Teknik/e i/e lnfermierisë (3)

kamenice komuna e1609613174666
Komuna e Kamenicës
Publikuar më
10/02/2021
Qyteti
Kamenicë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit Nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publik, Neni 8 paragrafi 2 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, dhe Neni 4 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Komuna e Kamenicës shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

 • lnstitucioni: Komuna e Kamenicës;
 • Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale-QKMF
 • Titulli i vendit te punës: Teknik i lnfermierisë në QKMF—.
 • Numri i pozitave: (3) Tri
 • Mbikëqyrësi: Kryeinferinier në QKMF Kamenicë;
 • Grada/Koeficienti: 4.8
 • Kohëzgjatja e emërimit: Ne kohë te pacaktuar;

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pranon dhe triazhon pacientet ne QKMf;
 • Përgatitë pacientët për vizitë mjekesore;
 • Kryen punet administrative shendetësore;
 • Pergjigjet per participimin e pacienteve;
 • Kryen sipas nevojes punet e kartotekës, intervencës, patronazhit, terrenit dhe edukimit;
 • Bënë aplikimin e terapise si dhe perejelljen e shenjave vitale gjate kohës së transportit të pacienteve;
 • Bënë bartjen e pacienteve prej shërbimit deri në ambulance dhe anasjelltas;
 • Sipas urdhrit te Shefit te Mjekësise Familjare kryen edhe pune te tjera;
 • Per punën e vete i përgjigjet kryeinfermierit dhe shefit te sektorit të Mjekesisë Familjare;

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve:

 • Diplome e Shkolles se Mesme te Mjekësisë-Dega Infermieri e Pérgjithshme;
 • Te ketë Licencën e punes.

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma Baqelor i Infermierise se Pergjithshine ose Diploma e Shkolles se Mesme të Mjekësisë- Dega Infermieri e Përgjithshme (kopje);
 • Dëshmia se nuk është i denuar dhe nën hetime (kopje);

Dokumentat duhet të jenë në Kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetem ato informata të cilat do të jenë të dëshmuara ( jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi ).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

konkursi mbetet i hapur 13 ditë kalendarike nga dita e publikimit, aplikacionet dorëzohen nga data 08.02.2021 deri më 20.02.2021

Paraqitja e kërkesave: 

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbimet me Qytetar, dhe në Qendren Kryesore të Mjeksisë Familjare në Kamenicë, si dhe mund të shkarkohen nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Kamenicës, dhe të plotësuarat dorëzohen në zyrën e pranimit në Qendren Kryesore të Mjeksisë Familjare në Kamenicë .

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.

 -Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

⇒ Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

15/06/2021
Teknik/e Medicinal/e   Malishevë
03/06/2021