Thirrje për Mbështetje OJQ Kulturë dhe Sport

50x50 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Komuna Gjakovë
Publikuar
22/04/2022
Skadon
17/05/2022
Lokacioni
Gjakovë
Kategoria
Lloji
Grante  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

THIRRJE PUBLIKE

Për Mbështetje Financiare Publike të Organizatave Jo-Qeveritare në Zbatimin e Aktiviteteve të Kulturës dhe Sportit 

1. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS) e Komunës së Gjakovës, u bënë thirrje gjitha organizatave jo-qeveritare regjistruara Republikën e Kosovës, programi i punës i cilave është i fokusuar në fushën e Kulturës dhe Sportit, aplikojnë për mbështetje financiare për projektet kontribuojnë zbatimin e programit DKRS-Komunës

2. OJQ-përputhje me këtë thirrje publike mund aplikojnë me projektet/programet e tyre për fushat prioritare si vijim

a) gjitha OJQ-në Komunën e Gjakovës, programi i punës i cilave është fokusuar fushën e Kulturës

b) gjitha OJQ-, Klubet Aktive Sportive Komunën e Gjakovës programi i punës i të cilave është i fokusuar fushën e Sportit

3. OJQ-përputhje me këtë thirrje publike mund aplikojnë me projekte cilat kontribuojnë zbatimin e aktiviteteve Kulturës dhe Sportit si me poshtë

  • Aktivitetet kanë për qëllim nxitjen e autoriteteve lokale, institucioneve publike dhe akterëve tjerë për bashkëpunim me shoqërinë civile me qëllim ruajtjen, ngritjen, nxitjen dhe përcjelljen e frymës Kulturës dhe Sportit tek shoqëria civile e gjerë;
  • Bashkëpunimi i institucioneve publike dhe akterëve tjerë me shoqërinë civile për nxitjen dhe promovimin e aktiviteteve fushën e Kulturës dhe Sportit.
  • Organizimi i aktiviteteve për shënimin e ngjarjeve ndryshme fushën e kulturës dhe sportit;
  • Mbështetja e aktiviteteve përgjithshme Kulturore dhe Sportive.
  • Avancimi dhe promovimi i vlerave mirëfillta fushën e Kulturës dhe Sportit

4. Shuma minimale e mbështetjes financiare mund alokohet për projektet individuale është 250.00 Euro.

5. Afati për dorëzimin e propozimeve është jo më pak se 15 ditë pune, duke filluar nga data 21.04.2022 dhe përfundon me datën: 17.05.2022

6. OJQ-mund aplikojnë me më shumti me dy (2) projekte kuadër kësaj thirrje, por vetëm një (1) projekt për secilën nga fushat prioritare sipas thirrjes. E njejta OJQ mund jetë partnere disa projekte fushat prioritare thirrjes

drejtë aplikimi me projektet e tyre kanë OJQ-janë regjistruara regjistrin e organizatave jo-Qeveritare Republikën e Kosovës dhe cilat veprojnë Republikën e Kosovës paku një (1) vit para datës publikimit thirrjes publike

OJQ-duhet po ashtu kenë kryera transaksionet financiare mënyrë transparente sipas legjislacionit për OJQ-në Republikën e Kosovës dhe përputhje me rregullat e kontabilitetit si dhe kenë përmbushur detyrimet kontraktuale ndaj ofertuesit mbështetjes financiare dhe gjithë ofertuesve tjerë mbështetjes financiare publike

7. Së bashku me aplikacionin, OJQ-të janë të obliguara të paraqesin dëshminë e Vërtetimit Tatimor të ATK-së dhe Vërtetimin e Gjykatës Ekonomike të OJQ-së. Nëse këto dokumente nuk paraqiten me rastin e aplikimit, atëherë aplikacioni konsiderohet i pavlefshëm. 

8. Propozimet do dorëzohen vetëm formularët e paraparë, cilat bashku me Udhëzimet për Aplikantët, janë dispozicion faqen e internetit Komuna e Gjakovë / Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport (kk.rks-gov.net/gjakove/)

Dokumentet e kompletuara duhet dërgohen me postë ose personalisht, adresën: Adresa: Rr. UÇKp.n. 50000 Gjakovë, Republika e Kosovës / Zyra e DKRS-Pallatin e Kulturës "Asim Vokshi"

Procesi i pranimit, hapjes dhe shqyrtimit aplikacioneve, vlerësimit aplikacioneve, kontraktimi, dhënia e fondeve, koha dhe mënyra e parashtrimit ankesave, trajtimi i dokumenteve dhe kalendarin tregues i zbatimit thirrjes janë detajuara Udhëzimet për aplikuesit e thirrjes publike

Do të konsiderohen për mbështetje financiare vetëm projektet që janë pranuar brenda afatit të paraparë me këtë thirrje publike dhe të cilat i përmbushin plotësisht kushtet e përcaktuara të thirrjes publike. 

gjitha çështjet lidhen me thirrjen publike mund sqarohen zyrat e DKRS-