Thirrje për Kulturë, Rini dhe Sport

50x50 prizren logo
Komuna Prizren
Publikuar
06/05/2022
Skadon
20/05/2022
Lokacioni
Prizren
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Komunën e Prizrenit, u bën

THIRRJE PUBLIKE 

Për gjitha Organizatat Jo-Qeveritare regjistruara Republikën e Kosovës dhe individët veprojnë Komunën e Prizrenit, programi i punës i cili është i fokusuar fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, dhe që përfshijnë aktivitete realizuara Komunën e Prizrenit, aplikojnë për mbështetje financiare

Në fushën e kulturës: 

LOT: 1

U dedikohet organizatave kulturore veprojnë Komunën e Prizrenit dhe operojnë gjatë tërë vitit dhe kanë aktivitete kulturore nivelit kombëtar dhe ndërkombëtar, cilat kontribuojnë mënyrë dëshmuar zhvillimin kulturor, ekonomik dhe shoqëror, Komunës Prizrenit. Organizatat kulturore posedojnë struktura qarta qeverisëse, si dhe strategji afatmesme organizative dhe programore

Synimet specifike LOT 1

 • Përkrahja e programit vjetor organizatave; Promovimi kulturor Komunës Prizrenit;
 • Krijimi i produkteve reja kulturore;
 • Zhvillimi i turizmit kulturor;
 • Ofrimi i programeve edukative për publikun e Komunës Prizrenit;
 • Krijimi i përmbajtjes për periferinë e qytetit , zonat rurale dhe grupet e nën përfaqësuara;
 • Ndërtimi i partneriteteve rajonale dhe ndërkombëtare

Kjo kategori e organizatave, përveç dokumenteve kërkuara nga gjitha organizatat, duhet ofrojnë edhe

 • Raportin vjetor punës 2021;
 • Strategjinë e Organizatës;
 • Strukturën Organizative Organogramin

LOT: II

U dedikohet organizatave kulturore dhe individëve zhvillojnë dhe organizojnë aktivitete ndryshme kulturore dhe festivale me karakter afatshkurtër nivelin komunal apo rajonal. Aktivitete kanë për qëllim pasurimin e kalendarit vjetor kulturor qytetit, aktivitete kontribuojnë shumëllojshmërinë artistike dhe aktivitete begatojnë jetën e komuniteteve fushën e kulturës

Synimet specifike LOT II

 • Manifestime: Shënimi i datave historike, shënimi i festave kombëtare dhe ndërkombëtare dhe shënimi i datave tjera me rëndësi Komunën e Prizrenit;
 • Mbështetja e aktiviteteve vjetore organizatave dhe operatorëve kulturor;
 • Muzikë: Kompozimi i veprës re, audio incizim, koncert, fuqizimi i muzikantëve rinj;
 • Shoqëritë Kulturore - Artistike: Mbështetje e aktiviteteve promovimin e krijimtarisë lokale artistike, shënimi i datave historike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe datave tjera me rëndësi për Komunën e Prizrenit;
 • Teatër: Prodhimi i shfaqjes, promovimi dhe pjesëmarrje e shfaqjes festivale kombëtare dhe ndërkombëtare; Kinematografi: Film dokumentar, film i shkurtër, fuqizim i kinematografëve rinj ruajtjen e traditave lokale dhe trashëgimisë kulturore Komunës Prizrenit;
 • Art Vizual - Figurativ: Krijimi i veprës së re, fuqizimi i artistëve rinj, ekspozita organizuara hapësira publike;
 • Mbështetja e aktiviteteve kulturore personave me nevoja veçanta

Në fushën e rinisë: 

Synimet specifike:

 • Mbështetja e aktiviteteve rinore, promovimi i vullnetarizmit, integrimi i grupeve rinore dhe atyre margjinalizuara, mbështetja e ideve-projekteve si dhe promovimi i talentëve;
 • Edukimi jo formal: Trajnime, Punëtori, Debate, Hulumtime, për rinjtë ndikojnë drejtpërsëdrejti nxitjen e aktiviteteve rinore dhe luftimin e dukurive negative tek rinjtë;
 • Mbështetja për përfshirjen sociale dhe organizimi i ngjarjeve promovuese dhe rekreative
 • Mbështetja e aktiviteteve rinore personave me nevoja veçanta

Në fushën e sportit: 

Lot I 

U dedikohet subjekteve apo klubeve Komunës Prizrenit, operojnë gjatë gjithë vitit dhe posedojnë struktura qarta udhëheqëse si dhe strategji organizative dhe programore

 • kenë gjirin e tyre ekipin e seniorëve, femrave, juniorëve, kadetëve dhe pionierëve;
 • kenë gjirin e tyre paku 4 trajner licencuar nga Federata gjegjëse;
 • kenë traditë gjatë veprimtarisë, për çdo dhjetë vjet traditë 5 pikë;
 • kenë gjirin e tyre paku 200 sportistë regjistruar pranë federatës gjegjëse;
 • sjellin dëshmi për rezultatet e tyre 10 vitet e fundit;
 • aplikojnë me projekt njërën prej fushave të poshtëshënuara

Lot II 

 • kenë gjirin e tyre paku tri ekipe (p.sh .. seniorët, juniorët, kadetët ose pionierët);
 • kenë gjirin e tyre paku 2 trajner licencuar;
 • kenë traditë gjatë veprimtarisë, çdo dhjetë vjet traditë 5 pikë;
 • kenë gjirin e tyre paku 100 sportistë regjistruar;
 • sjellin dëshmi për rezultatet e tyre 5 vitet e fundit;
 • aplikojnë me projekt njërën prej fushave poshtëshënuara

Lot III 

 • gjithë interesuarit tjerë, individë, klube dhe OJQ;
 • aplikojnë me një projekt njërën prej fushave poshtëshënuara

Synimet specifike

 • Masivizimi i sportit për rinj, përkrahja e projekteve me qëllim zhvillimit aktiviteteve sportit për rinj nivel lokal dhe rajonal;
 • Edukimi i rinjve përmes sportit (projekte edukative për grup-mosha reja);
 • Aktivitete edukative me qëllim evitimit dhunës dhe dukurive negative në sportit dhe kultivimi i vlerave fisnike sportit