ngjashme