Teknik – Mirëmbajtës të Mekanikës [Praktikant/e] (2)

64x64 gjakove gjakova komuna e gjakoves
Ngrohtorja e Qytetit SH.A.
Publikuar më
21/10/2020
Qyteti
Gjakovë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

N.P.”Ngrohtorja e Qytetit”SH.A.Gjakovë në bazë të Ligjit të punës Nr. 03/L-212, Neni 8 dhe 16 i shpallur në GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: VITI V / Nr. 90 / 01 DHJETOR 2010, si dhe në bazë tëUdhëzimit Administativ ( MPMS ) NR. 07/2017 për Rregullimin e
procedurave të konkursit në sektorin publik, shpallë këtë:

KONKURS

Pozita e punës – Teknik - Mirëmbajtës të Mekanikës (Praktikant për periudhën 6 mujore)
2 Pozita.

Detyrat, përgjegjësitë dhe Autoritetet,

 • Angazhohet gjatë realizimit tëpunimeve në impiantin e Kogjenerimit.
 • Angazhohet në trajnimet për punën me kaldaja dhe sistemin SCADA.
 • Asiston teknikët gjatë punës së tyre të përditshme sipas orarit të caktuar.
 • Përgatitët për të marrë përgjegjësitë pas zbatimit të projektit të Kogjenerimit.
 • Për punën e tij drejtpërdrejt i përgjigjet Udhëheqësit të Prodhimit.

Kualifikimi dhe aftësitë:

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

 • CV
 • Të posedojë së paku diplomën e shkollës së mesme (teknike/gjimnaz).
 • Vërtetim mbi përvojën në punë si dhe dëshmi të tjera në bazë të kualifikimit dhe eksperiencës.
 • Përvojë së paku 2 vjeqare në profesion.(E preferueshme)
 • Certifikata që nuk është në hetime për ndonjë vepër penale.(jo më e vjetër se 6 muaj)

Kërkesat shtesë:

 • Të ketë aftësi dhe të jetë bashkëpuntor i mirë,
 • Të jetë person me integritet dhe besueshmëri në punë.
 • E preferueshme përvoja e punës e mëhershme në Ndërmarrjet që zhvillojnë aktivitet të ngjajshëm.
 • E preferueshme njohja e gjuhës angleze.
 • Të posedojë dëshmi të trajnimeve profesionale (e preferueshme).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike, prej datës 21.10.2020 derime datën 04.11.2020 në
16.00h.

Testimi dhe intervistat mbahen në lokalet e ndërmarrjes pas përfundimit të afatit të konkursit.
Kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me shkrim përmes E-mail adresës së shënuarnë CV. Dokumentacionet e kompletuara dorëzohen në N.P.”Ngrohtorja e Qytetit”SH.A.Gjakovë, Rr”Tirana” p.n.

Vërejtje: Aplikacionet e pa kompletuara sipas kritereve të konkursit do të anulohen dhe nuk do të shqyrtohen.

Listime të ngjashme

26/02/2021
26/02/2021
25/02/2021
25/02/2021
Vozitës/e (2)   Kamenicë
25/02/2021