Tender për blerjen e Pajisjeve për Rrobaqepësi

Help Kosovo
Publikuar më
04/08/2020
Qyteti
Kosovë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Help – Hilfe zur Selbsthilfe filloi zbatimin e projektit “Mbështetje stabilitetit socio-ekonomik në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2019-2020”. Projekti financohet nga Qeveria Gjermane dhe Komunat partnere, ndërsa zbatohet nga organizata Help – Hilfe zur Selbsthilfe.

Projekti do të realizohet gjatë 2019-2020 në komunat: Prishtinës, Gjakovës dhe Skënderajt, ku objektivi i përgjithsëm i projektit është që të kontribuoj zhvillimit të qëndrueshëm dhe stabilitetit në zonat e planifikuara me fokusim kryesor në fuqizimin ekonomik dhe krijimin e punësimit përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë ekonomike dhe arsimore të sektorit të mikro bizneseve në Kosovë.

Brenda projektit, Help filloi prokurimin e Pajisjeve per Rrobaqepesi që nevojitej për aktivitetet e perzgjedhura te biznesit të klientëve. Pasi që kompania e juaj merret me disa nga pikat e kërkuara, me anë të kësaj ne u dërgojmë juve Kërkesën për Ofertë, dhe mundësisht kërkojmë nga ju të na dërgoni ofertën e juaj sipas specifikacionit të artikujve të bashkëlidhur.

Kerkesa e dokumentacionit te tenderit bëhet në sylejmani@help-kosovo.org

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 25.08.2020, në ora 12:00. Ofertat dhe materiali përcjellës (nëse ka) të dorzohen të skenuara në email adresën: sylejmani@help-kosovo.org me titull: Tender for Purchase of Sewing Machines

Në rast se ju nevojiten informata shtesë, ne i inkurajojmë të gjitha kompanitë të kontaktojnë personin përgjegjës për tenderin deri më 24.08.2020 deri ne ora 16:00 me qëllim të marrjes së qartësimit plotësues, në +383 44 222 035.

-

Help – Hilfe zur Selbsthilfe started implementation of the project „Support to socio-economic stability in the western Balkans region 2019-2020”.  Project is financed from the Ministry of Foreign Affairs of German Government and partner Municipalities whereas is implemented by Help – Hilfe zur Selbsthilfe.

Project will be implemented during 2017-2018 in following municipalities: Prishtina, Gjakova and Skenderaj. The overall objective of the project is to contribute to the sustainable development and the stability in targeted areas with the main focus on the economic empowerment, and as the specific objective of the project is job creation through direct economic and educational support to micro business sector in Kosovo.

Within the project, Help started the procurement of the Sewing Equipment needed for the selected clients’ business activities. Since your company deals with some of the requested items, hereby we send you the Request for Bid, and kindly ask to send your offer according to the articles specification attached.

Request of bidding material can be done at sylejmani@help-kosovo.org

The deadline for submission of bids is 25.08.2020, at 12:00. Bids and accompanying material (if any) should be submitted scanned to this email address: sylejmani@help-kosovo.org with subject Tender for Purchase of Sewing Machines.

Listime të ngjashme