Tender: Përkthim të materialeve shkollore

Logo AdecEdutask e1600076027211
ADEC dhe EDUTASK
Publikuar më
17/09/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

TERMAT E REFERENCËS PËR PËRKTIHM TË MATËRIALEVE SHKOLLORE

PARATHËNIE

Partneriteti i ADEC dhe EDUTASK është duke implementuar projektin: Establishment and Integration of Integrated Learning Center Program”.

Nga ky projekt do të përfitojnë 20 shkolla dhe reth 450 nxënës dhe grupe tjera të margjinalizuara përmes themelimit të qëndrave mësimore nëpër shkolla fillore në 7 komuna të ndryshme të Kosovës.

Për këtë qëllim, ADEC dhe EDUTASK është duke kërkuar një kompani të specializuar për përkthimin e materialeve shkollore të cilat dizajnohen dhe përpilohen nga ne, nga gjuha shqipe në gjuhën sërbe dhe gjuhen boshnjakisht. Materiali që duhet të përkthehet është material për plan program 5 mujor mësim në Qëndrat mësimore.

PËRSHTATSHMËRIA PROFESIONALE E OFETUESVE

PERSONELI

Të jetë i regjistruar si entitet legal në bazë të legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës,

Ofruesi i shërbime duhet të prezantoj CV-it të stafit kryesor që do të angazhohet në këtë projekt

PROFILI I OPERATORIT EKONOMIK

 • Të demonstrohet aftësia që ka kompania, për shërbimeve të kërkuara,
 • Të demonstrojë efikasitet në zhvillimin e shërbimeve të përkthimit.
 • Të dëshmojë licensën e përkthimit nga gjuha shqipe në gjuhën sërbe dhe gjuhë boshnjakisht.

DETYRAT E KERKUARA NE KETE SHPALLJE

 • Të përkthehet materiali i klases së parë për plan program 5 mujor
 • Të përkthehet materiali i klases së dytë për plan program 5 mujor
 • Të përkthehet materiali i klases së tretë për plan program 5 mujor
 • Të përkthehet materiali i klases së katërt për plan program 5 mujor
 • Të përkthehet materiali i klases së pestë për plan program 5 mujor

Ofertuesit se bashku me ofertën duhet të dorëzojnë edhe dokumentet shtesë:

 • Çertifikatën e regjistrimit të biznesit
 • Në ofertë duhet të përfshihet cmimi total për të gjitha aktivitetet më lartë
 • Planin kohor për implementimin e projektit (ju lutem të cekni ditët e nevojshme për përfundimin e punës) .
 • Çmimi të kuotohet në Euro

Kriteret sipas të cilës do të bëhet vlerësimi:

 • Plotësimi i specifikacionit sipas kërkesës
 • Afati me i shkurter kohorë i ditëve të nevojshme të punës
 • Pas plotësimit të kritereve të cekura më lartë, çmimi më i lirë

Ofertat dhe dokumentacioni i kërkuar duhet te dorezohen fizikisht me zarf ne zyrat e ADEC & EDUTASK Kompleksi Avalla B1/3 Prishtinë, 10000, Republika e Kosoves. Zarfat duhet të jetë i mbyllur dhe në të të shkruaje:

 1. Adresën dhe vendin e paraqitjes për kuotimin e çmimeve;
 2. Numrin e prokurimit;
 3. Fjalët "Mos e hap përpara dates 24.09.2020 ora 16.00 dhe
 4. Emrin dhe adresën e tenderuesit.

Listime të ngjashme

Personel Teknik (2)   Ferizaj e re
27/11/2020
25/11/2020